Ledige præstestillinger
Fredens

Sognepræst Fredens Pastorat, Odense, Fyens Stift

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Fredens Pastorat, Odense Sankt Knuds provsti, Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. december 2017.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.

Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes en til kvoten svarende del af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Postboks 2123, 1015 København K, og sendes til biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C, e-post: kmfyn@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Opslået:   12.09.17

Udløber: 02.10.17

-----------

Embedsbeskrivelse – Fredens, Odense

Fredens sogn i Odense er et stort og aktivt bysogn med 15.000 beboere heraf 11.000 folkekirkemedlemmer. Sognet rummer hele livet fra vugge til grav – adskillige daginstitutioner, to folkeskoler, plejehjem og et rigt foreningsliv.

Fredens Kirke tager del i livet i sognet, og vi inviterer sognet indenfor til et væld af aktiviteter året rundt foruden vores kernetilbud som minikonfirmand, konfirmationsundervisning, gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirken rummer mange tilbud til forskellige målgrupper. Bl.a. legestue, babysalmesang, aftensang, koncerter, besøgstjeneste og ældrecafé. Vi er ambitiøse, og vi leverer kvalitet i de forskelligartede tilbud. Derfor har vi også mange glade besøgende, og vi stræber efter at øge antallet af personer, der føler en tættere tilknytning til kirken. Både på søn- og helligdage til gudstjeneste, men også ugens øvrige dage.

Sognet er midtersøgende og har i dag tre præster, der alle er kompetente og velfunderede teologisk, hvad vi finder vigtigt. Medarbejderne i kirken deler værdien om at løfte i flok og få ting til at lykkes til tiden med et smil. Menighedsrådet afspejler sognets bredde – her er både yngre og ældre repræsenteret omkring en holdningsmæssig midte. Og menighedsrådet er kendetegnet ved en åben tilgang til nye tiltag med en respekt for de kirkelige rammer. Det betyder, at vi afprøver mange nye ideer og tit bliver kontaktet med initiativer fra sognet. Arbejdet i Fredens Kirke er i udpræget grad defineret af frihed under ansvar og selvledelse, da kirken ikke har en daglig leder. Derfor er det vigtigt, at alle ansatte ved kirken har viljen og evnen til samarbejde og til at reflektere over egen praksis.  

Fredens Sogn er i vækst. Nybyggerkvarterer skyder op, og det er blevet muligt at invitere endnu en præst ind i vores travle og engagerede medarbejderstab. Der er ikke knyttet en bolig til stillingen, og derfor heller ikke bopælspligt.

Kan du se dig selv som en del af Fredens Kirke? Så glæder vi os til at høre fra dig!

Kontakt:

Formand for menighedsrådet: Ove Erling Mortensen, mail:  omor@tietgen.dk, tlf.  24 41 33 01 eller 51 85 59 43

Næstformanden for menighedsrådet:  Anne Heinze, mail: post@anneheinze.dk, tlf. 25 50 53 22

Desuden henvises til Fyens Stifts hjemmeside: www.fyensstift.dk