Godkendte arbejder og ydede lån
Godkendte arbejder 2013

Godkendte arbejder og ydede lån af stiftsmidler i 2013

Januar 2013

08.01: Horne sogns Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til installation af en ny varmestyringsenhed i Horne kirke. Den forventede udgift på 100.000 kr. afholdes af henlagte ligningsmidler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (3192/13)

22.01: Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 1.360.000 kr. til delvis finansiering af nyt el-varmeanlæg i Langå kirke. Den samlede udgift er anslået til 1.675.000 kr. Heraf er 315.000 kr. allerede afholdt over driften og af en tidligere anlægsbevilling på 200.000 kr. Projektet er godkendt af Stiftsøvrigheden i afgørelse af 13.07.12. Stiftsrådet bevilger et lån op til det ansøgte beløb. (8395/13)

31.01: Faaborg sogns Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på op til 2.600.000 kr. til delvis finansiering af restaurering af klokketårnet i Fåborg. Stiftsrådet bevilger et lån som ansøgt. (11612/13)

31.01: Rudkøbing-Simmebølle Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til sikring af fremkomne kalkmalerifragmenter i forbindelse tildækning af bemalet bort på korets østvæg i Simmerbølle kirke. Udgiften, der forventes at udgøre 5.050 kr. ekskl. moms, holdes af kassebeholdningen. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (12184/13)

Februar 2013

04.02: Dalby og Stubberup sognes menighedsråd har ansøgt om tilladelse til istandsættelse af Dalby præstegård efter angreb af skimmelsvamp samt om et lån i stiftsmidlerne på 2.000.000 kr. til finansiering af projektet. Den samlede udgift er anslået til 1.993.927 kr. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt og Stiftsrådet bevilger et lån op til det ansøgte beløb. (13234/13)

04.02: Horne sogns Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af indgreb i kirkebygningen i forbindelse med udvendig belysning af Horne kirke. Udgiften er ikke oplyst. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt under forudsætning af at finansieringen er godkendt af provstiudvalget. (13631/13)

 

21.02: Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til udførelse af indledende arbejder forud for istandsættelse af tag over sakristi i Skrøbelev kirke. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (20290/13)

Marts 2013

01.03: Særslev-Ejlby-Melby sognes Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 150.000 kr. til installering af automatisk ringeanlæg i Særslev kirke. Den samlede udgift udgør 152.025 kr. Restbeløbet afholdes af kirkekassen. Arbejdet kræver ikke Stiftsøvrighedens tilladelse. Stiftsrådet bevilger et lån som ansøgt. (22179/13)

08.03: Føns-Ørslev-Udby-Husby sognes Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til istandsættelse af Husby kirkes orgel. Udgiften forventes at udgøre 201.525 kr. Heraf afholdes 100.000 kr. af fondsstøtte og restfinansiering sker ved brug af overførte frie midler fra 2012. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt på vilkår af restfinansieringen er godkendt af provstiudvalget. (26006/13)

12.03: Faaborg sogns Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til færdiggørelse af istandsættelsesarbejder i våbenhuset i Faaborg kirke. Udgiften, der er anslået til 198.750 kr., afholdes af oplagte midler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt.

22.03: Tanderup sogns Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til nedrivning og genopførelse af murpiller og genopretning af låger i indgangsportal til Tanderup kirkegård. Udgiften forventes at udgøre 80.000 kr. som afholdes af egne midler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (31445/13)

22.03: Kerteminde-Drigstrup Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til udvidelse af godkendt istandsættelsesprojekt for indvendig istandsættelse af Kerteminde kirke med en total istandsættelse og nystaffering af kirkens stolestader. Tillægsforslaget indebærer en anslået merudgift på 910.000 kr. som finansieres af fondsstøtte. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (31992/13)

25.03: Horne sogns Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til udskiftning af to yderdøre i Horne kirkes våbenhus. Udgiften på 89.750 kr. afholdes af henlagte midler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (32524/13)

