Godkendte arbejder og ydede lån
Godkendte arbejder 2012

Godkendte arbejder og ydede lån af stiftsmidler i 2012

Januar 2012

10.01.12: Balslev Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af ændringsforslag for arbejder ved altertavle og prædikestol i forbindelse med godkendt og igangværende istandsættelsesprojekt for indvendig istandsættelse af Balslev kirke. Ændringsforslaget forventes at være udgiftsneutralt. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt inden for den godkendte økonomiske ramme. (4623/12)

17.01.12: Munkebo Menighedsråd har ansøgt om etablering af handicapvenlig indgang til Munkebo kirke. Efter konsulentmøde og konsulenthøring har Stiftsøvrigheden meddelt tilladelse til projektet. Projektet finansieres af midler fra kassebeholdningen.

20.01.12: Skamby Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af ændringsforslag vedrørende alterbord og krucifiks i forbindelse med godkendt og igangværende istandsættelsesprojekt for koret i Skamby kirke. Den forventede merudgift på 200.000 kr. afholdes af egne midler. (9098/12)

30.01.12: Tommerup Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 3.000.000 kr. til delvis finansiering af opførelse af et sognehus ved Tommerup kirke. Den samlede udgift er efter afholdt licitation fastlagt til 5.840.000 kr. Der er til formålet opsparet 2.840.000 kr. Projektet er godkendt af provstiudvalget. Stiftsrådet bevilger et lån op til det ansøgte beløb. (657/12)

Februar 2012


07.02.12: Munkebo Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 500.000 kr. til supplerende finansiering af istandsættelse af menighedsrådets ejendom beliggende Fjordvej 78 (det lille hus i kirkegårdsdiget). Stiftsøvrigheden har meddelt tilladelse til istandsættelsen ved brev af 29. november 2011. Stiftsrådet bevilger et lån op til det ansøgte beløb.(15856/12)

16.02.12: Nyborg Menighedsråd har efter udført istandsættelse af præstebolig ansøgt om en forhøjelse på 750.000 kr. af det til projektet bevilgede stiftsmiddellån til dækning af en ufinansieret merudgift. Da ansøgningen er indgivet efterfølgende/på forventet efterbevilling, er den behandlet af Stiftsrådet i møde den 09.02.12. Under henvisning til undskyldende elementer i sagen i forhold til menighedsrådet imødekommer Stiftsrådet ansøgningen og forhøjer lånet som ansøgt. (75)

20.02.12: Gudme-Brudager Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af 1. etape af indvendig istandsættelse af Gudme kirke, herunder udbedring af sodskader efter brand inklusive restaurering af kalkmalerier, og forberedende arbejder forud for det egentlige restaureringsprojekt. Udgifterne til gennemførelsen af 1. etape, som er anslået til 3.000.000. skal afholdes dels af skadeserstatning, dels af lån i stiftsmidlerne. Da forsikringssagen endnu ikke er afsluttet, har provstiudvalget indstillet, at der ydes Gudme Kirke et lån i stiftsmidlerne på foreløbigt 3.000.000 kr. Lånet vil skulle forhøjes i forbindelse med godkendelse af detailprojekt for den øvrige del af kirkerestaureringen. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt og Stiftsrådet bevilger et lån som ansøgt. (15994/12)

20.02.12: Øster Skerninge Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 600.000 kr. til delvis finansiering af istandsættelse af graverbygning ved Øster Skerninge kirke. Den samlede udgift forventes at udgøre 1.200.000 kr. Restfinansiering sker af opsparede midler. Projektet er godkendt af provstiudvalget. Stiftsrådet bevilger et lån op til det ansøgte beløb. (20405/12)

23.02.12: Bregninge-Søby Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 1.172.000 kr. til delvis finansiering af stabiliseringsarbejder ved spærkonstruktionen i spiret i Bregninge kirke. Den samlede udgift er anslået til 1.622.500 kr. Restbeløbet finansieres af opsparede midler. Projektet er godkendt af Stiftsøvrigheden i afgørelse af 10.11.11. Stiftsrådet bevilger et lån op til det ansøgte beløb. (22522/12)

29.02.12: Bregninge-Søby Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til at udføre en ny trappe til prædikestolen i Bregninge kirke. Den forventede udgift på 150.000 kr. søges finansieret ved fondsdonation. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt, forudsat at projektet er fuldt finansieret. (24474/12)

