Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Højby Pastorat 2021
Højby Kirke

Højby Pastorat 

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Højby Pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. maj 2021.

Stillingen er en 50% stilling.

Biskoppen vil udarbejde regulativ for arbejdsfordelingen mellem præsterne.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. 

Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt. 

Der ydes ligeledes en til kvoten svarende del af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse: kmfyn-ansoegning@km.dk

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.  

Opslået: 16.02.21 
Udløber:  08.03.21

Embedsbeskrivelse og beskrivelse af Højby sogn 2021

Beskrivelse af lokalområdet

Højby ligger i det sydlige Odense, tæt ved motorvejen – og nærmeste nabo til både universitetet og det nye supersygehus. Her bor 4.778 mennesker. Vi har nogle meget velfungerende institutioner: dagplejere, tre børnehaver og to skoler. Her er flere dagligvareforretninger og et aktivt idrætsliv. Højby har sin egen musikskole og et meget rigt foreningsliv, som bl.a. kommer til udtryk i, at vi har vores eget lokalblad, Højby Nyt, hvor alle foreninger og private kan skrive om deres aktiviteter og holde sig orienteret om de andres. Vi har ikke eget kirkeblad, fordi vi er en aktiv del af Højby Nyt, som husstandsomdeles 7 gange om året.

Vi ligger omgivet af smuk natur. Her er rig lejlighed til at få frisk luft. Den sydligste del af Højby sogn består stadig af marker.

Højby var tidligere en landsby med 12 gårde, nogle husmandssteder og enkelte mindre huse. Fra omkring 1960 skød parcelhusene op i sognet, og siden er der også kommet både rækkehuse og lejligheder til. Højby er på mange måder en tryg forstad til Odense. Næsten alle skolebørn har sikker skolevej og der er offentlige transportmuligheder til Odense via bus eller togtransport via Svendborgbanen.

Tidligere var kirkelivet meget traditionelt præget, men i løbet af et par årtier har det ændret præg.

I dag er vi stolte af at være et sted, hvor vi helt naturligt indgår i samarbejde med både institutioner og foreninger og f.eks. altid er engagerede i det årlige (og ret store) Højby Marked, hvor foreninger, erhvervsliv og enkeltpersoner kan opstille en bod.

På samme måde har vi erfaret, hvor vigtigt det er, at vi også i forhold til konfirmationsforberedelse, seniorarbejde, gudstjenesteliv og kirkelige handlinger ”følger med tiden”.

Vi lægger stor vægt på kvalitet, og derfor har alle tre kirkemusikere konservatoriebaggrund. De spiller forskellige instrumenter, så den musikalske variation er stor i sognet. Skærmene i kirken bruges ret aktivt.

Vi arbejder grundigt med vore gudstjenester, så de er levende og engagerende.

Selve kirkebygningen er fra omkring 1400 og er en smuk, ret enkel landsbykirke, som dog er noget mere pædagogisk indrettet end mange andre landsbykirker, idet vi sidder under samme hvælving og derfor ikke har en bue mellem skib og kor, altså mellem menighed og præst. Kirken er nyrenoveret, så den fremstår flot og varm, med plads til godt 100 kirkegængere.

Gudstjenesten

Vi har gennem en del år arbejdet med forskellige typer af gudstjenester som supplement til den klassiske højmesse, fordi vi ønsker at række ud til de mange forskellige mennesker, der kommer i kirken.

Ved selve højmessen synger vi gerne nye salmer, vi har skærme i kirken, sognepræsten guider menigheden gennem gudstjenestens liturgi, og der indsættes gerne flere instrumenter end orgel. I det hele taget spiller nyere, rytmisk salmesang en stor rolle. Efter alle gudstjenester drikker vi kirkekaffe.

Vi tager alvorligt, at en stor del af gudstjenestemenigheden kun kommer, når de har en anledning til at deltage. Derfor arbejder vi bevidst på at skabe en større, fastere kernemenighed. Alle skal føle sig velkomne i kirken og gerne finde glæde og inspiration ved at deltage.

Vi tilbyder p.t.