26.03: Særslev-Ejlby-Melby Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af indgreb i kulturhistorisk værdifulde dele af kirkebygning over 100 år i forbindelse med etablering af automatisk dørlås i Ejlby kirke. Udgift/finansiering er ikke oplyst. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt på vilkår, at finansieringsforslag er godkendt af provstiudvalget. (30105/13)

26.03: Særslev-Ejlby-Melby Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af indgreb i kulturhistorisk værdifulde dele af kirkebygning over 100 år i forbindelse med etablering af automatisk dørlås i Melby kirke. Udgift/finansiering er ikke oplyst. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt på vilkår, at finansieringsforslag er godkendt af provstiudvalget. (32655/13)

27.03: Sanderum Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til udførelse af forundersøgelse i form af søgegravninger i forbindelse med udarbejdelse af projekt til afhjælpning af problemer med opstigende grundfugt i murværket i Sanderum kirke. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (32887/13)

April 2013

04.04: Lindelse-Tryggelev-Fodslette Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til indvendig hovedistandsættelse af Tryggelev kirke med nyt el- og varmeanlæg samt opspænding af tårn. Den samlede udgift er anslået til 4.499.500 kr. Heraf afholdes 309.000 kr. af opsparede midler og 190.500 kr. af rådets frie midler. Med henblik på restfinansiering ansøges om et lån i stiftsmidlerne på 4.000.000 kr. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt og Stiftsrådet bevilger et lån op til det ansøgte beløb.(32513/13)

19.04: Vissenbjerg Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til renovering af tagværk på Vissenbjerg kirkes våbenhus. Den anslåede udgift på 695.000 kr. ønskes finansieret af dels egne midler dels tilskud af 5 %-midlerne. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt på vilkår, at finansieringsforslag er godkendt af provstiudvalget (39910/13)

30.04: Rudkøbing-Simmerbølle Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til istandsættelse af Rudkøbing kirkes tårnur. Den forventede udgift på 51.250 kr. afholdes af egne, opsparede midler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (43588/13)

Maj 2013

01.05: Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til indvendig istandsættelse af Stoense kirke efter brand. Udgifterne dækkes af Folkekirkens Selvforsikringsordning. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (44277/13)

17.05: Gudme-Brudager Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til indvendig restaurering af Gudme kirke. Indledende arbejder til dette projekt er godkendt i forbindelse med godkendelse af forslag til indvendig istandsættelse af kirken efter brand. Projektets første etape er finansieret ved et foreløbigt lån i stiftsmidlerne på 3.000.000 kr. Den samlede udgift er anslået til 12. 765.000 kr. Heraf er brandskaden erstattet med en forsikringssum på 3.389.071 kr. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (48103/13)

21.05: Hou-Stoense-Snøde Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til renovering af tag på Stoense kirkes tårn samt om et lån i stiftsmidlerne på 600.000 kr. Den samlede udgift er anslået til 622.500 kr. Restfinansieringen er ikke oplyst, men det er lagt til grund i afgørelse at restbeløbet på 22.500 kr. kan afholdes af egne/oplagte midler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt på vilkår, at finansieringsforslag er godkendt af provstiudvalget. (48907/13)

Juni 2013

10.06: Vester Åby-Åstrup Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til installering af nyt gasfyr i stedet for det eksisterende oliefyr samt nedtagning af utæt olietank. Udgiften til nyt gasfyr søges finansieret af 5 % midlerne. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt på vilkår, at finansieringsforslag er godkendt af provstiudvalget. (57997/13)

12.06: Flødstrup-Ullerslev Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til omsætning af stendige på Ullerslev kirkegård. Udgiften på 67.420 kr. ekskl. moms afholdes af egne, opsparede midler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (55216/13)

19.06: Middelfart Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til omlægning af tagflader på Middelfart kirke. Den samlede udgift, der er anslået til 8.714.240 kr., agtes finansieret dels af en fondsdonation på 4.000.000 kr. dels ved lån i stiftsmidlerne. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. Stifterådet giver tilsagn om lånefinansiering.