Marts 2012

01.03.2012: Mesinge-Viby Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til omsætning af kirkegårdsdiget ved Viby Kirke. Efter konsulenthøring ændres ansøgning til delvis omsætning af diget/nødvendige reparationer og opretninger. Anslået udgift 40.232,50 kr. Arbejdet finansieres via indestående på prohiberet konto. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse i henhold til revideret ansøgning. (25960/12)

01.03.2012: Dalby Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til at udskifte taget på koret ved Dalby Kirke. Projektet finansieres af opsparede midler. Efter konsulenthøring meddeler Stiftsøvrigheden tilladelse som ansøgt. (26030/12)

23.03.12: Aastrup Menighedsråd har ansøgt om en låneforhøjelse på 34.437,50 kr. til dækning af merudgift til rådgiverhonorar i forbindelse med udbedringen af væsentlig større rådangreb i spærfødder og remme end først vurderet. Det øgede teknikerhonorar indgik ved en fejl ikke i forudgående låneudvidelse. På grundlag af provstiudvalgets indstilling bevilger Stiftsrådet en tillægsbevilling som ansøgt til et samlet lån på 2.351.937,50 kr. Det fremgår af tillægsaftalen, at den udvidede økonomiske ramme og rådgiverhonoraret er fastsat og maksimeret i overensstemmelse med ovenstående. (34285/12)

26.03.12: Harndrup Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til renovering af tre af Harndrup kirkes vinduer samt godkendelse af udførte istandsættelsesarbejder ved andre vinduer i kirken. Den forventede udgift på 200.000 kr. ønskes finansieret ved lån i stiftsmidlerne. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt og godkender udført arbejde. Stiftsrådet bevilger et lån som ansøgt. (32933/12)

29.03.12: Rolfsted Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til renovering af en del af kirkegårdsdiget ved Rolfsted kirke. Udgiften på 70.686,25 kr. afholdes af lokale ligningsmidler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (36918/12)

April 2012


02.04.12: Rolfsted Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til ophængning (indgreb i middelalderligt murværk) af en ny præsterækketavle i Rolfsted kirke. Udgiften på 6.500 kr. afholdes af kirkekassen. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (37348/12)

03.04.12: Assens Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til restaurering og ophængning af 4 historiske orgelpiber, heraf 2 hjemtaget fra Nationalmuseet, i Assens kirke. Menighedsrådet har modtaget tilsagn fra Wroblewskis Fond om en bevilling på op til 128.438 kr., men budgetterer med en samlet udgift på 148.438 kr. Evt. restbeløb forventes afholdt af kirkekassen. (38560/12)

17.04.12: Dreslette Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til etablering af ny, trinfri, indgang til Dreslette kirke. Udgiften er anslået til 750.000 kr., hvoraf 350.000 kr. kan afholdes af opsparede midler. Restbeløbet ønskes finansieret ved lån i stiftsmidlerne. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. Stiftsrådet bevilger et lån som ansøgt på op til 400.000 kr. (38815/12).

18.04.12: Egense Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til omsætning af to digestrækninger ved Egense kirke. Udgiften på 53.750 kr. afholdes af kirkekassen. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (43175/12)

20.04.12: Krarup Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til renovering af taget over Krarup kirkes nordre korsfløj. Økonomi og finansiering er ikke oplyst. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt, under forudsætning af, at der foreligger en finansieringsplan, der er godkendt af provstiudvalget. (44371/12)

20.04.12: Skellerup-Ellinge Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 270.000 kr. til delvis finansiering af opførelse af et redskabshus på materialepladsen ved Skellerup kirke. Den samlede udgift er anslået til 470.000 kr. Heraf vil 199.997 kr. kunne afholdes af opsparede midler. Projektet er godkendt af provstiudvalget. Stiftsrådet bevilger et lån som ansøgt op til 270.000 kr. (44298/12)

Maj 2012


07.05.12: Krarup Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af ændringsforslag til godkendt tagrenovering (ændret materialevalg). Ændringen indebærer besparelse. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. 

