Provsternes beretninger 2018
Faaborg Provsti 2018

Konfirmanderne møder alle præster

Lars Ole Jonssen, provst, Fåborg Provsti 

Lars Ole Jonssen

I dette års beretning vil jeg fortælle om en ny måde at organisere konfirmationsforberedelsen på, som vi i den sydlige del af provstiet er gået i gang med.

Den danske folkekirkes særlige struktur med de enkelte sogne som selvstændige enheder har i snart mange år på forskellig vis været under pres og udfordret. Før i tiden var der sammenfald mellem den civile og den kirkelige struktur i form af sognekommuner med alderdomshjem og skoler. I det civile samfund har man lavet større og større enheder først med kommunalreformen i 1970 siden igen i 2007. Det har medført centralt beliggende plejehjem og færre men større skoler.

Hvad den kirkelige betjening af plejehjem angår, er det gået forholdsvis upåagtet og uproblematisk. Områdets præster arbejder sammen om at skiftes til at afholde gudstjenester. Præsterne besøger deres egne sognebørn, og mange bliver, når den tid kommer, begravet i de sogne, de kom fra. For sognebevidstheden er mange steder fortsat stor.

Hvad skolerne angår, er det ikke helt så enkelt. Dels er sognebevidstheden blandt mange yngre knap så stor, dels er der nogle praktisk-logistiske forhold, man er nødt til at tage med i betragtning.

Ændret skolestruktur

Indtil for to år siden, var der i Faaborg to skoler med overbygning med hver to syvende-klasser. Den ene skole havde ud over de lokale elever, elever fra Horne og Svanninge. Den anden skole havde ud over lokale elever, elever fra Vester Åby/Aastrup og Brahetrolleborg. Det gjorde det muligt fortsat at forberede konfirmanderne i de sogne, de hørte til. Én dag havde man konfirmanderne fra den ene skole, som blev fordelt efter bopæl med to hold, som blev forberedt i Faaborg, og to små hold i henholdsvis Horne og Svanninge – en anden dag tilsvarende med den anden skole. En vis sivning fra de små landsogne til Faaborg kunne dog registreres, idet nogle elever ønskede at gå til forberedelse og blive konfirmeret sammen med den skoleklasse, de tilhørte – men vi forsøgte så vidt muligt at opretholde bopæls-kriteriet.

For to år siden blev skolestrukturen imidlertid ændret, så overbygningen nu er samlet på én skole med fire syvende-klasser, hvor der i hver klasse er elever dels fra lokalområdet, dels fra Horne, Svanninge, Vester Aaby/Aastrup og Brahetrolleborg. Derfor er det ikke længere praktisk muligt at forberede eleverne i de sogne, hvor de bor, da vi ikke kan have fire hold samtidig i Faaborg – og man ude i de mindre sogne ville skulle fordele ganske små hold på to dage – og dermed gøre disse hold så små, at det ikke ville give mening.

Fælles konfirmandundervisning

De fleste af præsterne er derfor blevet enige om at lave forberedelsen i fællesskab. Sidste år og næste år gælder det præsterne i Faaborg/Diernæs, Horne og Svanninge, mens Vester Aaby/Aastrup og Brahetrolleborg har valgt at gøre som hidtil. De får så mange som muligt til konfirmationsforberedelse i hjemsognet den ene dag, mens de resterende bliver forberedt i Faaborg.

Næste sæson er vi således fire præster, der i fællesskab forbereder de fire syvendeklasser – to klasser om tirsdagen, to klasser om torsdagen. Hver klasse har konfirmationsforberedelse fra efterårsferien til påske i to morgentimer – i alt 20 gange plus en fælles opstart. Derudover tager vi på udflugt en hel dag.

De tyve gange deler vi op i tyve moduler med hver sit emne. Hver præst underviser i fem af disse moduler i træk i en klasse, rykker så over i næste klasse med de samme fem moduler og så fremdeles. Alle fire præster når således at møde og komme til at kende alle konfirmanderne i de fire klasser og vice versa.

Naturligvis ville man få et endnu mere nært kendskab til de enkelte konfirmander, hvis man havde alle 21 gange med det samme hold som tidligere. Til gengæld muliggør denne ordning, at alle kommer til at kende hinanden. Præsterne lærer hele konfirmand-årgangen at kende, og konfirmanderne møder ikke blot én men fire præster, og dermed får de måske en fornemmelse af Folkekirkens mangfoldighed.

Det nære søges opretholdt ved en opfordring til, at man ved siden af selve forberedelsen inviterer til f.eks. filmaftener og lignende, hvor den enkelte præst samler dem, som han/hun skal konfirmere.

Denne måde at organisere konfirmationsforberedelsen på fastholder og muliggør, at alle konfirmanderne fra de små sogne kommer til at kende deres egen præst og de kommer hjem og bliver konfirmeret i det sogn, hvor de bor og hører til.

Desuden er den nye ordning et forsøg på at fastholde den særlige, sognebaserede, folkekirkelige struktur ved at agere og samarbejde med udgangspunkt i den givne skolestruktur