24.06: Gelsted Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til udbedring af revnedannelser i østmuren i Gelsted kirkes kor. Den samlede udgift, der er anslået til 296.363 kr., afholdes af egne, opsparede midler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (55740/13)

Juli 2013

02.07: Broholm Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til opførelse af en ny graverbygning på Broholm kirkegård samt om et lån i stiftsmidlerne på 2.200.000 kr. til delvis finansiering af den anslåede udgift på 4.020.000 kr. Restfinansiering sker ved anvendelse af et salgsprovenu på 700.000 kr., en opsparing på 800.000 kr. samt momsrefusion. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt under forudsætning af at der opnås sikkerhed for dækning af den samlede udgift. Stiftsrådet bevilger et lån op til det ansøgte beløb. (67906/13)

09.07: Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til istandsættelse af Fuglsbølle kirkes prædikestol. Udgiften forventes at udgøre 183.200 kr. som afholdes af midler, opsparet til formålet. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (69353/13)

09.07: Oure-Vejstrup-Lundeborg Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til opførelse af et nyt graverhus på Vejstrup kirkegård samt om et lån i til fuld finansiering af projektet. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt og Stiftsrådet bevilger et lån op til 2.000.000 kr. (70805/13)

11.07: Rudkøbing-Simmerbølle Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til at lade Simmerbølle kirke tilslutte fjernvarmenettet. Tilslutningsudgiften udgør 28.250 kr. og kan afholdes af egne midler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt, forudsat at kirkens varmeanlæg er dimensioneret i henhold til ”Opvarmningscirkulæret” og at finansieringsforslag for nødvendig supplering af anlægget samt evt. følgearbejder godkendes. (71487/13)

11.07: Egense Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til omsætning af digestrækning på nordsiden af Egense kirkegård. Den forventede udgift på 56.250 kr. afholdes af midler afsat til formålet på budget-2013. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (71761/13)

25.07: Middelfart Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 414.240 kr. til delvis finansiering af tagomlægning på Middelfart kirke. Den samlede udgift på 8.714.240 kr. finansieres dels af en fondsdonation på 4.000.000 kr. dels ved anvendelse af opsparede midler, 800.000 kr. samt en tildeling af dette års ligningsmidler på 3.500.000 kr. kr. Stiftsrådet bevilger et lån op til dert ansøgte beløb. (74931/13)

August 2013

10.08: Gislev Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til indvendig istandsættelse af Gislev kirke samt udskiftning af kirkens varmeanlæg. Den samlede udgift til projektet er skønnet til at udgøre 11.800.000 kr. inkl. moms. Menighedsrådet har til formålet opsparet 2.500.000 kr. og har modtaget en donation på 4.750.000 kr. til renovering af kirkens kalkmalerier. Restbeløbet, 4.350.000 kr., ønskes finansieret ved lån i stiftsmidlerne. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt, dog således at forslag til ændring af værn på pulpitur og nye skabe udskydes til særskilt afgørelse. Stiftsrådet bevilger et lån i stiftsmidlerne på op til 4.350.000 kr. til finansiering af restbeløbet. (75570/13)

September 2013

03.09: Broholm Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til udbedring af skade på kirkegårdsmur efter påkørsel. Skaden er dækket af Folkekirkens Selvforsikringsordning. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (85174/13)

05.09: Horne Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af ændringsforslag til projekt til to nye yderdøre i Horne kirkes våbenhus (ændring af overfladebehandling). Forslag til dørudskiftning er godkendt af Stiftsøvrigheden i afgørelse af 25.03.13. Stiftsøvrigheden ændrer afgørelsen i overensstemmelse med menighedsrådets ønske. (88275/13)

