Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Provst Svendborg

Provst-præst for Svendborg Provsti

Stillingen som provst for Svendborg provsti og sognepræst (kbf) i Vor Frue, Svendborg i Fyens Stift er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019.

Stillingen er klassificeret i lønramme 37. Der ydes et tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 32.200,00 årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering af boligen.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Stillingsbeskrivelse vedrørende provstestillingen er vedhæftet dette opslag.

Ansøgninger stiles til Hendes Majestæt Dronningen men sendes til Biskoppen over Fyens Stift,  Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse KMFYEN-ANSOEGNING@KM.DK

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

Opslået:   30.04.19

Udløber:   20.05.19

 

Embedsbeskrivelse

Provst til SVENDBORG PROVSTI

Fakta om provstiet: Provstiet er geografisk sammenfaldende med Svendborg Kommune. Der bor 58.500 mennesker i provstiet, heraf er 46.500 medlemmer af Folkekirken, hvilket giver en medlemsprocent på ca. 80%. Der er 28 sogne, 18 pastorater, 31 kirker/kapeller og 28 kirkegårde i provstiet. Der er ansat 23 præster i provstiet samt 1 valgmenighedspræst. Der er tilknyttet en provstisekretær på 30 timer ugentligt. Der er gode kontorfaciliteter placeret centralt i Svendborg, Egensevej 15, 5700 Svendborg.

Karakteristik af provstiet: Svendborg provsti er karakteriseret ved at have 4 bysogne i Svendborg og en række større og mindre forstads- og landsogne, herunder 5 af øerne i det Sydfynske Øhav. Der er en grundtvigsk valgmenighed i provstiet. Provstiet er beliggende i den meget smukke sydfynske natur med øhav og gode badestrande m.m.

Samarbejder i provstiet: I provstiet har der udviklet sig en række samarbejder mellem sognene særligt om skole/kirkesamarbejde, et salmesangsprojekt for 4.-5.-klasse, Skole for Kirke og Teologi (teologi for lægfolk), sorggrupper, tværkulturelle tilbud og et samarbejde om den udvendige kalkning af provstiets kirker. Dertil kommer konsulenthjælp til menighedsrådene på personaleområdet. Generelt arbejder menighedsrådene godt sammen på flere områder. Præsterne mødes til et årligt provstikonvent og 4 årlige kollegamøder. Der er et godt samarbejde blandt præsterne.

Øvrige oplysninger: Provsten skal deltage i provsteuddannelsesforløb, og herudover vil provsten indgå i det kollegiale fællesskab med de øvrige 10 provster i stiftet. Biskoppen holder 6 årlige møder med stiftets provster og herudover mødes provsterne i stiftet nogle gange årligt til erfamøder.

Provstens faglighed: Biskoppen og provstiudvalget lægger vægt på, at provsten er en fagligt velfunderet teolog og en nærværende leder. Provsten skal understøtte og inspirere provstiets præster og menighedsråd, igangsætte og fastholde projekter i provstiet samt gennem samarbejde med præster, medarbejdere og menighedsråd, skabe gode rammer for den forskellighed, der præger præsterne og sognenes kirkelige liv. Provsten spiller en vigtig rolle som formidler af såvel fællesskabet som af forståelsen for sognenes egenart.

Provsten skal have eller erhverve sig godt kendskab til økonomi, regnskab og bygninger. Provsten skal på biskoppens vegne føre det daglige tilsyn med præster og menighedsråd. I stillingen fordres sans for godt lederskab, evne til samarbejde, forhandlingskompetence og ikke mindst lyst og vilje til at forkynde evangeliet og arbejde for gode rammer for kirkens liv og vækst, både i dag og i morgen.

Kontaktpersoner:

Den afgående provst for Svendborg Provsti stiller sig gerne til rådighed med oplysninger om stillingen.

Afgående provst Per Aas Christensen 24 24 87 36

Biskop Tine Lindhardt, e-post: TILI@km.dk, tlf.: 66 12 30 24

Ansøgere, der ønsker en samtale med biskoppen, bedes kontakte Fyens Stifts sekretariat på tlf.: 66 12 30 24.

