Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Otterup-Lunde-Hjadstrup Pastorat 2021

Otterup-Lunde-Hjadstrup Pastorat 

To Stillinger som sognepræst i Otterup-Lunde-Hjadstrup pastorat i Fyens Stift er ledige til besættelse fra den 15. juni 2021

Den ene stilling er som KBF, med boligpligt

Den anden stilling er uden KBF, med boligpligt

Ved ansøgning skal der tilkendegives, hvilken stilling der søges eller om begge stillinger søges.

Stillingen som sognepræst i Otterup-Lunde-Hjadstrup pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 15. juni 2021

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen, boligen er beliggende i Otterup

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Du kan læse mere om at være præst i Fyens Stift her

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse kmfyn-ansoegning@km.dk

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

Opslået:  23.03.2021 
Udløber: 12.04.2021

Stillingen som sognepræst i Otterup-Lunde-Hjadstrup pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 15. juni 2021

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen, boligen er beliggende i Hjadstrup

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Du kan læse mere om at være præst i Fyens Stift her

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse kmfyn-ansoegning@km.dk

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

Opslået:  23.03.2021 
Udløber: 12.04.2021

Embedsbeskrivelse

Fakta om pastoratet

Otterup-Lunde-Hjadstrup er oprettet som fællespastorat pr. 1. november 2020.

De kommende to sognepræster skal deles ligeligt om at varetage alle arbejdsopgaver i de tre sogne, dog med bistand af en overenskomstansat præst på 35%.

Ifølge nøgletal fra den officielle sogneportal havde de tre sogne pr. 1. januar 2021 følgende indbyggertal: Otterup sogn 5.265, Lunde sogn 557 og Hjadstrup sogn 775.

Der er tale om tre sogne med almindelig folkekirkelig kirkegangsprocent og med levende tradition for kirkelige vielser, barnedåb, konfirmation og bisættelser. Det regnes for en selvfølge, at præsterne er der, når man har brug for dem.

Kirkebygningerne

Mellemstore kirker fra middelalderen. Smukke og i god stand. Otterup kirke er permanent opvarmet. Alle tre kirker har orgel med pedal. Henholdsvis 11, 7 og 11 stemmer. Alle tre kirker er omgivet af velholdte kirkegårde.

Andre bygninger

Ved Otterup kirke er der et menighedshus med en enkelt mødesal, der foruden til undervisning af konfirmander og minikonfirmander også benyttes til korprøver med kirkens børne- og ungdomskor samt til menighedsrådsmøder og foredragsaftener. Der er anretterkøkken, præsteværelse samt et mindre kontor, der benyttes af kirketjener, organist og menighedsrådsformand. En selvstændig længe ved menighedshuset indeholder nyindrettet kordegnekontor.

En udvidelse af menighedshuset påtænkes.

Ved siden af Lunde kirke ligger Lunde gamle præstegård med en helt fantastisk stor have, som grænser ned til Lunde Å. Præstegården vil blive brugt som sognegård med præstekontor, provstikontor og god plads til fx konfirmandundervisning, møder, foredrag m.m. og vi glæder os til, sammen med de nye præster, at udvikle yderligere planer for brug af huset.

Boliger

Den ene af de kommende præster skal bo i Hjadstrup Præstegård, Horsebækvej 120, Hjadstrup.

Præstegården er opført i 1907 og har været præstebolig indtil 1969. Den blev solgt, da Hjadstrup pastorat blev sammenlagt med Lunde pastorat og købt tilbage i 2021.

Præsteboligen er meget smukt beliggende, ved siden kirken, i en stor dejlig parklignende have, hvor der er mulighed for – i nogen grad – at sætte sit eget personlige præg. Boligen er på 270 m2, hvoraf 50 m2 er nyrenoveret kælder.

Boligen er siden 1969 vedligeholdt med respekt for den oprindelige smukke stil – både indvendigt og udvendigt. Førstesalen er renoveret i 2014.

Den anden af de kommende præster skal bo i præsteboligen i Otterup. Den er centralt beliggende på adressen Søndergade 33. Boligen blev opført i 1968. Den er på i alt 296 kvadratmeter, deraf 208 kvadratmeter bolig med to stuer en suite, soveværelse, gode værelser, køkken, grovkøkken og to badeværelser. Derudover er 88 kvadratmeter indrettet med entre, kontor, konfirmandstue samt toilet. Den ca. 1400 kvadratmeter store have med gamle æbletræer vender på bagsiden mod et af byens grønne områder. Der er flere gode terrasser, den ene overdækket, og der er en stor lukket gårdhave ud for køkkenet.

By og land

Pastoratsammenlægningen betyder, at man som kommende præst i pastoratet vil få mulighed for en god vekselvirkning mellem to landsogne med hver deres præg og en gammel stationsby.

Otterup er handelsbyen med gode indkøbsmuligheder både i dagligvarebutikker og specialbutikker. Der er flere lægehuse og flere tandlægeklinikker i byen.

Der er flere daginstitutioner, to skoler med overbygning, én kommunal og én privat. Der er godt bibliotek med borgerservice og sal til kulturelle aktiviteter. Idrætshallerne i Otterup giver gode vilkår for egnens idrætsliv og boldspil. Der er flere spejderkorps i Otterup. I den tidligere geværfabrik er der mulighed for at arbejde med musik og drama. Der er desuden en velfungerende kommunal musikskole, og der er i øvrigt et rigt foreningsliv på egnen.