11.09: Vissenbjerg Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til udbygning af kapelbygning på Vissenbjerg kirkegård med tilhørende overslag på 1.003.750 kr. Projektet ønskes lånefinansieret sammen med en forventet udgift på 300.000 kr. til anlægsprojekt på henholdsvis kirkegård og parkeringsplads. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. Lånebevilling udskudt med henblik på afklaring af evt. ændret lånebehov under henvisning til manglende budgettering med udgifter til arkæologisk tilsyn i forbindelse med gravearbejder. Lånetilsagn givet. (85173/13)

11.09: Stiftsøvrighedens afgørelse af 10.08.13 vedrørende indvendig istandsættelse af Gislev kirke suppleres med tillægsafgørelse vedr. forslag til ændring af værn på pulpitur og nye skabe på grundlag af udtalelse med supplerende oplysninger fra Gislev Menighedsråd. Det samlede projekt er hermed godkendt af Stiftsøvrigheden (90392/13)

13.09: Sct. Jørgens sogns Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 400.000 kr. til erhvervelse af ejendom til brug for kirkegården som materialeplads. Den aftalte købspris er 300.000 kr. og herudover skal køber afholde udgifter til advokat, landinspektør og ejendomsmægler for et skønnet beløb på i alt ca. 100.000 kr. Stiftsrådet bevilger et lån som ansøgt. (89276/13)

18.09: V. Skerninge-Ulbølle- Hundstrup sognes Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til udskiftning af defekt sålbænk ved vindue i skibets vestgavl og udførelse af ny sålbænk i kobber ved gavlluge i Ulbølle kirke i forbindelse med udvendig kalkning af kirken. Udgiften er skønnet til 19.000 kr. og afholdes opsparede midler til kirkekalkning. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (93285/13)

Oktober 2013

02.10: Thurø Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på ca. 1.100.000 kr. til finansiering af renoveringsarbejder ved af graverbygning, toiletbygning og konfirmandstuebygning ved Thurø kirke og præstegård. Arbejderne kræver ikke Stiftsøvrighedens tilladelse. Stiftsrådet bevilger et lån som ansøgt. (96569/13)

10.10: Flødstrup-Ullerslev Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på op til 1.500.000 kr. til delvis finansiering af restaurering af sognegården ”Dalgård”. Stiftsrådet bevilger et lån som ansøgt. (101139/13)

16.10: I forbindelse med den igangværende indvendige istandsættelse af Gudme kirke har Gudme-Brudager sognes menighedsråd ansøgt om tilladelse til at nystaffere prædikestol og lydhimmel i overensstemmelse med den afdækkede farveholdning og i harmoni med det øvrige historiske kirkeinventar i kirken. Udgiften kan holdes indenfor den godkendte ramme. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (105102/13)

16.10: Gudme-Brudager Menighedsråd har ansøgt om forhøjelse af foreløbig lånebevilling af 20.02.12 på 3.000.000 kr. til udbedring af sodskader efter brand samt indledende arbejder til istandsættelsesprojekt og restaurering af kalkmalerier. Detailforslag for den resterende del af restaureringsprojektet er godkendt i afgørelse af 17. maj 2013 med tilsagn om lånefinansiering efter nærmere indstilling fra provstiudvalget. Efter sådan indstilling forhøjer Stiftsrådet det foreløbige lån med 7.000.000 kr. til et samlet lån på 10.000.000 kr. (105299/13)

17.10: Horne Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til sikring af skråning langs adgangssti over Horne kirkegård. Den forventede udgift på 55.800 kr. ekskl. moms afholdes af henlagte midler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (104370/13)

17.10: Horne Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til genopretning af en strækning på ca. 25 meter af kirkegårdsdiget ved Horne kirke. Den forventede udgift på 25.000 kr. ekskl. moms afholdes af henlagte midler. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (115560/13)

