Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Fredens, Odense OK

Præst til Fredens sogn, Odense

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Fredens sogn i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. august 2019.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.

Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes en til kvoten svarende del af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Postboks 2123, 1015 København K, og sendes til biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C, e-post: kmfyn@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Opslået:   30.04.19

Udløber: 20.05.19

Embedsbeskrivelse

Fredens Kirke er centrum for et væld af aktiviteter for sognets beboere og kan i 2020 fejre sit 100 års jubilæum. Fredens Kirke er Fyns største sogn og omfatter 15.400 beboere hvoraf 11.150 folkekirkemedlemmer. Sognet rummer hele livet fra vugge til grav – adskillige daginstitutioner, to folkeskoler, plejehjem og et rigt foreningsliv.

Fredens Kirke tager del i livet i sognet, og vi inviterer sognet indenfor til mange aktiviteter året rundt foruden vores kernetilbud: gudstjenester og andre kirkelige handlinger samt fx minikonfirmander og konfirmationsundervisning. Kirken rummer mange tilbud til forskellige målgrupper: bl.a. legestue, babysalmesang, aftensang, koncerter, besøgstjeneste, foredrag og ældrecafé. Vi er ambitiøse med kvaliteten i de forskellige tilbud. Derfor har vi også mange glade deltagere, og vi stræber efter at øge antallet af personer, der føler en tættere tilknytning til kirken. Både på søn- og helligdage til gudstjenester, men også ugens øvrige dage.

Sognet er midtsøgende og har i dag fire præster, der alle er kompetente og velfunderede teologisk, hvad vi finder vigtigt. Vi lægger vægt på, at vores fire præster supplerer hinanden og tilsammen udgør et hold.

Medarbejderne i kirken deler værdien om at løfte i flok og få ting til at lykkes med et smil. Menighedsrådet afspejler sognets bredde – her er både yngre og ældre repræsenteret omkring en holdningsmæssig midte. Menighedsrådet er kendetegnet ved en åben tilgang til nye tiltag med respekt for de kirkelige rammer. Det betyder, at vi afprøver mange nye ideer og tit bliver kontaktet med initiativer fra sognet. Arbejdet i Fredens Kirke er i udpræget grad præget af frihed under ansvar og selvledelse, da kirken ikke har en daglig leder. Menighedsrådsformanden er også kontaktperson og deltager typisk i det ugentlige kalender- og planlægningsmøde, hvor alle præster og øvrige ansatte drikker en kop kaffe sammen. Derfor er det vigtigt, at alle ansatte ved kirken har viljen og evnen til samarbejde og til at reflektere over egen praksis.

Fredens Sogn er i vækst. Nybyggerkvarterer skyder op, og der er mulighed for, at sognet også vil vokse mod de nye kvarterer omkring Odense havn. En af vores præster går på pension 31. juli 2019, og derfor inviterer vi en ny overenskomstansat præst ind i vores travle og engagerede medarbejderstab, der er vellidte og kendte i kvarteret. Der er ikke knyttet bolig til stillingen og derfor heller ikke bopælspligt.

Kan du se dig selv som en del af Fredens Kirke? Så glæder vi os til at høre fra dig!

Vil du vide mere? Så er du meget velkommen til at kontakte en af præsterne eller formanden for menighedsrådet Jørgen G. Jørgensen, tlf. 40 31 34 77.

Endvidere henvises til nedenstående link til Fyens stifts hjemmeside, hvor du kan finde information om at være præst i Fyens Stift:https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-fyens-stift