Lunde sogn har et velfungerende forsamlingshus med fællesspisning hver måned, dilettant og foredrag mm. Der er en børnehave og en aktiv gymnastikforening, der samarbejder om sportsaktiviteter i vinterhalvåret.

Hjadstrup sogn har en heldagsskole, en lokal bager og en slagter. Der er et bytorv med bl.a. udendørs fitness, og hvor der i årets løb afholdes forskellige arrangementer.

Lunde-Hjadstrup har et aktivt lokalråd, som har sat et virkeligt godt præg på landsognene.

Faste arbejdsopgaver

Ved Otterup kirke er der tradition for at have højmesse hver søndag, og der er tradition for, at der på skift holdes gudstjeneste i henholdsvis Lunde og Hjadstrup Kirke. Der er kirkekaffe efter gudstjenesten i Otterup Kirke, hvor præsten også ofte har deltaget. Tilsvarende vil man gerne i Lunde og Hjadstrup menighedsråd arbejde for at have kirkekaffe.

Der er 5 konfirmandhold og minikonfirmander. Der afholdes månedlige gudstjenester på de to plejehjem i Otterup. Gudstjenesterne fordeles mellem præsterne i den tidligere Otterup kommune. 

Indarbejdede traditioner og ønsker om nye initiativer

I Otterup har præsterne som regel været med på pensionisternes høstudflugt, og ind under jul holdt en særlig gudstjeneste i kirken for plejehjemmenes beboere. For skoleklasser, børnehavegrupper, dagplejegrupper og hjemmepassede børn har der været holdt særlige høstgudstjenester og julegudstjenester.

Organisten holder ca. en fredag om måneden en sangformiddag med fællessang fra højskolesangbogen. Desuden arbejder organisten med kirkens børne- og ungdomskor, som ved særlige lejligheder synger i kirken. Organisten medvirker også ved babysalmesang sammen med præsten.

Otterup menighedsråd har et aktivitetsudvalg, der har midler til at arrangere foredragsaftener i menighedshuset samt koncerter i menighedshus og kirke. En række frivillige hjælper til ved konfirmandundervisningen og med praktiske gøremål ved arrangementer. Der er en menighedspleje i Otterup, som står for indsamling og uddeling af de indsamlede midler.

I Lunde og Hjadstrup er der traditioner for en høstgudstjeneste med efterfølgende frokost i den gamle præstegård. Desuden salmesangsaften, en årlig kirkekoncert, i december et arrangement med børnehaven i Lunde, samt Luciaoptog under initiativ og ledelse af kirkesangeren og med børn fra Otterup Realskole. Endvidere en årlig fælles kirkeudflugt og Sankt Hans bål på engen ved Lunde kirke.

I Lunde og Hjadstrup brænder vi for mere kirkelig aktivitet, gerne i samarbejde med børnehaven og Lunde forsamlingshus, f.eks. fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende optog til fastelavnsfest i forsamlingshuset. Vi kunne godt tænke os at samle børn og unge omkring salmesang. Vi vil også gerne arbejde for udendørs gudstjenester i den smukke have ved Lunde gamle præstegård, f.eks. ved pinsetid, og at man i det hele taget kommer hinanden mere ved i menigheden med som nævnt f.eks. kirkekaffe og andre tiltag.

I alle tre sognes menighedsråd glæder vi os til i samarbejde med de kommende præster at udvikle det kirkelige liv gennem nye aktiviteter.

Kirkernes medarbejdere

Ved Otterup kirke er der organist, kirkesanger, kirketjener, kordegn samt kirkegårdsleder med tre medarbejdere.  Der er jævnligt praktikanter på kirkegården og hos kirketjeneren.

Lunde og Hjadstrup kirker har fælles organist, men hver sin kirkesanger og graver. Ved Lunde kirke er der ofte en praktikant med på kirkegården.

Menighedsrådene

De tre sogne har hver deres menighedsråd med henholdsvis 9, 5 og 5 medlemmer. Da der er tale om et nydannet pastorat, har der ikke været holdt fællesmøder, men menighedsrådene vil gerne arbejde på, at nogle menighedsrådsmøder fremover bliver fællesmøder.

Ønsker til de kommende præster

Vi ønsker præster, der lægger vægt på at værne om højmessens liturgi. Vi er åbne for nænsom liturgisk fornyelse – eksempelvis ved at man i højmessen afprøver nogle af de bønner og nye salmer, som man har taget i brug mange steder i landet.

Vi søger dygtige, fagligt velfunderede præster, der kan formidle evangeliet på en vedkommende og enkel måde.

Vi ser også gerne, at præsterne interesserer sig for det folkelige liv i alle tre sogne og også gerne bringer en kirkelig stemme ind i samtaler om spørgsmål, der trænger sig på folkeligt og menneskeligt.

Kontaktoplysninger

Nærmere oplysninger om embederne fås ved henvendelse til de tre menighedsrådsformænd:

Otterup menighedsråd ved Birgit Klinting, tlf. 24 98 44 88

Lunde menighedsråd ved Annette K. Jørgensen, tlf. 31 70 01 07

Hjadstrup menighedsråd ved Brian D. Kristensen, tlf. 27 22 85 28

Se i øvrigt sognenes hjemmesider www.hjadstrupkirke.dk , www.lundekirke.dk og  www.otterupsogn.dk .


Hjadstrup Kirke

Lunde Kirke

Otterup Kirke