Se i øvrigt provstiets hjemmeside: www.svendborgprovsti.dk

og stiftets hjemmeside www.fyensstift.dk for flere oplysninger .

Embedsbeskrivelse

Vor Frue sogn, det største af flere bysogne i Svendborg, strækker sig fra indre by over havneområde og villaveje og ud til større sociale boligbyggerier. Den aldersmæssige, sociale og kulturelle spredning blandt sognets godt 8000 indbyggere er stor, og ca. 5.500 er medlemmer af folkekirken.

Vor Frue kirke, som ligger midt i den gamle bydel, er den ene af to store middelalderkirker i Svendborg. Kirken nyder stor velvilje i hele området - ikke kun pga. dens centrale placering på en bakke højt hævet over Torvet, men nok så meget for dens åbenhed for inddragelse og medspil i byens aktiviteter af kulturel og musisk art. En større renovering af kirken blev afsluttet i 2004, og den fremstår som en lys og smuk ramme om kirkens liv. Menighedshuset ved siden af kirken indeholder kirkekontor, undervisnings- og mødelokaler samt øvrige kontorer. Der arbejdes p.t. på muligheden for et nyt menighedshus.

Embedsboligen er et byhus i en af de ældste gader i Svendborg få minutters gang fra kirken – et hus opført i 1990-erne, som falder naturligt ind blandt de gamle byhuse. Huset er blevet løbende renoveret, senest med nyt køkken i år, og er på 216 m2 med en dejlig gårdhave. Der er præstekontor i embedsboligen.

Som ny præst får du kollegialt fællesskab med to andre præster og samarbejde med et dygtigt personale, som består af to kordegne, to organister, to kirketjenere samt en kirke-og kulturmedarbejder.

Menighedsrådet, som består af 10 medlemmer, er bredt sammensat uden direkte tilknytning til politiske partier og kirkelige organisationer. Dets medlemmer har ambition om at skabe gode rammer både for præsternes arbejde og kirkens liv. De arbejder gerne selv aktivt med og er klar til åben, positiv og konstruktiv dialog.

Til både gudstjenester og andre aktiviteter er der god tilslutning. Kirken har - ud over højmessen i den klassiske form - også andre gudstjenester som fx. stille- og ungdomsgudstjenester og andagter. Dertil et bredt tilbud til både børn og voksne med bl.a. børneklub, børnekor, Taizé-sang, kristen meditation, studieforløb og foredrag – og naturligvis konfirmand- og minikonfirmandundervisning. Desuden har kirken et stort koncertprogram året igennem.

Der er et velfungerende samarbejde med kommune, skole og institutioner om kulturelle arrangementer – dertil et godt økumenisk og tværkulturelt kirkeligt samarbejde i byen.

Vi ønsker, at du

·         er en velfunderet og rummelig teolog, der er bredt orienteret i det folkekirkelige spektrum

·         har respekt og åbenhed for menighedens, rådets og kollegernes forskelligheder

·         formår med udgangspunkt i de bibelske tekster at formidle det kristne budskab på en vedkommende måde, der sætter samtiden og menighedens liv i perspektiv

·         har lyst til at indgå aktivt i kirkens undervisning, vidtforgrenede arbejde og eksisterende samarbejder

·         er visionær og ønsker at bidrage med nye initiativer

·         vil være nærværende i sognet og indgå i det gode samarbejde personalegrupperne imellem – bl.a. ved deltagelse i det ugentlige kalendermøde

Kontaktinformation:

Inge Moritzen

Menighedsrådsformand

Tlf. 6221 5013

Peder Rønnow Pedersen

Næstformand og kontaktperson

Tlf. 2242 4060

Gitte Meyer Jørgensen

Sognepræst

Tlf. 6222 3117

Endvidere henvises til nedenstående link til Fyens stifts hjemmeside, hvor du kan finde information om at være præst i Fyens Stift:

https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-fyens-stift