Ukraine
Nyheder

Bøn for fred i Ukraine

Fra Danske Kirkers Råd

Almægtige, evige Gud! Du elsker fred og er selv fredens ophav.

Vi bønfalder dig om fred og frihed for Ukraine. Lad det uretfærdige angreb ophøre, de fjendtlige tropper trække sig tilbage og landet både nu og i fremtiden bevare sin suverænitet.

Afvend den nød, som kampene allerede har medført. Lad de sårede hurtigt finde lindring og andre nødlidende få den fornødne hjælp, de døde finde hvile og de sørgende trøst. Giv at alle, som er på flugt, snart må kunne vende tilbage, men også, så længe deres situation er usikker, blive vel modtaget dér, hvor de kommer hen.

Giv, at de statsledere og politikere, som har magt og indflydelse i de enkelte lande og i verdenssamfundet, må handle besindigt og tolerant, respektere hver nations suverænitet og uafhængighed og sætte stabiliteten i verden over egne interesser.

Lad alle sår og uoverensstemmelser, som gennem historien har skabt had og mistro mellem mennesker og derved risiko for krig og andre konflikter, blive helet og løst ved dialog, vilje til forsoning og være båret af gensidig tillid og respekt.

Giv, at vi, som lever i fred og sikkerhed, fortsat må kunne glæde os over disse goder, vise dig vor taknemmelighed for dem og bidrage til, at alle må få del i dem. Gør os gavmilde og gæstfrie over for dem, der i deres nød kommer til os.

Giv, at vi ikke blot i nødens stund, men altid må ære dig som den sande freds ophav, tillidsfuldt sætte vor lid til dig og leve vort liv til din ære og i kærlighed til vore medmennesker.

Det beder vi dig om ved din Søn, Jesus Kristus, fredsfyrsten og universets konge, som lever og råder med dig, Gud i al evighed. Amen.