Nyheder
Nyheder

Mulig storkonflikt rammer også folkekirken på Fyn

Overenskomstansatte præster samt kordegne, kirkemusikere, kirketjenere, kirke- og kulturmedarbejdere, HKere, gravere og gravermedhjælpere er blandt de omfattede af konfliktvarslerne

Langt de fleste fynske konfirmationer og vielser forestås af tjenestemandsansatte præster, som ikke er omfattet af konfliktvarslerne

En omfattende konflikt kan være på vej i staten, og dermed også i folkekirken, fordi en stor del af medarbejderne i folkekirken arbejder på statens overenskomster.

Finansministeriet har varslet en lockout af ca. 120.000 medarbejdere som modsvar på de faglige organisationers strejkevarsler.

Der er varslet lockout for følgende grupper af ansatte i folkekirken:

  • HK’ere ved alle menighedsråd, provstier, stiftsadministrationerne (enkelte konkrete undtagelser, særligt i løncentrene)
  • AC’ere ved alle menighedsråd, ved stiftsadministrationerne (enkelte konkrete undtagelser, særligt i løncentrene) og ved folkekirkens uddannelsesinstitutioner, herunder alle overenskomstansatte præster i alle stifter
  • Kordegne, sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere, og kirkemusikere i hele folkekirken
  • Gravere og kirketjenere i hele folkekirken
  • Gravermedhjælpere i hele folkekirken (men ikke gartnere og gartneriarbejdere - 3F)
  • PO/KMOK-organister i hele folkekirken
  • DOKS-organister i hele folkekirken samt lærere ved kirkemusikskolerne

Hvis parterne ikke bliver enige i Forligsinstitutionen, kan strejkevarslet være gældende fra den 4. april 2018, og varslet om lockout kan være gældende fra den 10. april 2018. 

Præsterne

Langt de fleste præster i Fyens Stift er tjenestemænd, og de kan hverken strejke eller lockoutes. Af stiftets cirka 190 præster er cirka 35 overenskomstansatte, og det er dem, der muligvis bliver lockoutet. 

Uafklarede spørgsmål

Der er stadig en række uafklarede spørgsmål om konflikten, og Kirkeministeriet holder i den den kommende tid folkekirkens præster og menighedsråd orienteret via folkekirkens intranet DAP.

Læs mere på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside

Læs vejledning om overenskomstmæssige konflikter 

Fakta

Lockouten kan tidligst træde i kraft den 10. april. Det er 6 dage efter, at de faglige organisationers strejker kan begynde.


Forligsmanden kan udsætte konflikten i to gange 14 dage, hvis der er udsigt til en forhandlingsløsning.