Godkendte arbejder og ydede lån
Godkendte arbejder 2011

Godkendte arbejder og ydede lån af stiftsmidler i 2011

Januar 2011

.01.11: Rynkeby-Revninge Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til opsætning af AV-udstyr i Revninge kirke, under 6 stk. 37" fladskærme, storskærm og projektor. Den forventede udgift er beregnet til 390.343 kr. ekskl. udgifter til Nationalmuseet til undersøgelser af murværk for spor efter kalkmalerier. Menighedsrådet har opsparet 125.000 kr., modtaget fondsstøtte på 70.000 kr. og på budget 2011 afsat 235.000 kr. til formålet. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse til de med opsætningen nødvendige indgreb i murværk over 100 år. (2512/11) 

12.01.11: Dalum Menighedsråd ansøgt om tilladelse til forundersøgelse af kalkmalerier og kalkede flader i Dalum kirke forud for indvendig kalkning af kirken. Overslag fra Nationalmuseet lyder på 234.800 kr. ekskl. moms. Udgiften afholdes af midler, henlagt til formålet. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (4049/11) 

17.01.11: Årup og Rørup menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på foreløbig 631.000 kr. til køb af byggegrund til opførelse af en ny præstebolig i Årup. Lånet ønskes senere udvidet med henblik på finansiering af byggeprojektet. Stiftsrådet bevilger et lån som ansøgt. (1723/11) 

17.01.11: Køng Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 1.050.000 kr. til istandsættelse af Køng præstegård. Ansøgningen er behandlet i provstiudvalgsmøde 14.12.10. Under forudsætning af, at projektet er godkendt af provstiudvalget bevilger Stiftsrådet et lån i stiftsmidlerne på op til det ansøgt beløb. (5225/11) 

Februar 2011

07.02.11: Rønninge Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til omsætning af blandt andet den østlige digestrækning på Rønninge kirkegård i henhold til tilbud lydende på 155.655 kr. Udgiften afholdes af henlagte midler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt vedrørende projektets 1. etape. 

09.02.11: Magleby Menighedsråd har ansøgt om tilladelse at istandsætte Magleby kirkes kor. Den forventede udgift på 1.100.000 kr. finansieres af oplagte midler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt og Stiftsrådet bevilger et lån i stiftsmidlerne på op til det ansøgt beløb. (6849/11) 

10.02.11: Skamby Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til indvendige istandsættelsesarbejder i Skamby kirkes kor samt om et lån på 600.000 kr. til delvis finansiering af projektet. Den samlede udgift er anslået til 1.230.000 kr. Heraf kan 630.000 kr. finansieres af salgssum tilhørende præsteembedet. Stiftsøvrigheden godkender forslaget og Stiftsrådet bevilger et lån op til det ansøgte beløb. (14979/11) 

14.02.11: Hårslev Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af udførte istandsættelsesarbejder ved Hårslev kirkes tag. Arbejdet er udført i forbindelse med udførelse af indvendige istandsættelsesarbejder i kirken, godkendt af Stiftsøvrigheden den 09.07.09. Stiftsøvrigheden godkender det udførte arbejde under forudsætning af at den økonomiske ramme er overholdt. (16267/11) 

21.02.11: Kværndrup Menighedsråd har ansøgt om forhøjelse af lånebevilling af 09.09.09 til indvendig istandsættelse af Kværndrup kirke. Ansøgningen er begrundet i fund af kalkmalerier. På grundlag af provstiudvalgets indstilling giver Stiftsrådet tilladelse til at forhøje lånet som ansøgt med 325.000 kr. til et samlet lån på op til 7.000.000 kr. (17793/11) 

22.02.11: Kværndrup Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til istandsættelse af nyfundne kalkmalerier. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (18969/11) 

25.02.11: Rørup Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 800.000 kr. til finansiering af 1. etape af et den 18. maj 2010 godkendt projekt til istandsættelse af Rørup kirkes tårn og spir. 1. etape omfatter udskiftning af bjælker og nyt gulv i tårnrum samt etablering af midlertidig ringning. Stiftsrådet bevilger et lån i stiftsmidlerne på op til det ansøgt beløb. . 20460/11 

25. 02.11: Åstrup Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til ændring af ankomstforhold, ny indkørsel og niveaufri adgang til Åstrup kirkes våbenhus. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt, dog ikke umiddelbart til at nedlægge et lågeparti som ønsket. Den samlede udgift, der forventes at udgøre 1.490.000 kr., finansieres af salgssum tilhørende præsteembedet. (17904/11) 