10.05.12: Ærøskøbing Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 500.000 kr. til indretning af konfirmand-/mødelokale i kapelbygning på nedlagt kirkegård ved Ærøskøbing kirke. Projektet er godkendt af provstiudvalget. Den samlede udgift til projektet udgør 812.925 kr. Restbeløbet finansieres af egne midler. Stiftsrådet bevilget et lån som ansøgt op til 500.000 kr. (51364/12)

14.05.12: Ubberud Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til restaurering af Ubberud kirkes altertavle. Udgiften er anslået til 352.500 kr. Finansieres af lokale ligningsmidler i 2013. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (52565/12)

14.05.12: Dalby Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til at supplere godkendt restaurering af Dalby kirkes prædikestol med behandling mod borebilleangreb. Udgiften finansieres af egne midler. Provstiudvalget har indstillet ansøgningen udvidet til også at omfatte kirkens lydhimmel. Udgiften til dette arbejde finansieres af provstiets 5 %- midler. (52640/12)

15.05.12: Nr. Nærå Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 1.200.000 kr. til finansiering af 1. etape af renovering af Nr. Nærå præstegård. Projektet er godkendt af provstiudvalget. Stiftsrådet bevilger et lån som ansøgt på op til 1.200.000 kr. (52229/12)

24.05.12: Marstal Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til udvidelse af eksisterende klokkespil, etablering af spillekabine og forstærkning af tårn i Marstal kirke. Den samlede udgift er anslået til 2.300.000 kr. finansieres af fondsdonation. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (56133/12)

25.05.12: Tved Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til renovering af taget på den fredede Tved præstegård samt om optagelse af et lån i stiftsmidlerne til fuld finansiering af projektet. Istandsættelsesarbejdet er godkendt af Kulturstyrelsen. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt og Stiftsrådet bevilger et lån som ansøgt på op til 1.200.000 kr. (56204/12)

29.05.12: Ærøskøbing Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til gravearbejde ved Ærøskøbing kirkes nordmur og tilkobling af rørføring mellem eksisterende installationer i kirken til kapelbygning. Arbejdet indgår i projekt godkendt af provstiudvalget. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (56892/12)

Juni 2012


14.06.12: Bregninge-Søby Menighedsråd, Ærø, har ansøgt om tilladelse til indvendig istandsættelse af Søby kirke. Udgiften, der er anslået til 950.000 kr., agtes finansieret af opsparede midler og et restprovenu på 451.311 kr. fra salg af præstegård. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (62016/12)

19.06.12: Rynkeby-Revninge Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til opsætning af AV-udstyr i Revninge kirke. Udgiften er anslået til 375.000 kr. og finansieres af en arv tilfaldet kirken. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt til bygningsmæssige indgreb. (65395/12)

Juli 2012


03.07.12: Asperup-Roerslev Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til udskiftning af Asperup kirkes gasfyr. Finansieringsplanen for udgiften på 73.485 kr. er ikke oplyst. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt under forudsætning af, at der foreligger en finansieringsplan, der er godkendt af provstiudvalget. (71586/12)

04.07.12: Vejlby-Strib-Røjleskov Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til renovering af nordkapellet i Vejlby kirke. Udgiften er anslået til 500.000 kr. Kirken har modtaget en arv på 170.000 kr. samt en fondsdonation på 150.000 kr. til formålet. Menighedsrådet søger fondsmidler til restfinansiering. Af likviditetsårsager ansøger rådet om et lån i stiftsmidlerne på op til 180.000 kr.
Evt. fondsstøtte indbetales således som ekstraordinært afdrag på lånet. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. Stiftsrådet bevilger et lån som ansøgt. (67533/12)

06.07.12: Rynkeby-Revninge Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af bygningsmæssige indgreb i Revninge kirke i forbindelse med etablering af automatisk klokkeringning. Projektet finansieres af arvemidler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (68837/12)

10.07.12: Skt. Knuds sogns Menighedsråd har ansøgt om et lån på 9.404.700 kr. til finansiering af renovering og ombygning af konsistoriebygningen ved Odense Domkirke samt indretning af handikaptoilet i kapelbygning. Begge bygninger er bygningsfredet. Projektet er godkendt af provstiudvalget og Kulturstyrelsen. Stiftsrådet bevilger et lån op til det ansøgte beløb. (73777/12)

11.07.12: Hillerslev Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til udvendig istandsættelse af Hillerslev kirke. Udgiften er anslået til 633.875 kr. Finansieringen er ikke oplyst. Stiftsøvrigheden godkender projektet, dog således af arbejder ved skotrende udskydes til særskilt afgørelse. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at der foreligger en finansieringsplan, der er godkendt af provstiudvalget. (70704/12)

