Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Sankt Hans pastorat i Odense Sankt Knuds provsti 2021

Sankt Hans pastorat i Odense Sankt Knuds provsti

En stilling som sognepræst i Sankt Hans pastorat i Fyens Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution som følge af sognepræstens projektarbejde. 
Konstitutionen vil være for en 3-årig periode 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. 

Stillingen er en fuldtidsstilling med en kvote på 100%. 
Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt. 

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoratseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Du kan også læse mere her: https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-fyens-stift 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Postboks 2123, 1015 København K, og sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5100 Odense C, e-post: kmfynansoegning@ 
km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. 

Opslået: 12.01.2021 
Udløber: 01.02.2021

Embedsbeskrivelse - Beskrivelse af Sankt Hans Kirke. Hvad vi søger, og hvad vi kan tilbyde 

Stillingen som sognepræst ved Sankt Hans Kirke i Odense (Fyns Stift) er ledig til besættelse pr 1. april 2021. Ved Sankt Hans Kirke er i alt en normering på 1,5 præstestilling. Nuværende sognepræst er for de næste 3 år ansat i en projektstilling med 50% af sin normering. Derfor kan vi slå en 3-årig fuldtidsstilling op.

Vi søger en præst, som er en dygtig og bibelsk funderet teolog, der har forståelse for folkekirkens bredde, og som er en god forkynder, der tør stå ved hele evangeliet – også når det udfordrer. En præst, som trives i en kirke, hvor der kommer mange til gudstjeneste og hvor alle aldersgrupper er til stede. Vi lægger vægt på, at der både er traditionelle gudstjenester og andre gudstjenesteformer, som f.eks. familiegudstjenester, lovsangsgudstjenester og messy church. Som menighedsråd er vi lydhøre overfor nye idéer og tiltag, og vi ønsker, at den kommende præst ligeledes er åben, bredt favnende og samarbejdende. Vi glæder os til at finde ud af, hvad du brænder for. 

Vi er en kirke der har fokus på kirkens grundlæggende opgave – forkyndelse, mission, undervisning og diakoni, med en klassisk luthersk og Kristus-centreret forkyndelse. Det musikalske fylder meget – både klassisk og rytmisk. I Sankt Hans kirke kommer der mange til gudstjeneste om søndagen, der er en aktivt deltagende menighed og med mange frivillige. Vi oplever en stor trofasthed og 
villighed til at have en opgave ved gudstjenesten og andre af kirkens aktiviteter. En studenterkirke, hvor der kommer mange unge, f.eks. holder Kristeligt Forbund for Studerende sine møder i menighedshuset. En kirke med meget få kirkelige handlinger – bl.a. fordi der ikke er egen kirkegård. Sankt Hans Kirke er en stor, mere end 900 år gammel klosterkirke. Det giver nogle 
muligheder og nogle begrænsninger i kirkerummet. Vi har digitale skærme i kirken og et nyetableret, godt lydanlæg. Vi har velfungerende menighedslokaler, hvor der i ugens løb foregår mange aktiviteter. 

Hvad ønsker vi af vores nye præst 
Vi har mange ønsker til vores nye præst; én person rummer næppe det hele. Vi leder efter en dygtig og bibelsk funderet teolog med en bibelnær og Kristuscentreret forkyndelse, som har forståelse for folkekirkens bredde. En præst, der udviser omhu for gudstjenesten og som på den ene side har lyst 
til at indgå i den mere klassiske gudstjenestetradition, som vi har i Sankt Hans Kirke – og gør denne levende, men som også har lyst til at ’spille med’ i de forskelligartede gudstjenestetyper. En præst, der har en naturlig tilgang også til børn og unge.

Præsten har kontakt med mennesker omkring livets store begivenheder. Vi ønsker her en præst, der er god til samtale, sjælesorg og den svære samtale, og har evnen til at bruge anledningerne, når mennesker møder kirken. En præst der har lyst og evne til at se den enkelte midt i den store menighed. En præst der kan være bredt favnende med øje for hele sognet, og som også har syn for de socialt udsatte, der præger området omkring kirken.

Hvad kan vi tilbyde vores nye præst 
Vores nye præst bliver en del af en levende menighed, en aldersmæssigt alsidig forsamling af børn, unge og gamle. Vi gør en dyd af at forsøge at forene alle aldersgrupper til gudstjenesten. Vi forsøger at skabe en nærhed i en stor kirke med mange kirkegængere. Et storbysogn med mange muligheder, hvor man selv kan være med til at påvirke indholdet i stillingen, og hvor man har 
mulighed for at blive udfordret – af både kirkevante og ikke kirkevante. Vi giver plads til både tradition og fornyelse, der er vilje til forandring - uden at miste fundamentet. Et engageret og samarbejdsvilligt menighedsråd samt gode og engagerede medarbejdere/kolleger, der gør meget for at lave kirke. Vores nye præst får kontor i menighedshuset, og bliver en del af det store fællesskab. Vi har en kirke og menighedslokaler, som giver gode fysiske rammer.

Vores motto, visioner, målsætninger og indsatsområder findes på kirkens hjemmeside. Her findes også en uddybende beskrivelse af menigheden, samt forventninger til vores nye præst. 

For yderligere information og aftale om fremvisning af kirken kontakt menighedsrådsformand Heidi Lausten Munk, telefon 41 66 69 28, mail heidi@munkmail.dk

Du er også velkommen til at kontakte sognepræst Peter Jacobsen for information om embedet, 
telefon 51 30 19 70, mail poej@km.dk.