Provsterne har ordet 2019
Assens Provsti 2019

Mange ændringer på kirkegårdsdriften

Tekst: Ole Hyldegaard Hansen, provst Assens Provsti

Ole Hyldegaard Hansen

I efteråret fik provstiet udarbejdet en folder om provstiets opgaver, hvor målgruppen er menige folkekirkemedlemmer, og derfor ligger folderen tilgængelig rundt om i kirkerne samt på bibliotekerne. Folderen hedder ”Assens Provsti – Et større fællesskab”, der dækker provstiets fornemste opgave: at understøtte de forskellige tiltag, aktiviteter og anlægsønsker, som økonomien tillader.

I Glamsbjerg kan sognebørnene følge med i byggeriet af den nye sognegård, der forventes at stå klar til indvielse i løbet af efteråret og bliver en del af en flot treklang sammen med Glamsbjerg kirke og det nyetablerede, rekreative område ”Kirkeparken” med sø og stinet.

Fleksibel kirkegårdsdrift

I Glamsbjerg sker der også en omlægning til en mere fleksibel kirkegårdsdrift, så personalet begynder og slutter arbejdsdagen i Glamsbjerg, og herfra kan tage større maskiner med til kirkegården i Køng på den indkøbte lastbil. Som følge af denne omlægning er personalefaciliteterne blevet udvidet og et nyt garageanlæg opført. I lyset af den ændrede begravelseskultur, hvor stadig færre kister stilles i kapel, og hvor flere bedemænd efterhånden råder over kølefaciliteter, har Glamsbjerg menighedsråd fået lov til at tage kapellet i Køng ud af brug som kapel og i stedet indrette det til redskabsrum. I Glamsbjerg forefindes der stadig kapelmulighed.

I løbet af det seneste år er således to kapeller i provstiet blevet taget ud af brug. Foruden Køng og Gamtofte, hvor Assens-Gamtofte menighedsråd er begyndt at undersøge muligheden for dér at kunne etablere et klimavenligt energianlæg til afløsning for det nuværende bekostelige oliefyr. En af de første sonderinger på energiområdet, hvor der vil være stort potentiale for mere grøn energi, og formentlig også driftsbesparelser.

I år indledte provstiet et samarbejde med tidligere kirkegårdsleder Tommy Christensen, der tager på kirkegårdsbesøg og sammen med den lokale graver og repræsentanter fra menighedsrådet besigtiger kirkegårdene og kommer med input til nye tiltag for efterfølgende at udarbejde en rapport med udviklingsforslag. Et initiativ, der er blevet godt modtaget af menighedsrådene.

Billegere gravkastning og urnenedsættelse

Generelt kan man sige, at det netop er på kirkegårdsdriften, at mange af årets ændringer er sket. Ved genberegning af GIAS-taksterne besluttede provstiudvalget at fjerne lørdagstillægget for gravkastning og urnenedsættelse, ligesom tilskuddet til folkekirkemedlemmer for erhvervelse af gravsteder nu er sat op til 50 %. Selv om økonomien år for år bedres, har Assens Provsti vurderet, at der stadig ikke er råd til større tilskud.

I provstiet er der nu etableret to frivillige samarbejder imellem menighedsråd om kirkegårdsdriften. Hvor Vissenbjerg kirkegård igennem et par år har passet Orte kirkegård, har Assens-Gamtofte kirkegård pr. 1. juni 2019 overtaget pasningen af Tommerup kirkegård. Samarbejder, hvor vi vil følge erfaringerne.

Om et par år vil provstiets tilbageværende stiftslån begrænse sig til 3 lån. Provstiudvalget er derfor begyndt at se på de økonomiske muligheder i et længere perspektiv og har fremlagt et forslag for menighedsrådene om etablering af en anlægspulje til anlægsbevillingerne, der:

1) kan imødegå trægheden i at bevillingerne udbetales månedsvis i 12/dele og

2) skabe et bedre flow i anlægsopgaverne.

Som eksempel kan nævnes, at Aarup snart vil kunne tage første spadestik til et sognehus, der vil kunne nyde godt af en sådan anlægspulje, så huset måske kan stå færdigt allerede i 2020, i stedet først i begyndelsen af 2021.

Kirketag og skoletjeneste

Der er mange ønsker om projekter, og forundersøgelser er iværksat omkring et nyt kirketag i Sønderby og renovering af spiret på Rørup kirke. Forundersøgelser og drøftelser om løsninger af større og mindre opgaver, som f.eks. adgangsforholdene til et kirketårn. Kræves der en trappe og i så fald hvilken slags, eller kan en god stige dække behovet?

Derudover er skoletjenestens arbejde på Vestfyn ved at etablere sig og udbredes stadig mere til skolerne som et folkekirkeligt tilbud.

Så der er god grund til at glæde sig over både det synlige og mindre synlige arbejde i provstiet og rundt om i sognene, hvor præster og menighedsråd bruger mange ressourcer på at give sognebørnene gode oplevelser i kirkerne.