13.07.12: Langå-Øksendrup-Svindinge Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til etablering af nyt el-varmeanlæg i Langå kirke. Udgiften er anslået til 1.675.000 kr. Finansieringen er ikke oplyst. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt under forudsætning af, at der foreligger en finansieringsplan, der er godkendt af provstiudvalget. (69344/12)

13.07.12: Østrup Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til etablering af nyt varmeanlæg i Østrup kirke. Udgiften er anslået til 739.875 kr. som agtes finansieret ved lån i stiftsmidlerne. Projektet godkendt i konsulentmøde på stedet. I samme møde blev det efter forslag fra varme-, energi- og klimakonsulenten aftalt at dele af forslaget udgår med væsentlige besparelser til følge. Tilsagn om lånebevilling på grundlag af revideret økonomisk overslag. (68316/12)

16.07.12: Nr. Højrup Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til dræning m.m. til afhjælpning af fugtproblemer i murværk på tårn og langs sokler på nordsiden af Nr. Højrup kirke. Udgiften er anslået til 214.076 kr. Heraf kan 75.000 kr. afholdes af henlagte midler. Til restfinansiering anmoder rådet om et lån på 150.000 kr. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. Stiftsrådet bevilger et lån op til det ansøgte beløb. (76894/12)

19.07.12: Stenstrup-Lunde Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 350.000 kr. til finansiering af istandsættelse af Stenstrup præstegård. Projektet er godkendt af provstiudvalget, der indstiller at lånet udvides til 400.000 kr. Stiftsrådet bevilger et lån op til 400.000 kr. (77828/12)

19.07.12: Diernæs Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 2.000.000 kr. til finansiering af nedrivning af eksisterende graverbygning og opførelse af ny uden for kirkegårdsdiget ved Diernæs kirke. Projektet er godkendt af provstiudvalget. Stiftsrådet bevilger et lån op til det ansøgte beløb. (77327/12)

23.07.12: Skt. Nicolai sogns Menighedsråd, Svendborg, har ansøgt om tilladelse til udskiftning af kobbertag på Skt. Nicolai kirkes søndre sideskib. Udgiften er anslået til 375.000 kr. og ønskes lånefinansieret. Provstiudvalget indstiller, at der ydes et lån på 300.000 kr. idet restbeløbet finansieres af ligningsmidler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. Stiftsrådet bevilger et lån på op til 300.000 kr. (78259/12)

August 2012


22.08.12: Assens Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til istandsættelse af Assens kirkes tårn. Provstiudvalget har godkendt en økonomisk ramme på 5.000.000 kr. som ønskes finansieret ved lån i stiftsmidlerne. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. Stiftsrådet bevilger et lån op til 5.000.000 kr. (85845/12)

23.08.12: Fåborg Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til renovering af Fåborg kirkes hovedorgel. Udgiften er anslået til1.800.000 kr. Heraf kan 677.000 afholdes af egne midler. Rådet anmoder om et lån på op til 1.125.000 kr. til restfinansiering. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. Stiftsrådet bevilger et lån som ansøgt. (86386/12)

September 2012


04.09.12: Årslev Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til indgreb i murværk over 100 år gammelt for ophængning af inventar i Årslev kirkes våbenhus. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (91011/12)

07.09.12: Hillerslev Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til udførelse af skotrende i forbindelse med godkendt tagrenovering ved Hillerslev kirke. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (92508/12)

17.09.12: Rudkøbing-Simmerbølle Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 6.000.000 kr. til finansiering af køb og renovering Rudkøbing gamle rådhus. Projektet er godkendt af provstiudvalget. Lån bevilget Stiftsrådet bevilger et lån som ansøgt, dog således at fastlæggelse af afdragsperiodens længde udskydes til beslutning i stiftsrådsmøde. (87914/12)

26.09.12: Kerteminde-Drigstrup Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til indvendig istandsættelse af Kerteminde kirke samt fornyelse af kirkens varmeanlæg. Den samlede udgift, der er anslået til 6.770.000 kr. ønskes finansieret ved lån i stiftsmidlerne. Låneansøgning indsendes særskilt. (98471/12)

26.09.12: Ejby Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til nyindretning af graverhus m.m. på Ejby kirkegård. Projektet reduceret undervejs efter rådgivning fra Kgl. Bygningsinspektør. Det endeligt aftalte projekt godkendt telefonisk efter indstilling fra konsulenten. Stiftsøvrigheden bekræfter tilladelsen skriftligt. Den anslåede udgift på 120.000 kr. ekskl. moms fholdes af egne midler. (100392/12)