Marts 2011

08.03.11: Bellinge Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til nystaffering af Bellinge kirkes stolestader. Den forventede udgift lyder på 24.000 kr. ekskl. moms. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt under forudsætning af at der foreligger en finansieringsplan, der er godkendt af provstiudvalget. 24345/11 

08.03.11: Kirkeby Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til indvendig istandsættelse af Kirkeby kirke samt om et lån på 750.000 kr. til delvis finansiering af projektet. Den samlede udgift er anslået til 2.074.818 kr. Heraf kan 1.295.829 kr. afholdes af opsparede midler og 106.646 kr. af egne (drifts)midler efter omkontering. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. Stiftsrådet bevilger et lån op til det ansøgte beløb

24.03.11: Åstrup Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til indvendig istandsættelse af hvælv og vægge i Åstrup kirke samt om et lån i stiftsmidlerne på 2.000.000 kr. til fuld finansiering af projektet. Udgiften er skønsmæssigt anslået til 1.979.625 kr. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt og Stiftsrådet bevilger et lån op til det ansøgte beløb. (25462/11) 

April 2011 

01.04.11: Ringe Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 6.500.000 kr. til delvis finansiering af opførelse af sognegård og ombygning af konfirmandstue ved præstegården i Ringe. Projektet er godkendt af provstiudvalget inden for en ramme på 10.000.000 kr. ekskl. moms. Menighedsrådet har til formålet opsparet 3.474.000 kr. Endvidere indgår provenu fra salg af præsteskov, 264.924 kr. samt et forventet provenu på 1.600.000 kr. fra salg af præstebolig. Stiftsrådet bevilger et lån på op til 6.500.000 kr. 

15.04.11: Ryslinge Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til istandsættelse af indvendige overflader i Ryslinge kirke samt istandsættelse af kirkens tagkonstruktion mv. over nordre korsarm samt spærfag over skibet. Den samlede udgift er skønsmæssigt anslået til 4.550.000 kr. Til delvis finansiering af projektet ansøges om et lån på 1.600.000 kr., idet der til formålet er opsparet 2.566.364 kr. og der på budget 2011 er afsat 400.000 kr. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt og Stiftsrådet bevilger et lån op til det ansøgte beløb. (38120/11) 

19.04.11: Munkebo Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til at fjerne asbestholde plader fra stoleværket. Arbejdet finansieres via 5%-midler. Efter konsulenthøring meddeler Stiftsøvrigheden tilladelse som ansøgt på vilkår at der knyttes en konservator til projektet. (39389/11) 

20.04.11: Sankt Knuds sogns Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til restaurering af Gråbrødre Klosterkirkes korbuekrucifiks. Udgiften, der forventes at udgøre 38.700 kr. ekskl. moms, afholdes af oplagte ligningsmidler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (39721/11) 

26.04.11: Bestyrelsen for Svendborg Kirkegård har ansøgt om et lån på 16.275.000 kr. til finansiering af om- og tilbygning af Svendborg Krematorium til opfyldelse af miljøkrav. Projektet er godkendt af Kirkeministeriet den 15.03.11. Stiftsrådet bevilger et lån op til det ansøgte beløb.(40224/11) 

27.04.11: Rolfsted Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til ny redskabsbygning og indretning af materialegård m.m. på Rolfsted kirkegård. Den forventede udgift på 400.000 kr. afholdes af opsparede midler og en evt. merudgifter af kassebeholdningen. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (40522/11) 

Maj 2011 

09.05.11: Fraugde Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til anskaffelse og ophængning af ny klokke samt sammenspænding af murværk i Fraugde kirkes tårn. Udgifterne hertil finansieres af lokale ligningsmidler. Udgiften var oprindeligt (i 2007) anslået til ca. 2.000.000 kr. Provstiudvalget har tiltrådt, at overslaget justeres efter indhentning af tilbud på grundlag af et godkendt detailforslag. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (44715/11) 

09.05.11: Ørbæk Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til renovering og udvidelse af eksisterende graverbygning på Ørbæk kirkegård. Den skønnede udgift på 998.155 kr. ønskes finansieret ved lån i stiftsmidlerne. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt og Stiftsrådet bevilger et lån på op til 1.000.000 kr. (44613/11) 

