Provsternes beretninger 2018
Langeland-Ærø Provsti 2018

Over 75% af os er kirke - kirken er med overalt 

Tekst: Trille Bakkiam Brink Westergaard, provst,    Langeland-Ærø Provsti  

Trille Bakkiam Brink Westergaard

Dem og os? Kirken og det sociale arbejde. Kirken og kulturen.  

Man støder nogle gange ind i den opfattelse, at kirken laver ’kirkeligt’ arbejde, mens andre laver alt muligt andet, f.eks. socialt eller kulturelt arbejde. I vores provsti er over 75% af befolkningen medlemmer af folkekirken. Hver gang en af jer engagerer jer i et eller andet, er I naturligvis også kirke – dermed er kirken engageret.  Kirken er altså med i hovedparten af alt det sociale, kulturelle og lokale frivillige arbejde, der foregår rundt på vores smukke øer. Desværre hænger mange fast i en fejlagtig opfattelse af, at kirken kun er præster og menighedsråd, mens kommune, foreninger osv. er noget andet. Som skrevet: Over 75% af os er både-og, ikke enten-eller.  Jeg vil derfor opfordre kraftigt til meget mere samtale og samarbejde på tværs af strukturer. Både kirken, kommunen og mange frivillige laver bunker af socialt og kulturelt arbejde. Vi er en fællesmængde, så lad os gøre det sammen i stedet for at dele os op i uafhængige ”fraktioner”. Vi er i bund og grund dybt afhængige af hinanden. Det er det samme engagement og de samme ildsjæle, vi trækker på – så lad os trække på samme hammel. 

I foråret 2018 oprettede Langeland kommune et Kulturelt Samråd. Museumsfolk, bibliotek og mange andre institutioner kom ind som fødte medlemmer, men mærkværdigvis var folkekirken ikke tænkt med som sådan – på trods af, at kirken uden tvivl er den største kulturelle aktør i kommunen. For at råde bod på det stillede jeg op og blev valgt til det kulturelle samråd.  Formålet er at sikre, at kirken tænkes med som den afgørende kulturelle aktør, den er, og så i øvrigt forsøge at etablere samarbejde. Kirken har de mest fantastiske rum, der kan bruges til andet end gudstjenester. Kirken har en organisation, kompetencer og mange engagerede mennesker, som andre kan have glæde af at sparre med. Og kirken ser generelt med stor velvilje på kulturelle tiltag.  

Mit håb er at få gjort op med en vrangforestilling om, at kirken er ’noget andet’ end kommune, institutioner osv. Over 75% af os er kirke. Kirken er med overalt - Vi er kirke. Lad os glæde os over det og bruge det konstruktivt.  

Rudkøbing sognehus 

Rudkøbing sognehus, der har til huse Rudkøbings smukke, fredede og nu flot istandsatte tidligere rådhus, er taget i brug. Bygningen, der ligger lige ved siden af Rudkøbing kirke og kun med byens torv mellem sig og præstegården, rummer en stor mødesal (den gamle byrådssal), flere mindre mødelokaler, muligt præstekontor, kirkekontor, provstikontor, faciliteter for menighedsråd, kirketjener og organist/kor samt har plads til, at Langelands øvrige menighedsråd kan få stillet to kontorer til rådighed, hvis de skulle vælge at indgå i f.eks. regnskabs- eller andet administrativt samarbejde.  Vi glæder os til at se og mærke huset rigtigt i brug, når efterårets mange aktiviteter begynder.  

Provstiet er præget af omstruktureringer.  

Bortset fra en ny præst på Ærø ligner Nordlangeland og Ærø pastorater sig selv. Men i resten af provstiet er meget ændret. Det tidligere Sydlangeland Pastorat blev delt op i to omgange: Allan H. Madsen startede som ny sognepræst i Humble sogn 1/9-17. Samtidig blev Humble selvstændigt pastorat. Pr. 1/6-18 blev Tryggelev og Fodslette sogne lagt sammen med Magleby og Bagenkop til et nyt Sydlangeland pastorat med egen præst, Li Have Otterstrøm, der startede samme dag. Pr. 1/8-18 er Humble og Lindelse lagt sammen til ét pastorat med Allan H. Madsen som sognepræst.  

Den tidligere sognepræst i Lindelse, Tryggelev og Fodslette, provst Trille Brink Westergaard, er ansat som 50% præst i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat pr. 1/8-18. Strynø får forventeligt egen præst på nedsat kvote og uden bistandsforpligtelse til Rudkøbing og Simmerbølle.  

Efter 34 år som sognepræst i Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat gik sognepræst Annalise Bager på pension 1/5-18. Som ny sognepræst er Marianne Ring ansat pr. 1/10. Hun får 25% bistandsforpligtelse til Rudkøbing-Simmerbølle pastorat.  

Den samlede præstenormering på Langeland er herefter 7 præster mod tidligere 7½.