Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Brændekilde-Bellinge

Sognepræst til Brændekilde-Bellinge

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Brændekilde-Bellinge Pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den til 1. november 2019. 

Stillingen er en 100%-stilling. 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. 

Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt. 
Der ydes ligeledes en til kvoten svarende del af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt 
Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Postboks 2123, 1015 København K, og sendes til biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C, e-post: kmfyn-ansoegning@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. 

Opslået: 06.08.19 
Udløber: 26.08.19

 

----

Brændekilde og Bellinge sogne har fælles menighedsråd. Der er kirkegård ved begge kirker.

Der er knyttet to præstestillinger på fuld tid til sognene.

Brændekilde sogn omfatter 507 sognebørn. Bellinge sogn omfatter 4376 sognebørn.

Brændekilde kirke benyttes ud over til de kirkelige handlinger – der er som hovedregel gudstjeneste hver uge – også til større musikalske arrangementer. Bellinge kirke er udsmykket med middelalderkalkmalerier.

Sognehuset er beliggende i Bellinge og rummer foruden konfirmandstue og mødesal også kontorer for de to præster, organisten, kordegnen, kirketjenerne og graveren foruden øvrige nødvendige faciliteter

Sognene rummer tre skoler, en folkeskole, en kristen friskole og en Grundtvig-Kold’sk friskole, som vi har et godt samarbejde med, flere daginstitutioner samt en række lokale foreninger, hvoraf nogle bruger sognehuset. Der er gode trafikforbindelser til Odense centrum (10 km), ligesom der er gode indkøbsmuligheder. Fra sognehusets kontorer og sal er der udsigt over den fredede Odense ådal.

Samarbejdet mellem menighedsråd, præster, øvrige ansatte samt gruppen af frivillige er kendetegnet ved oprigtighed og hjælpsomhed med respekt for de forskellige roller og med plads til individuel forskellighed i holdninger og temperamenter. Vi værdsætter og praktiserer åbne diskussioner og dialog om alle sider af sognenes kirkelige liv.

Vi har en bred vifte af aktiviteter rettet mod forskellige aldersgrupper. Der holdes særlige gudstjenester for børnefamilier (med fællesspisning), ’ro-til-tro’-gudstjenester og musikgudstjenester. Vi har velbesøgte sangaftener og et alsidigt sammensat koncertprogram, og vores organist leder børne- og ungdomskor samt ad hoc-kor. Vi har fire konfirmandhold og to minikonfirmandhold.  Vores kirkesanger holder babysalmesang. Vi har en besøgsvennekreds, en mandeklub og en pensionistklub. Herudover har vi filmklub og litteraturkreds og afholder regelmæssigt foredrag (bl.a. ved en månedlig torsdagscafé) samt studiekredse om emner, der forbinder trosspørgsmål med samfundsmæssige, eksistentielle og kulturelle temaer.

Vore sogne er kendetegnet ved god kirkegang og er ikke bundet til bestemte kirkelige retninger. Vi ønsker at understøtte en åben og undersøgende holdning til forskellige opfattelser af kristendom, tro og eksistens. Vi ser frem til at ansætte en præst, der har forudsætninger for og lyst til at indgå i dialog med alle i menigheden, unge, midaldrende og ældre, om sådanne spørgsmål.

Vi søger en præst, der vil være med til på dette grundlag at udvikle vores aktiviteter yderligere og samtidig evner at indleve sig i forskellige menneskers livssituation og vise omsorg over for dem, der behøver den. En præst med personlig integritet, som – uden at være popularitetssøgende – sagligt og sprogligt kan forme og forny den kristne forkyndelse, så den bliver vedkommende og berigende i forhold til de problemstillinger og erfaringer, der præger menneskers tilværelse i det moderne samfund. 

Nærmere oplysninger om embedet kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand i Brændekilde, John Rosenly på tlf. 40469078 eller mail: john.rosenly@hotmail.com

eller kontaktperson i Bellinge, Hans Chr. Dorf på tlf. 65963760 eller mail:  hado@dpu.dk

Endvidere henvises til nedenstående link til Fyens stifts hjemmeside, hvor du kan finde information om at være præst i Fyens Stift:

https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-fyens-stift