Provsterne har ordet 2019
Svendborg Provsti 2019

Menighedsråd og frivillige stiller op 

Tekst: Per Aas Christensen, provst, Svendborg Provsti

Per Aas Christensen

”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.” Sådan lyder, fra Frelseren selv, den overordnede ”arbejdsbeskrivelse” for den kristne kirke som blev født i den første Pinse. Det gælder også vores evangelisk-lutherske folkekirke, hvori vi alle – med Luthers egne ord – i og med vores dåb - er præster i en eller anden forstand. Opgaven er så at få alle de forskellige ”præster” til at fungere bedst muligt og med størst muligt engagement og arbejdsglæde også i Svendborg provsti.

De ordinerede præster

Når det gælder de ordinerede præster, så gælder det om at sikre gode og ”håndterbare” embeder. Derfor har biskoppen og undertegnede igennem det seneste år arbejdet med at gennemføre en fornuftig stillingsstruktur i provstiet. Udgangspunktet har været, at jeg stopper som provst den 31. august 2019. Desuden har vi taget udgangspunkt i, at der er behov for gejstlig bistand til ”SYMF”, skoletjenesten på Syd- og Midtfyn samt Langeland, og til det tværkulturelle arbejde (TFS) som er startet op med stor succes i indeværende år. Endelig er der brug for præstebistand til Kirkens Korshær. Resultatet er blevet ”fornuftige” embeder: En stilling som sognepræst (KBF) ved Vor Frue kirke og provst for Svendborg provsti. En stilling som sognepræst i Sct. Jørgens sogn (50%) og gejstlig medarbejder ved SYMF. En stilling som sognepræst i Sct. Jørgens og Vor Frue sogne med bistandsforpligtelse over for sognepræsten i Sørup. Og endelig en stilling som består af 30% bistand til Thurø sogn, 20% til sognepræsten i Hesselager (til dækning af dennes arbejde på Hospice Sydfyn) og 50% som gejstlig medarbejder ved TFS og Kirkens Korshær.

Når det gælder præsternes faglighed og udvikling, sikres den for mig at se først og fremmest gennem det daglige virke i sognene; gennem den obligatoriske efteruddannelse og et stående ”tilbud” om at alle kan tage en uge ud af kalenderen for at tage på kursus m.m. Dertil kommer kollegasamarbejder i provstiet omkring sorggrupper, salmesangsprojekt for 4.-5. klasserne i kommunen, skole-kirke-samarbejde, lokale samarbejder mellem sogne om foredrag, ungdomsarbejde, friluftsgudstjenester og meget andet. Endvidere er der kollegasamarbejdet på stiftsplan, studieuger osv.

Medarbejderene

Når det gælder de mange medarbejdere ved vore kirker og deres ”præstearbejde”, ja så er det jo en af menighedsrådenes fornemmeste opgaver at sørge for gode arbejdsforhold i samarbejde med de enkelte funktionærer, stiftet og de faglige organisationer. I provstiet har vi siden eftersommeren 2018 kunnet glæde os over en yderst velfungerende personalekonsulentordning, hvor Anne Monk Jensen arbejder 50% i provstiet og 50% på Stiftsplan. Det har vist sig at være en virkelig gevinst for alle parter.

Menighedsrådene og de frivillige

Når det gælder menighedsrådene og alle de frivillige, der stiller op for at yde deres del af ”præstearbejdet”, ja så oplever jeg stor velvilje og engagement omkring de enkelte kirker. Det gælder igangsættelsen af nye initiativer inden for arbejdet med både børn, unge og ældre i sognene, og det gælder deltagelse i søndagens gudstjeneste. Ved Bregninge kirke har vi et ”bedelaug”, som står for ind- og udgangsbøn ved søndagens gudstjeneste. I Vor Frue kirke medvirker medlemmer af menighedsrådet på skift som ”kordegne” ved søndagens gudstjeneste blandt med uddeling af brødet ved altergangen.

Et synligt udtryk for ”røddernes” indsats er de mange sognehuse, der bygges rundt i Stiftet. I Svendborg provsti har vi igennem det seneste år kunnet glæde os over nye flotte bygninger ved Ollerup og Vester Skerninge kirker, og i Vor Frue sogn er man i gang med et meget ambitiøst projekt, hvor man river det eksisterende og meget utidssvarende Menighedshus ned for at bygge et helt nyt hus. Modeller og tegninger kan ses i det nuværende menighedshus indtil arbejdet sættes i gang i løbet af 2020.

Nyt provstikontor

Og nu vi er ved ”murstenene”! Oprettelse af skoletjeneste, tværkulturelt samarbejde, flere stillinger uden embedsbolig og personalekonsulent betød, at provstiudvalget i løbet af 2018 begyndte at undersøge muligheden for en ny placering af provstikontor m.m. I maj måned i år flyttede vi så ind på Egensevej nr. 15, hvor provstiet har fået god plads til alle funktioner og tidssvarende mødefaciliteter. Noget min afløser kan glæde sig over – for mig er der kun tilbage at sige tak for 20 dejlige år som provst for – i min øjne -  stiftets smukkeste provsti!