Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Skellerup-Ellinge

Præst til Skellerup-Ellinge

Stillingen som sognepræst i Skellerup-Ellinge pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. november 2019.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en bistandsforpligtelse på 35 % efter et af biskoppen fastsat regulativ. Ansøgere kan kontakte biskoppen eller provsten for Kerteminde provsti for yderligere oplysninger.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse 

KMFYN-ANSOEGNING@KM.DK.

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

Opslået: 06.08.19

Udløber: 26.08.19 

-----

Embedsbeskrivelse

Vores sogne er to små landsogne, der har en århundrede gammel tradition for tæt samarbejde. 
Kirkernes betydning som en midte i lokalsamfundene og ikke mindst den stedlige sognepræsts synlighed har stor bevågenhed fra indbyggerne, og der er et stort ønske om, at livet i og omkring kirkerne til stadighed er en grundpille i sognenes udvikling.
Kirkernes arbejde og de aktiviteter der iværksættes – både i gudstjenesteregi, i konfirmandhuset eller andre steder i lokalsamfundet, har stor opbakning fra sognenes beboere. Forståelse for indholdet i kirkelivet betyder meget, og samtidig er der en stor imødekommenhed i forhold til tanker og ideer fra sognepræsten. Der vil gerne tænkes nye tanker og prøves kræfter med nye ideer, og man vil gerne gøre det i samskabelse mellem præst, menighedsråd og menigheden. Tradition og fornyelse er nøglebegreber der gerne ses udspillet i samhørighed.

Samarbejdet mellem sognepræst, menighedsråd og kirkens ansatte har altid været vægtet utrolig højt, og det er en treenighed, der gennemsyrer fundamentet for arbejdet i og omkring kirken. Tiltag, ideer og tanker bliver drøftet i anerkendelse til hinanden Der er altid plads til meningsudvekslinger, og der er tradition for at vi taler os frem til en enighed og en forståelse for de valgte løsninger.
Menighedsrådet er i dag et fælles råd for begge kirker og den konstellation er en konsekvens af årtiers rigtig gode samarbejde de to kirkers tidligere menighedsråd imellem. Kirkens ansatte har et godt samarbejde, og der er til stadighed et rigtig godt arbejdsklima og god dialog mellem kirkens personale og sognepræsten.

Musik og sang er noget der fylder meget i kirkelivet. Igennem mange år har vi vægtet ansættelse af dygtige organister og kirkesangere, og vi har en årelang tradition for at have kor tilknyttet kirken. 
Der er stor tradition for en rig og varieret salmesang, hvor brugen af salmebogens mange forskellige salmer er stor. Vi bruger salmebogen og tillægget 100 nye salmer.

Nogle nøgleord kan være:

·         Fællesskab og inddragelse af menigheden og menighedsrådsarbejdet prioriteres højt. Vi ser styrker i fælles drøftelser og gensidig respekt i samarbejdsrelationer.

·         Vi vægter tålmodighed i samtalen med sognebørnene.

·         Vi sætter pris på genkendelighed i højmessen, og at hvile i den traditionelle gudstjeneste. Ordentlighed og respekt for kirkerummet og den betydning kirken har for et lokalsamfund.

·         Vi vægter prædiken højt og sætter pris på en prædiken der formidler det kristne budskab i kontekst med det moderne samfund, og som har rod i hverdagen.

·         Det er vigtigt at videreføre og videreudvikle det musikliv, der har kendetegnet kirkerne igennem mange år. Vi er åbne omkring brugen af mangfoldigheden af salmer fra salmebogen og ser en styrke i brugen af musik og sang i forhold til kirkelige handlinger.

·         Vi tager udgangspunkt i traditioner og ser en styrke i at videreføre gamle traditioner. Samtidig ønsker vi at udvikle nye traditioner i respekt for menigheden og lokalsamfundets ståsted.

·         Vi stiller en charmerende gammel præstegård til rådighed, hvor der er mulighed for at være en central person i lokalsamfundet.

·         Vi sætter pris på en god bredde i tilgangen til kristendommen, hvor der er plads til mangfoldighed og åbenhed overfor folks tilgang til tro. Vi lægger vægt på det glade budskab i den kristne tro.

Der er selvfølgelig mulighed for at komme ud og se vores smukke kirker og hyggelige præstegård. For fremvisning og yderligere oplysninger kontaktes menighedsrådsformand Erik Søgaard på tlf. 22 79 84 17.

Endvidere henvises til nedenstående link til Fyens stifts hjemmeside, hvor du kan finde information om at være præst i Fyens Stift:

https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-fyens-stift