Provsternes beretninger 2018
Midtfyn Provsti 2018

Pr. 1. januar 2019 vil det ikke længere vil koste noget at komme i jorden

Tekst: Inge Dalsgaard, provst, Midtfyn Provsti   

Inge Dalsgaard

I Midtfyn provsti er der 19 sogne og 12 pastorater. For ikke så mange år siden var der også 19 menighedsråd, men de fleste steder har menighedsrådene i pastoraterne slået sig sammen til ét, så der nu er 13 menighedsråd. Det kræver noget at få 2 eller 3 menighedsråd til at spille sammen, men med den overgang, det nu tager, er det gået uproblematisk og fungerer godt. Det giver en større samhørighed mellem sognene, og menighedsrådet orienterer sig lidt bredere. Og når der kun er én søndagsgudstjeneste på skift i kirkerne, lægger det op til, at menigheden tager til den af pastoratets kirker, hvor der er gudstjeneste. Det giver alt andet lige en større menighed, en bedre salmesang, en bedre gudstjeneste. 

Derudover bliver det mere enkelt for præsten, der i stedet for 2 eller 3 menighedsrådsmøder har ét. Og at være med til at skabe gode forhold for præsten er en af menighedsrådets vigtige opgaver. Det sker også i forbindelse med præsteskifte, som der har været 4 af det seneste år. Der foretages en større eller mindre renovering af præsteboligerne, så de i al deres forskellighed fremstår som gode, tidssvarende boliger. Og da vi her på Midtfyn bor i et område, hvor forekomsten af radon kan være særlig høj, har der henover vinteren været foretaget radonmåling i præsteboligerne. Heldigvis stod det ikke slemt til. Kun boligerne i Nr. Lyndelse, Årslev og Gislev skal undersøges nærmere.  

Renovering i Søllinge

For at skabe gode forhold for både præst, personale og menighed skal rammerne også være i orden. Stukken i Søllinge kirke var ved at løsne sig faretruende, så der måtte en gennemgribende renovering til med et rigtig flot resultat. 2. påskedag blev kirken genindviet, og den fremstår nu lys og venlig. Det blev også nødvendigt med et nyt materialehus i Nr. Søby og ombygning af det eksisterende. Det er alt sammen noget, der tager tid, og her gør de mange frivillige et stort og vigtigt arbejde. At sidde i menighedsråd i dag kræver tid, men den brugte tid kaster også noget godt og givende af sig.  

Fuldt tilskud til folkekirkemedlemmer

De sidste par år har vi i provstiet haft fokus på udvikling af kirkegårdene på baggrund af det ændrede begravelsesmønster, hvor der bliver færre kistebegravelser og flere urnenedsættelser, samtidig med, at der i disse år bliver nedlagt en del gravsteder. Det skyldes vel både den ændrede demografi, at vi bor mere spredt og takstforhøjelsen, der især skyldes, at det for 8 år siden lovmæssigt blev vedtaget at lægge moms på gravstedsvedligeholdelse. Det forøgede prisen med 25%. Det kan vi ikke ændre på, men i stedet er der i provstiet truffet beslutning om at give folkekirkemedlemmer fuldt tilskud til gravkastning/urnenedsættelse. Det sker pr. 1. januar 2019. Det betyder, at det ikke længere vil koste noget at komme i jorden. Og så er det op til hver enkelt, om man selv vil passe gravstedet eller betale for at få det vedligeholdt. 

Og vi har sat gang i et pilotprojekt, hvor 6 kirkegårde har entreret med en landskabsarkitekt, der i samråd med menighedsråd og graver laver en kortlægning af kirkegården. Tanken er at lave en mere hensigtsmæssig samling af traditionelle gravsteder for at give plads og rum for andre typer begravelser. Det er en måde at imødekomme de mere forskelligartede ønsker, der er til et gravsted og samtidig gøre kirkegården mere grøn og lettere at vedligeholde.  

Samarbejde

At tale sammen og arbejde sammen er med til at styrke kollegaskabet. Det er præsterne blevet gode til. Ud over de faste ting som provstimøder, 2. pinsedags-friluftsgudstjeneste for hele provstiet, salmemaraton og konfirmandrollespillet ”Luthers Nøgle”, der nu er udvidet til samtlige 7. klasser i provstiet, arbejder præsterne også sammen i mindre udvalg og mødes i mere uformelle ”kaffemøder”. Bl.a. er 3 præster gået sammen om en sorggruppe for hele provstiet. Den foregår i Kværndrup kirke og ledes på skift af en af præsterne sammen med en af de to frivillige. 2 præster er lige begyndt at holde demensgudstjeneste. Og 2 præster har lavet oplæg til en præsentation af salmebogstillægget ”100 salmer” med sangtime og foredrag rundt om i de forskellige kirker i løbet af 2019. Og igen, det tager tid, men det kaster også noget godt og frugtbart af sig.   

I provstiet har der også været samarbejde med Musikskolen og Dagplejen og Fåborg Provsti om dagplejesang, hvor dagplejemødrene kom med dagplejebørnene til tre kvarters sang ledet af en musikskolelærer. En rigtig fint tiltag, som alle var særdeles glade for og ikke mindst børnene.  

At tale og arbejde sammen er også det, vi gør, når vi holder ERFA-møder med formænd, kontaktpersoner, regnskabsførere og gravere/kirkeværger. Det er nærheden, der er kittet, det daglige arbejde i sognet. Det er med til at løfte os, når vi gør noget sammen, give et lidt større perspektiv på det kirkelige liv, som vi alle arbejder for ud fra hver vores vinkel.