Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Fåborg-Diernæs-Lyø-Avernakø 2022

Fåborg kirke

Fåborg-Diernæs-Lyø-Avernakø Pastorat, i Fyens Stift

 

 Stilling som sognepræst- barselsvikariat

En stilling som sognepræst i Fåborg-Diernæs-Lyø-Avernakø Pastorat, i Fyens Stift, skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden fra den 15. december 2022 til den 31. marts 2023 (begge dage inkl.) og kan evt. forlænges.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en kvote på 100 %.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.

Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes en til kvoten svarende del af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Du kan læse mere her:

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse kmfyn-ansoegning@km.dk

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

Opslået: 20.09.2022

Udløber: 10.10.2022

 
Embedsbeskrivelse

Barselsvikar

for sognepræst i Faaborg- Diernæs-Lyø- Avernakø pastorat.

Da den ene af sognets tre præster skal på barsel fra den 15. december d.å. vil der blive behov for en barselsvikar i 2023.

Vi er

4 engagerede menighedsråd, der nok arbejder hver for sig, men også sammen i pastoratet, når der er behov derfor. Vi er bredt sammensat med mange forskellige kompetencer. Engagement og virkelyst hersker. Vi er fire forskellige menigheder. Vi værner derfor om traditioner, samtidig med at vil udvikle det kirkelige liv og tænke nyt. Der er stabil gudstjenestegang og traditionel højmesse i alle fire sogne.

Vi søger

En barselsvikar som kan give os en levende og teologisk velreflekteret forkyndelse med en nærværende og nutidig klar formidling af den kristne tro. Vores barselsvikar må have evne og interesse for og indlevelse til at engagere sig i livet såvel i købstaden og Diernæs, som på Lyø og Avernakø, øhavets perler.

Vi ønsker en præst som kan og vil gå helhjertet ind for opgaven, der deles med pastoratets øvrige præster uden funktionsopdeling. Udover vikaren er der en fuldtidsansat præst, som er kirkebogsførende og en halvtidspræst, som tillige er provst. Desuden er Lyø og Avernakø delvist betjent af hver sin præst fra provstiet.

Læs mere

Vi kan anbefale at læse mere her:

https://www.faaborg-kirke.dk/

https://www.diernaes-kirke.dk/

For yderligere information om stillingen og sognene kan du kontakte kirkebogsførende sognepræst Henrik Nedergaard, tlf.: 24235978, eller provst Lars Ole Jonssen, tlf.: 20635899

Fåborg kirke