Fortsæt til hovedindholdet
Udvalg
Udvalg for Kirken på Landet
Sognepræst Vita Andreasen ved kirkegård

Udvalg for Kirken på Landet

Af: Vita Andreasen, præst for kirken på landet i Fyens stift

Inspirationen kom fra England

For omtrent 10 år siden tog forskellige kirkelige grupperinger initiativ til at afholde en konference i Løgumkloster om ’Kirken på landet’, inspirationen kom fra England, hvor ’Rural Ministries’ har en fremtrædende plads i det engelske kirkeliv med uddannelsesprogrammer og kurser. I kølvandet på denne konference blev der oprettet en 30 %’s kvotestilling til arbejdet med Kirken på landet i Fyens stift. Stillingen blev tilknyttet landsognene på Vestfyn i Middelfart Provsti: ’De 4 kirker’  Føns, Ørslev, Udby og Husby sogne – et fællespastorat oprettet i 2008. På landsplan påtog FUV sig opgaven med at afdække forholdene i Kirken på landet i Danmark, og der blev oprettet en fuldtidsstilling til projektet indtil 2020. I årene frem til 2020 blev der fra FUV’s side forsket i det nye Kirken på landet projekt.

På FUV’s hjemmeside ligger de mange rapporter:

Forskellige vilkår for folkekirken på landet, 2016 
Kirken på landet. Menighedsrådenes muligheder for at indgå i det lokale samarbejde, 2018 
Provstiet og kommunen, 2019 
Kirken i sommerlandet, 2019 
Præster på tværs, 2020 
Kirken på landet. Dokumentations rapport, 2020 
Når grænser flyttes – undersøgelse af storpastorater i Aarhus Stift, 2023 

Konference afholdes i 2020 – her overdrages ’Kirken på landet. Dokumentationsrapport’ til kirkeministeriet.

Visionen var og er, at der fortsat skal forskes og arbejdes med Kirken på landet problematikker nu og i fremtiden. Der er blevet oprettet et KPL landsnetværk, der mødes 3 dage i FUV-regi i Løgumkloster hvert år i august. Hvert stift udpeger tre medlemmer til et stiftsnetværk: en præst, en provst og et menighedsrådsmedlem fra stiftsrådet. Landsnetværket har derfor 30 medlemmer. Augustkurset ledes af en FUV-medarbejder, men der er desværre ikke afsat yderligere ressourcer til at arbejde med projektet i FUV-regi.

I den afsluttende dokumentations rapport blev det lovet, at der på stiftsplan ville blive arbejdet med disse temaer i den kommende 4 års periode:

2020 Kirken i sommerlandet. 
2021 Storpastorater herunder samarbejdskultur.  
2022 Diakoni i landdistrikter.  
2023 Alternative brug af kirken.  
2024 Status og fremtid.                                                                    

Projekter og opfølgning i Fyens stift: 

Af større tiltag skal nævnes:  

Et toårigt projekt 2016 – 2018 støttet af Den folkekirkelige udviklingsfond. Formålet med projektet var at undersøge og at stimulere til samarbejde mellem den lokale kirke og foreningslivet på landet.

Tyge Mortensen, forstander for Landsbyhøjskolen og Vita Andreasen gennemførte udviklingsprojektet, og der blev indhentet vigtige erfaringer omkring proces og resultater. 3 provstier deltog: Bogense, Middelfart og Assens. Processen tog afsæt i møder med de tre provstiers/kommuners landdistrikts koordinatorer og provsterne, ved disse møder blev det besluttet hvilke sogne, der skulle inviteres til at indgå i projektet: fra Bogense provsti: Østrup Skeby pastorat, fra Middelfart provsti: De 4 kirker: Føns, Ørslev, Udby og Husby sogne og fra Assens provsti: Verninge sogn og det nye 4 sogns pastorat: Barløse, Sandager, Holevad, Turup pastorat. Der blev indkaldt til møder mellem menighedsråd og foreningsformænd, derefter mødtes alle interesserede til store borgermøder, og ved borgermødet blev alle inspireret til at gå videre med visioner og idéer i selvvalgte kaffegrupper. Ved projektets start og ved afslutningen af projektet blev der afholdt konferencer for alle sogne, foreninger og aktører.

Lige nu afventer vi svar på til september 2023, om landdistriktspuljen vil finansiere et lignende projekt i Langeland Ærø provsti og Faaborg provsti. Der vil blive bygget videre på erfaringerne fra det første projekt, og det vil igen blive Tyge Mortensen og Vita Andreasen, der vil gennemføre projektet. Projektet har fået navnet: KK-BLUP – kirke og kultur – bæredygtigheds udviklingsprojekt.

I corona årene gennemførtes to konferencer om Kirken i sommerlandet på Sanderumgård. 

På trods af Corona restriktioner og nødvendige udskydelser i tidsplanen blev der afholdt to meget vellykkede konferencer om Kirken i sommerlandet. Stiftsnetværket og Anders Holmskov, Holmskov Consult var indbydere og procesaktører ved konferencerne. Det var vigtigt, at præster, provster og menighedsrådsmedlemmer fra landsogne med Kirken på landet gudstjenester og aktiviteter kom til orde. Og ved den første konference besluttedes det, hvad der skulle arbejdes videre med lokalt, ved den anden konference deltog også ’Visit Fyn’, og repræsentanter fra provstierne fik lejlighed til at videns dele og til at drøfte erfaringer omkring Kirken i sommerlandet. Konferenceformen var inspirerende, og KPL-netværket på Fyen arbejder på at lave lignende konferencer i den kommende tid.

Udvalgets medlemmer / KPL-netværket på Fyn:

  • Keld Balmer Hansen, provst i Bogense provsti
  • Hanne Wolfsberg, menighedsrådsformand i Horne og stiftsrådsmedlem
  • Vita Andreasen, sognepræst ved De 4 kirker og præst for kirken på landet i Fyens stift