Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Østrup-Skeby Pastorat 2021
Østrup Kirke

Sognepræst Østrup-Skeby Pastorat i Fyens Stift

En stilling som overenskomstansat sognepræst med en beskæftigelsesgrad på 75 % i ØstrupSkeby Pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. september 2021. 

Der er i stillingen en bistandsforpligtelse til Otterup-Lunde-Hjadstrup pastorat efter et af biskoppen fastsat regulativ. 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. 

Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt. 

Der ydes ligeledes en til kvoten svarende del af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt 

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Du kan også læse mere her

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse kmfyn-ansoegning@km.dk 

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00. 

Opslået: 01.06.21 

Udløber: 21.06.21

Embedsbeskrivelse

I Østrup-Skeby pastorat har vi brug for en deltidsansat sognepræst. Der er knyttet en bistandsforpligtelse til Otterup-Lunde-Hjadstrup pastorat til stillingen, så den samlede kvote bliver på 75%. 

Bistandsforpligtelsen i Otterup-Lunde-Hjadstrup vil blive nærmere fastlagt efter aftale med provst og biskop. 

Vi opfordrer dig til at søge, hvis du: 

  • Er teologisk velfunderet 
  • Er levende og nærværende i forkyndelsen og i mødet med mennesker
  •  Vægter et godt samarbejde med menighedsråd, personale, frivillige og kolleger 
  • Har respekt for traditionen, men også tør gå nye veje 

Østrup og Skeby pastorat

Det er her du får dit primære arbejdssted. 

Østrup og Skeby ligger i den østlige ende af Bogense provsti og grænser ned til Odense fjord. Det er et tidligere ørige, der på grund af inddæmninger i dag er et sammenhængende, naturskønt område – kun 15 minutter fra Odense 

Vi er to grundtvigsk sindede sogne, og vi er kendte for at have et stærkt folkeligt liv med mange foreninger, fællesspisning i forsamlingshuset og en folkeskole, der går til og med 6. klasse. Vi er også kendte for et aktivt kirkeliv med en god opbakning til de kirkelige aktiviteter og en stigende deltagelse i søndagsgudstjenesterne. Vi kan også godt lide at få noget med hjem fra en gudstjeneste, så vi får lyst til at komme igen. 

Ved gudstjenesterne er der flere end 20 frivillige, der på skift tager et medansvar for gudstjenesten. Der er et velfungerende børnekirkekor, ”Gelænderlærkerne”, der deltager i 8 gudstjenester om året. Et gospelkor øver i Østrup kirke og giver koncert i kirken to gange om året. Vi har også tradition for to årlige friluftsgudstjenester. Ved kirkerne findes der en ”Frokostklub for mænd”, og kirkerne arbejder med grøn omstilling. Der er et godt samarbejde mellem kirke og skole, og en kirkebladsgruppe laver sammen med præsten 6 årlige numre af kirkebladet, der omdeles af frivillige. Kirken er vellidt i lokalsamfundet, og der er en god opbakning til de kirkelige aktiviteter. Vi har samtidig tradition for et godt samarbejde mellem det fælles menighedsråd, præst, personale og frivillige, og vi kan godt lide sommetider at afprøve nye ideer. Vi afholder en visionsdag en gang om året, så der både løbende og i forbindelse med visionsdagen er plads til, at du kan være med til at sætte dit præg på kirkelivet her. Vi ved, at dette er en kvotestilling, men nu fortæller vi, hvem vi er, og samtidig glæder vi os til at høre, hvem du er. 

I forbindelse med Østrup præstegård er der en konfirmandstue med køkken, toilet og et kontor til den kvoteansatte sognepræst. Sognepræsten i Østrup og Skeby er tillige provst i Bogense Provsti. 

Østrup kirke og Skeby kirke er middelalderkirker med hhv. 220 og 100 pladser. Gerskov Kirke (beliggende i Skeby sogn) er opført i 1925 og med 125 pladser.

 I Østrup og Skeby bor der hhv. 477 og 763. Heraf er hhv. 396 og 644 medlemmer af folkekirken. 

Otterup, Lunde og Hjadstrup pastorat 

I Otterup, Lunde og Hjadstrup er der to sognepræster. Otterup er handelsbyen med gode indkøbsmuligheder, daginstitutioner, skoler, idrætsfaciliteter m.m. Lunde og Hjadstrup er to landsogne med bl.a. forretninger, gymnastikforening og forsamlingshus. Der er i alle tre sogne god kontakt til lokalsamfundet herunder til dagplejer, børnehaver, skoler for hvem der hvert år afholdes særlige høst- og julegudstjenester. Der er to plejehjem i Otterup. Der undervises 5 konfirmandhold samt minikonfirmander. 

Otterup, Lunde og Hjadstrup kirke er middelalderkirker. 

I Otterup sogn bor der 5.265. Heraf er 4384 medlemmer af folkekirken. I Lunde og Hjadstrup bor der hhv. 557 og 775. Heraf er hhv. 446 og 682 medlemmer af folkekirken. 

Kontaktoplysninger 

Nærmere oplysning om embederne fås ved henvendelse til de fire menighedsrådsformænd 

Østrup-Skeby menighedsråd ved Birgit Vous, tlf. 22 53 10 85 

Otterup menighedsråd ved Birgit Klinting, tlf. 24 98 44 88 

Lunde menighedsråd ved Annette K. Jørgensen, tlf. 31 70 01 07 

Hjadstrup menighedsråd ved Brian D. Kristensen, tlf. 27 22 85 28

Se i øvrigt sognenes hjemmesider www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk, www.hjadstrupkirke.dk, www.lundekirke.dk og www.otterupsogn.dk