Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Vor Frue og Sankt Jørgens, Sørup

Vor Frue sogn og Sankt Jørgens sogn, Svendborg i Fyens Stift 

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Vor Frue og Sankt Jørgens sogn, Svendborg i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. september 2019

Stillingen er en fuldtidsstilling fordelt med 50% i Vor Frue Sogn og 50% i Sankt Jørgens sogn. De 50% i Sankt Jørgens sogn dækker samtidig en bistandsforpligtelse til Sørup. 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. 

Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt. 

Der ydes ligeledes en til kvoten svarende del af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Postboks 2123, 1015 København K, og sendes til biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C, 
e-post: KMFYN-ANSOEGNING@KM.DK og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. 

Opslået: 07.05.2019 
Udløber: 27.05.2019

---

Embedsbeskrivelse. 
Vor Frue Sogn, det største af flere bysogne i Svendborg, strækker sig fra indre by over havneområde og villaveje og ud til større sociale boligbyggerier. Den aldersmæssige, sociale og kulturelle spredning blandt sognets godt 8.000 indbyggere er stor, og ca. 5.500 er medlemmer af folkekirken. Vor Frue Kirke, som ligger midt i den gamle bydel, er den ene af to store middelalderkirker i Svendborg. 

Se mere på www.vorfruekirke.dk 

Sct. Jørgens Sogn er også en del af Svendborg by – beliggende ud langs sundet. Kirken er en gammel spedalskhedskirke, hvis gamle ”hospital” fungerer som sognegård for en menighed på 4.382 medlem-mer af et befolkningsgrundlag på 5.363. Se mere på www.sctjoergens.dk. 

Sørup Kirke ligger i udkanten af Svendborg i et hyggeligt landsbymiljø - naturskønt ned til Sørup Sø. Sognet, der er et udpræget bysogn, strækker sig med sine 3.600 indbyggere et godt stykke ind i Svend-borg by. Se mere på www.sørupkirke.dk 

Alle tre kirker er forholdsvis nyrenoverede og har alle menighedshuse i tilknytning til kirken. 

De tre menighedsråds folkevalgte medlemmer er uden direkte tilknytning til politiske partier og kirkelige organisationer. Menighedsrådene er aktive og medvirkende til et godt kirkeligt arbejde og arbejds-miljø. 

Til både gudstjenester og andre aktiviteter er der god tilslutning. Kirkerne har - ud over højmessen i den klassiske form - også andre gudstjenester som fx. børne- og ungdomsgudstjenester samt forskel-lige andagter foruden et væld af andre mangeartede aktiviteter. 

Kirkerne nyder generelt stor velvilje i hele området for deres åbenhed, inddragelse og medspil i byens aktiviteter af kulturel og musisk art. 

Som ny præst kommer du til at arbejde i et spændende fagligt miljø med 5 andre præster og en dygtig stab af personale, som består af sammenlagt 4 kordegne, 5 organister, 5 kirketjenere samt en kirke- og kulturmedarbejder. Vor Frue og Sct. Jørgens indgår sammen med øvrige bykirker i et samarbejde om drift af kirkegårdene, mens Sørup er i et lignende samarbejde med kirkegårde i vest- og nordbyen. 

De tre menigheder er lydhøre og sætter pris på en forkyndelse, som formidler de bibelske tekster og det kristne budskab på en måde, der sætter vores samtid i perspektiv. Kirkerne er bredt folkekirkeligt funderet, og der lægges vægt på traditionen samtidig med, at der er lyst til og mulighed for udvikling og fornyelse. 

Alle tre kirker tilbyder et godt arbejdsmiljø med et givtigt samarbejde mellem præster, ansatte og me-nighedsråd i gensidig respekt for faggruppernes faglighed, personlige egenskaber og idérigdom. 

Der er desuden i provstiet et aktivt samarbejde omkring kirkelig undervisning, både kirkerne imellem og i forhold til skolerne. Herudover har provstiets ”Skole for kirke og teologi” stor deltagelse af et bredt udsnit af kirkernes menigheder. 

Hvis du kan se dig selv i ovenstående beskrivelse og har overskud og mod på at indgå i forskellige arbejdspladser og miljøer, modtager vi gerne din ansøgning. 


For nærmere oplysning er du velkommen til at kontakte:
Vor Frue Kirke: 
Præst Gitte Meyer Jørgensen tlf. 62 22 31 17, formand Inge Moritzen tlf. 62 21 50 13. 
Sct. Jørgens Kirke: 
Præst Martin Wemmelund tlf. 62 21 14 73, formand Hans Bach Piekut tlf. 22 35 77 23. 
Sørup Kirke: 
Præst Hanne Wieland tlf. 62 21 31 33, formand Svend Nielsen tlf. 27 61 01 61. 

Endvidere henvises til nedenstående link til Fyens stifts hjemmeside, hvor du kan finde in-formation om at være præst i Fyens Stift: 
https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-fyens-stift