Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Rønninge barsel

Barselsvikar til Rønninge

En stilling som sognepræst i Rønninge Pastorat i Fyens Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker foreløbigt for perioden fra den 8. oktober 2019 til den 13. januar 2020 (begge dage inkl.) og forventes forlænget. 

Stillingen er en fuldtidsstilling med en kvote på 100 %. 
Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. 

Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt. 

Der ydes ligeledes en til kvoten svarende del af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. 

For ikke-ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Postboks 2123, 1015 København K, og sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5100 Odense C, e-post: KMFYN-ANSOEGNING@KM.DK og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. 

Opslået: 10.09.19 
Udløber: 30.09.19

--

Embedsbeskrivelse

Vi ønsker en præst, der er en dygtig og bredt orienteret teolog, og som er indstillet på at møde mennesker med evangeliet på en relevant og livsnær måde. 

Rønninge har 3.753 indbyggere hvoraf de 3.398 er medlemmer af folkekirken. Vi har en god kirkegang, ligesom der er stor søgning til vores aktiviteter som f. eks. minikonfirmand og babysalmesang. Ligeledes oplever vi stor opbakning til andre typer gudstjenester som for eksempel fyraftensgudstjenester, der afholdes 5 gange om året. Vi er et sogn med mange unge familier og har derfor mange barnedåb, men der er også en stor gruppe ældre i sognet, som trofast kommer til i kirkens arrangementer. 

Vi har en god og nysgerrig menighed, og vi oplever generelt meget stor velvilje både blandt menigheden og i forhold til samarbejdspartnere, fx den lokale skole, børnehave og foreningslivet. 

Vores præst arbejder tæt sammen med præsten for Rynkeby – Revninge sogne, og deler gudstjenesterne imellem sig. 
Se i øvrigt kirkens hjemmeside www.rønningekirke.dk. 

Kontaktoplysninger: 
Formand for menighedsrådet Lisbeth Blichfeldt, tlf. 20 88 51 29. 
Sognepræst Arendse Wulff-Jørgensen, tlf. 21 19 20 28. 

Endvidere henvises til nedenstående link til Fyens stifts hjemmeside, hvor du kan finde information om at være præst i Fyens Stift: 
https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-fyens-stift