Nyheder
Nyheder

To fynske provstier slås sammen til ét

Biskop Tine Lindhardt har indstillet til kirkeministeriet, at der etableres et nyt Kerteminde – Nyborg Provsti, og at Kerteminde Provsti og Nyborg Provsti derfor nedlægges som selvstændige provstier

Provst Lone Wellner Jensen

Lone Wellner Jensen, som er provst i Kerteminde Provsti og konstitueret provst i Nyborg Provsti, er indstillet til at fortsætte som provst i det nye provsti. Foto: Lasse Skov

To fynske provstier, nemlig Kerteminde Provsti og Nyborg Provsti lægges sammen til ét, hvis det står til biskop Tine Lindhardt.  Det nye provsti kommer til at bestå af 31 sogne, 20 menighedsråd og 22 præster.

”Der er en lang række opgaver, der skal løftes i et provsti uanset om provstiet er stort eller lille. Disse opgaver er blevet både mere komplekse og omfattende de senere år. Derfor kan det være godt at samle kræfterne, så der er flere sogne og flere præster om at løfte opgaverne. Sammenlægningen vil også give et større fagligt fællesskab mellem præsterne, bl.a. fordi man får flere at sparre med,” siger Tine Lindhardt.

Samme provst

Lone Wellner Jensen, som er provst i Kerteminde Provsti, har været konstitueret provst i Nyborg Provsti i mere end et år, og biskoppen indstiller, at Lone Wellner Jensen fortsætter som provst i det nye provsti.

Biskoppen indstiller endvidere til Kirkeministeriet, at de to nuværende provstiudvalg fortsætter indtil valgperiodens udløb den 31. oktober 2021. Der skal så vælges et provstiudvalg for det nye provsti i forbindelse med, at der i efteråret 2021 holdes valg til provstiudvalg i hele landet.

Provstiudvalgene er blevet hørt i sagen og har taget biskoppens beslutning til efterretning.

Nyborg Kommune og Kerteminde Kommune er fortsat selvstændige ligningsområder, der hver for sig opkræver kirkeskatten, og det ændrer sammenlægningen af de to provstier ikke ved.

Nærheden mellem provsti og menighedsråd

Tine Lindhardt håber, at det nye provstiudvalg vil bevare en model med et provstikontor og en provstisekretær i henholdsvis Kerteminde og i Nyborg.

”Gennem det sidste halvandet år har præster og menighedsråd kunnet mødes med provsten og provstisekretærer på provstikontoret i såvel Nyborg som Kerteminde. Det har givet god mulighed for at bevare nærhed og lokalkendskab og for at understøtte pastoral selvforvaltning og pastorale udviklingsinitiativer med provsten som dialogpartner. Det tror jeg umiddelbart, vil være godt at fortsætte med, men det er helt op til det nye provstiudvalg at beslutte,” siger biskoppen.

Fakta om forløbet

I efteråret 2019 gik provst i Nyborg provsti Hans B. Simonsen på pension, og provst Lone Wellner Jensen blev konstitueret i provstestillingen.

 

I december 2019 blev der etableret et formelt samarbejde mellem Nyborg Provsti og Kerteminde Provsti. Hensigten med samarbejdet var at bevare nærhed og lokalkendskab samtidigt med, at man via en større organisatorisk ramme sikrede mere fagligt fællesskab, bedre gavn og udnyttelse af synergieffekter samt mindre sårbarhed i såvel den administrative som den præstelige betjening og organisering. Modellen var inspireret af de samarbejder, der gennem de senere år er etableret mellem præsterne og sognene en del steder i Fyens stift. Biskoppens afgørelse var, at det formelle samarbejde skulle løbes i gang, før provstestillingen i Nyborg blev slået op.

 

I januar 2021 måtte biskoppen sammen med den konstituerede provst erkende, at beslutningen om at etablere et formelt samarbejde mellem Nyborg Provsti og Kerteminde Provsti ikke kunne leve op til forventninger og målsætninger, og at der ikke var basis for at tro, at det vil ændre sig over tid. Det havde vist sig, at de gode erfaringer fra samarbejde mellem præster og sogne ikke lod sig overføre på samme måde til samarbejde mellem provstier.

 

På den baggrund indstiller biskoppen altså nu til kirkeministeriet, at de to provstier slås sammen til ét provsti.

Fakta om provster og provstier

Et provsti er en administrativ enhed bestående af en række sogne.

 

Provsten fungerer som forretningsfører for provstiudvalget. Provsten fører på biskoppens vegne tilsyn med præsterne.

 

Provstiudvalget har blandt andet ansvar for at koordinere den folkekirkelige økonomi imellem sognene i provstiet. Provstiudvalget fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser. Provstiudvalget har ligeledes en tilsynsopgave i forhold til menighedsrådene. 

 

På Fyn er der i øjeblikket 11 provstier, og hvis biskoppens indstilling til Kirkeministeriet tages til følge, vil der blive 10. 

 

Et provstiudvalg består af 4- 8 medlemmer valgt af menighedsrådene, samt en repræsentant for præsterne og provsten.