Vejledninger
Vejledning om administration af - cirkulæret om aftale om visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19
Vejledning om administration af:

Cirkulæret om aftale om visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19 

30. marts 2020

1) Har medarbejderen ikke ferie, særlige feriedage eller afspadsering til gode foretages ikke videre. Overført ferie kan tilbageføres og afvikles efter disse regler

2) Har medarbejderen afviklet 5 dages ferie eller frihed (ved frihed i denne sammenhæng forstås særlige feriedage eller afspadsering) i perioden 13. marts til 27. marts foretages ikke videre

3) Har medarbejderen afviklet ingen eller mindre end 5 dages ferie eller frihed (ved frihed i denne sammenhæng forstås særlige feriedage eller afspadsering) i perioden aftales med hver enkelt ansat (præst, underviser, kirkefunktionær eller administrativ medarbejder) under hensyn til arbejdspladsens drift en afviklingsplan af de 5 dage (eller mindre). Friheden afvikles i hele dage og kan pålægges med dags varsel.

4) Det anbefales, at der afvikles op til fem dage og at disse om muligt placeres med tre dage i perioden 6.-8. april 2020 og to dage sammenhængende i uge 14 eller 16.

5) Aftalen registreres på normal vis som ferie, særlige feriedage eller afspadsering (flex) i fraværssystemet eller m-tid.

6) Ferie eller afspadsering som er planlagt til afvikling i sidste halvdel af april kan efter aftale med medarbejderen rykkes frem, så det i stedet afvikles i nedlukningsperioden indtil 14. april. Være meget opmærksom på, at evt. omkostninger for medarbejderen som følge heraf betales af arbejdsgiveren.

Ønskes vejledning eller sparring i forhold til udmøntning af cirkulæret – så kontakt endelig stiftet pr. telefon eller mail.

 

Medarbejder- og kompetencestyrelsen har nævnt en række eksempler, hvor medarbejdere efter aftale om visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19 kan pålægges at afvikle frihed.

Et af eksemplerne er et præsteeksempel og flere af de andre kan også relateres til arbejdssituationer i sogne/provstikontorer- og samarbejder, undervisningsinstitutioner og stiftsadministrationer.

Eksempler:

, - En sagsbehandler har arbejdsopgaver til tre arbejdsdage. Arbejdsgiver vælger at pålægge sagsbehandleren at afvikle frihed med dags varsel i henhold til aftalen. Friheden kan fx afvikles i de to efterfølgende arbejdsdage samt de tre dage op til påske (mandag-onsdag i uge 15).

- En servicemedarbejder har ikke nogen opgaver, der er meningsfulde at varetage hjemmefra. Vedkommende pålægges at afvikle fem dages frihed. Friheden kan fx afvikles mandag til onsdag i uge 15 og to dage i uge i uge 14 eller 16.

- En præst står til rådighed i dagene op til påske (mandag-onsdag i uge 15). Præsten kan pålægges med dags varsel at afvikle frihed i henhold til aftalen i uge 14 eller 16.

- To kontorfunktionærer skiftes til at have fulde arbejdsuger med telefonvagt. Den ene kontorfunktionær pålægges at afvikle frihed i henhold til aftalen mandag og tirsdag i uge 14 og mandag-onsdag i uge 15. På de dage, hvor kontorfunktionæren afvikler frihed, varetager den anden kontorfunktionær opgaven med at have telefonvagten.

- En medarbejder har arbejdsopgaver, der kan varetages hjemmefra. Arbejdsgiveren vurderer, at det vil være mere hensigtsmæssigt i forhold til opgaveløsningen, at vedkommende afvikler frihed i hjemsendelsesperioden. Medarbejderen kan pålægges at afvikle frihed.

- Seks medarbejdere i en tilsynsmyndighed indgår i et team. Lederen opdeler arbejdsdagene mellem medarbejderne, således at de tre medarbejdere arbejder i tre dage, og de andre tre medarbejdere arbejder derefter i tre dage. Medarbejderne kan pålægges at afvikle frihed de dage, hvor de ikke selv varetager arbejde.

Her er linket til aftalen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213747