  • Almindelige søndagsgudstjenester, hvor vi lægger stor vægt på glæde og nærvær.
  • Syng-dig-glad gudstjenester, hvor vi fokuserer på større variation i sangen og derved styrker sangglæden. Samtidig har vi en fornyet liturgi, som er fastlagt gennem grundigt udvalgsarbejde. Vores såkaldte kerneværdier for disse gudstjenester er: glæde, nærvær, relationer og spiritualitet.
  • Påskeugens gudstjenester med stor vægt på den enkelte gudstjenestedags særlige karakter.
  • ”Cirkelgudstjenester” kalder vi den almindelige søndagsgudstjeneste om sommeren, her samles vi i en cirkel omkring døbefonten; både præst og kirkesanger er med i cirklen. Enkelte led udvides eller ændrer karakter ved at præsten f.eks. prædiker siddende. Vi styrker menighedens fællesskab og salmesangen.
  • Lørdagsdåb med jævne mellemrum, hvor vi har stor succes med at tilrettelægge gudstjenesten i samarbejde med dåbsfamilierne.
  • Enkelte søndage i årets løb tilbyder vi kirkefrokost efter gudstjenesten.

Desuden har vi gennem mange år haft tradition for at lave familiegudstjenester. Det håber vi, at der vil blive grundlag for at tage op igen.

Kristen spiritualitet

Vores kirkebogsførende sognepræst har – med støtte fra menighedsrådet - gennem en del år arbejdet med kristen spiritualitet. Det betyder, at præsten lægger vægt på det, der internationalt kaldes ”åndelig vejledning” i form af samtaleforløb. Det er en arbejdsgren, som vi forventer at fortsætte i de kommende år. Som en del af sognets spiritualitetsarbejde inviterer vi også regelmæssigt til eftermiddagsmeditationer.

Musik og korarbejde

Musikken ved kirken understøtter i høj grad gudstjenestelivet. Ud over violin, guitar, trompet, cello, harmonika m.m. ved særlige gudstjenester, har vi også enkelte musikarrangementer, som ikke ligger i forbindelse med en gudstjeneste. F.eks. afholder vi hvert forår ”Kirkekoncert ved lokale kræfter”. En af vores kirkemusikere har netop oprettet et ad hoc voksenkor, som primært medvirker ved særlige gudstjenester, ligesom han arbejder på at oprette et børnekor.

Derudover...

  • Vi har et varmt og frugtbart samarbejde i menighedsrådet. Vi er stolte af, at vi er så gode til at arbejde i samme retning.
  • Vi har et meget velfungerende personale, som præges af stor selvstændighed og faglig kunnen.
  • Vi har netop fået vores middelalderkirke renoveret. Den fremstår flot og enkel. Den kombinerer tradition, teknologi og anvendelighed.
  • En gang om året indbyder vi til sogneudflugt, arrangerer grilldag og deltager på ”Højby Marked” med en bod.

Hvad vi søger, og hvad vi kan tilbyde

Vi ser frem til at kunne byde en ny præst velkommen, som har interesse i at indgå i det frugtbare samarbejde, der er i personalegruppen bl.a. om arbejdet med gudstjenester og kirkelige handlinger.

Vi håber, at den nye præst vil deltage i menighedsrådets to årlige aktivitetsudvalgsmøder og i personalets to årlige personalemøder.

Musikerne og præsterne mødes ca. hver 6. uge til længere liturgimøder, hvor vi snakker den næste blok af gudstjenester igennem. Det kan f.eks. være fastetiden eller advent-jul. Det giver det udøvende personale en vigtig mulighed for at planlægge sammen, at forstå hinanden bedre og derved at skabe en større sammenhæng mellem musik og forkyndelse i gudstjenesterne.

Vi søger en præst, som er lyst til at tage del i sognets børne- og ungdomsarbejde. Vi har en forhåbning om, at den nye præst vil benytte nogle af de ekstra gudstjenester, sognets præster skal tilbyde, til f.eks. at indbyde til familiegudstjenester.

Og så glæder vi os i det hele taget til at høre hvad vores nye præst gerne vil, da vi lægger vægt på at han/hun selvfølgeligt skal være med til at sætte sit præg på kirkelivet.

Vores nye præst får kontor i sognehuset, og bliver en del af fællesskabet der.

Kontakt til og besøg i sognet

Vi stiller os gerne til rådighed med en uforpligtende samtale og rundvisning ved menighedsrådsformand Lotte Marnow (tlf. 22 63 10 91) og/eller sognepræst Carsten Andreassen (tlf. 51 30 58 05), da vi anerkender, at ansættelse og ansøgning er en vigtig proces for både ansøger og sogn.