Oktober 2012


05.10.12: Højby Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til ændring af adgangsforhold til, sænkning af gulv og indvendig istandsættelse af kapel ved Højby kirke. Tilhørende overslag lyder på 912.500 kr. Finansieringsplan ikke endeligt afklaret. Stiftsøvrigheden godkender projektet til udførelse under forudsætning af, at der forinden foreligger en finansieringsplan, der er godkendt af provstiudvalget. (104057/12)

09.10.12: Rise Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 370.000 kr. til delvis finansiering af forbedring af graverfaciliteter ved istandsættelse af bygningen St. Rise Landevej 13. Den samlede udgift er anslået til 1.075.250 kr. Heraf afholdes ca. 600.000 kr. af opsparede midler og rådet forventer en momsrefusion på ca. 105.000 kr. Stiftsrådet bevilger et lån op til det ansøgte beløb. (104721/12)

10.10.12: Nr. Højrup Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til tillægsarbejder til godkendt projekt til afhjælpning af fugtproblemer i Nr. Højrup kirke samt om en låneforhøjelse på 42.974 kr. til et samlet lån på 192.974 kr. Den samlede udgift til projektet er øget til i alt 307.974 kr. Heraf afholdes 115.000 kr. af opsparede midler. (104723/12)

15.10.12: Rudkøbing-Simmerbølle Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til tildækning af kalket bort på korets østvæg i Simmerbølle kirke. Udgiften på 72.062,50 kr. afholdes af arvemidler. (108102/12)

16.10.12: Øster Hæsinge Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til reparation af hvælvoversider i Øster Hæsinge kirke. Det tilhørende overslag lyder på 300.000 kr. Heraf afholdes 175.000 kr. af henlagte midler. Restfinansieringen er ikke endeligt afklaret. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt under forudsætning af, at der forinden foreligger en finansieringsplan, der er godkendt af provstiudvalget. (108238/12)

16.10.12: Åstrup Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til istandsættelse af to ligsten og en sarkofag samt afrensning og kalkning af muren bag alteret i Åstrup kirke. Den samlede udgift, der er anslået til 334.218 kr., finansieres af provenu fra salg af præsteembedets forpagtergård. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (108525/12)

November 2012


09.11.12: Vigerslev Menighedsråd har ansøgt om en forhøjelse på 568.000 kr. af lån bevilget til nyt naturskifertag på Vigerslev kirke. Ansøgningen er begrundet en væsentligt stigning i uforudseelige udgifter, som følge af omfattende rådskader og revnedannelse i murværk m.m. På grundlag af provstiudvalgets indstilling bevilger Stiftsrådet en tillægsbevilling som ansøgt til et samlet lån på 2.868.000 kr. (116965/12)

12.11.12: Dalby Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af nødvendige ekstraarbejder i forbindelse med godkendt projekt for udskiftning af tag over kor i Dalby kirke. Provstiudvalget godkender en udvidelse af den økonomiske ramme med 69.746 kr. ved en bevilling af 5 % midlerne. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (117795/12)

12.11.12: Tullebølle Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til ændring af ankomstforhold ved Tullebølle kirke ved etablering af niveaufri adgang til våbenhuset. Økonomi og finansiering er ikke oplyst. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (117354/12)

22.11.12: Østrup Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til at flytte en indblæsningsrist i forbindelse med godkendt projekt til etablering af nyt varmeanlæg i Østrup kirke. Under sagens behandling er forslaget – efter anbefaling fra konsulenterne - ændret, således at det i stedet er varmekanalen, der flyttes og indblæsningsristen forbliver, hvor den er. Derved kan indgreb i murværket undgås. Stiftsøvrigheden godkender det alternative forslag. (119140/12)

28.11.12: Østrup Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 700.000 kr. til delvis finansiering af nyt varmeanlæg i Østrup kirke. Den samlede udgift er anslået til 741.250 kr. restbeløbet finansieres af lokale midler. Stiftsrådet bevilger et lån op til det ansøgte beløb. (124806/12)

December 2012


20.12.12: Marslev-Birkende Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til indvendig istandsættelse af Birkende kirke. Det tilhørende økonomiske overslag lyder på 997.713 kr. Udgiften finansieres af lokalt lignede midler og midler opsparet formålet. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (135723/12