11.05.11: Humble Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til istandsættelse af udvendig dør til sakristi samt af sålbænke og indvendige render ved vinduer i Humble kirke. Et skønnet overslag fra arkitekten på istandsættelser ved vinduer lyder på 70.000 kr. ekskl. moms og udgifter til arkitektbistand. Udgifter istandsættelse/udskiftning af dør er ikke oplyst. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt under forudsætning af, at der foreligger en finansieringsplan, der er godkendt af provstiudvalget. (45136/11) 

18.05.11: Magleby Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til stabilisering af stabilisering af tagværket over koret i Magleby kirke. Forslaget indgår i projekt til istandsættelse af koret, godkendt af Stiftsøvrigheden den 09.02.11. Stiftsøvrigheden godkender stabiliseringsforslaget til udførelse. (47848/11) 

19.05.11: Gislev Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til stabilisering af tagværk i Gislev kirkes kor forud for istandsættelse af kalkmalerierne i koret. Den samlede udgift, der skønsmæssigt er anslået til 880.000 kr., afholdes af opsparede midler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (48507/11) 

23.05.11: Gislev Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til etablering af handikapvenlig adgang til Gislev kirke. Den forventede udgift pål 178.000 kr., afholdes af opsparede midler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (49433/11) 

Juni 2011 

14.06.11: Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til konservering og restaurering af Skrøbelev kirkes altertavle og sidevinger fra kirkens tidligere altertavle. Den samlede udgift på 60.125 kr. inkl. moms afholdes af kassebeholdningen. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (55888/11) 

14.06.11: Vigerslev Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til etablering af nyt naturskifertag på Vigerslev kirke. Den samlede udgift er skønsmæssigt beregnet til 3.935.012 kr. med totalafdækning eller 3.668.492 kr. uden totalafdækning. Provstiudvalget har udskudt stillingtagen til finansieringsplan/lånebehov til projektet er godkendt. Stiftsøvrigheden godkender forslaget til udskiftning af tagbeklædning på Vigerslev kirke. (56407/11) 

29.06.11: Ollerup Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til opførelse af en ny redskabs- og værkstedsbygning på Ollerup kirkegård. Udgiften, der forventes at udgøre 250.000 kr., afholdes af henlagte midler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt 

Juli 2011 

06.07.11: Nyborg Kirkegårdsbestyrelse har ansøgt om tilladelse til opsætning af forsatsvinduer i kirkegårdskapellet på Nyborg kirkegård. Udgiften, der forventes at udgøre 91.306 kr., afholdes af lokale ligningsmidler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (65149/11) 

07.07.11: Bolbro Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til etablering af nyt vindue med glasmosaik i Bolbro kirke. Den forventede udgift på 82.000 kr. til etablering af vinduesåbning og montering af midlertidig rude i sikkerhedsglas afholdes af henlagte midler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse til etablering af vinduesåbning som ansøgt. Forslag til glasmosaik, som agtes finansieret ved fondsstøtte, skal godkendes af Stiftsøvrigheden. (65433/11) 

08.07.11: Årup og Rørup menighedsråd har ansøgt om forhøjelse af lånebevilling af 17.01.11 til et samlet lån på 3.100.000 kr. til opførelse af ny præstebolig i Årup. Projektet er godkendt af provstiudvalget. Stiftsrådet giver tilladelse til at forhøje lånet som ansøgt. (65808/11) 

11.07.11: Brylle Menighedsråd har ansøgt om et lån af stiftsmidlerne på 1.400.000 kr. til delvis finansiering af opførelse af et sognehus ved Brylle kirke. Den samlede udgift et anslået til 2.997.130 kr., hvoraf 100.000 kr. er afsat til inventar. Herudover finansieres projektet af en salgssum på 1.592.199,22 kr. 

19.07.11: Bjerreby-Landet Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til etablering af trinfri adgang til Landet kirkes vestindgang ad rampe fra tårnets sydsiden. Den forventede udgift på 265.301 kr. afholdes af lokale ligningsmidler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (68254/11) 

28.07.11: Bregninge-Søby Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til konservering og restaurering historisk inventar i Bregninge kirke. Udgiften, der skønsmæssigt er anslået til 384.437,50 kr. inkl. moms, agtes finansieret af fondsmidler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (69684/11) 

August 2011 

11.08.11: Svendborg, Vor Frue sogns Menighedsråd, har ansøgt om tilladelse til at undlade retablering af en tilmuring af nyere dato af et af Vor Frue Kirkes gamle vinduer. Tilmuringen er fjernet i forbindelse med dateringsundersøgelser ved Danmarks Kirkers redaktion. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. Ingen udgifter for menighedsrådet. (72789/11)