Fristift-forsøg i Fyens Stift
Fælles vikarsatser for kirkefunktionærer indenfor et provsti

Forsøg 11: Fælles vikarsatser indenfor et provsti

Forsøgsbeskrivelse

Forsøget går ud på, at provstiudvalget fastsætter fælles vikartakster for de deltagende menighedsråds vikaransatte.

Baggrunden er, at det kan være vanskeligt for menighedsråd at indgå aftaler om aflønning af vikarer. Det skyldes, at der ikke er indgået centrale aftaler om vikarsatser, og at der ikke er tilgængeligt materiale, hvor man kan gøre sig bekendt med niveauet for vikaraflønning i området. Vikarsatser er ofte meget forskellige fra pastorat til pastorat, og menighedsråd kan spilles ud mod hinanden, når aftaler skal indgås, med lønglidning til følge. 

Forsøget tilsigter ensartethed i aflønning af vikarer og gennemsigtighed i løndannelsen.

Forsøget er en del af Kirkeministeriets forsøgslovgivning ”Forsøg i Folkekirken” og udbydes under ”forsøgsramme 6”

Læs mere om disse muligheder for forsøg her https://forsogifolkekirken.dk/

Hvad gør et menighedsråd, der ønsker at deltage?

Man henvender sig til provstiet. Provstiudvalget udfylder en forsøgsskabelon og en forsøgsramme, der sendes til biskoppen, som er bemyndiget til at godkende forsøget. Forsøgsskabelonen rekvireres hos Fyens Stift kmfyn@km.dk eller på Kirkeministeriets hjemmeside.

Provstiudvalget udarbejder herefter et forslag til aflønning af vikarer indenfor hvert ansættelsesområde.