17.10: Agedrup Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til nyt orgel i Agedrup kirke. Den anslåede udgift udgør 3.505.000 kr. Menighedsrådet har til formålet opsparet 1.600.000 kr. og provstiudvalget har tildelt menighedsrådet en anlægsbevilling på 1.900.000 kr. i 2014. Stiftsøvrigheden godkender forslaget. (105778/13)

18.10: Sanderum Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af revideret forslag til begrænsning af opstigende grundfugt i murværket i Sanderum kirke. Den skønende udgift udgør 862.500 kr., hvortil kommer en udgift på 28.000 kr. til reparation af tagrender på kirken. Menighedsrådet foreslår, at den samlede udgift på 890.500 kr. finansieres ved anvendelse af opsparede midler, 429.459 kr., hjemtagning af den restende del, 350.000 kr., af lån bevilget i 2009 til istandsættelse af kirken, samt en bevilling fra provstiudvalget på 111.041 kr. af 5 % midlerne. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt, og godkender samtidigt at projektet udføres som afslutning af restaureringsprojektet. (104371/13)

21.10: Middelfart Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til omlægning af tagflader på Middelfart kirke. Projektet er godkendt af Stiftsøvrigheden i afgørelse af 19. juni 2013, dog således at valg af tagstenstype blev udtaget til særskilt godkendelse. Stiftsøvrigheden godkender den valgte type tagsten. 106882/13)

November 2013

07.11: Brenderup Indslev Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til indvendig istandsættelse af Indslev kirkes tårn samt anskaffelse af ny klokke, klokkestol m.v. til kirken. Den samlede udgift er anslået til 1.869.750 kr. som foreslås finansieret af blandt andet lån i stiftsmidlerne og fondsstøtte. Stiftsøvrigheden godkender forslaget på vilkår, at projektet ikke sættes i værk før provstiudvalget har godkendt en endelig finansieringsplan, dfer sikrer fuld finansiering. (114617/13)

11.11: Orte Menighedsråd har uden forud indhentet tilladelse fra Stiftsøvrigheden igangsat reparation af udvendigt murværk i Orte kirkes tårn. Indhentet overslag på arbejdet lyder på 25.-30.000 kr. ekskl. moms. Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse til at færdiggøre istandsættelsesarbejde, idet det forudsættes, at menighedsrådet råder over tilstrækkelige midler til at dække udgiften. (115822/13)

December 2013

06.12: Kerteminde-Drigstrup Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af ændringsforslag til det af Stiftsøvrigheden i afgørelse af 26. september 2013 godkendte forslag til indvendig istandsættelse og fornyelse af varmeanlæg i Kerteminde kirke. Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at fravige anbefalingerne i Kirkeministeriets Opvarmningscirkulære ved af æstetiske årsager at lade radiatorerne under bænkene udføre i en højde af 70 fremfor 140 mm med en ringere varmeeffekt til følge. Stiftsøvrigheden godkender ændringsforslaget under forudsætning af, at den reducerede effekt er tilstrækkelig til at dække det dimensionerende transmissionstab ved 15 °C, samt at hæve temperaturen 3 °C på 3 timer (skal dokumenteres ved prøveopvarmningen). Ændringen forventes at være udgiftsneutral. (129264/13)

10.12: Skårup Menighedsråd har ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 4.300.000 kr. til finansiering af nedrivning af Skårup præstebolig og opførelse af en ny. Projektet er godkendt af provstiudvalget. Stiftsrådet bevilger et lån op til det ansøgte beløb. (122352/13)

13.12: Lindelse-Tryggelev-Fodslette sognes Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af ændringsforslag til godkendt forslag til indvendige hovedistandsættelse af Tryggelev kirke, jf. Stiftsøvrighedens afgørelse af 04.04.13. Under den igangværende istandsættelse af kirken er det konstateret, at alteropbygningen fra 1858 er opbygget rundt om et middelalderligt, muret alterbord. Menighedsrådet ønsker at lade det ældste alterbord forblive fremme - efter udførelse af en murermæssig reparation og en afsluttende kalkning - med en kraftig bordplade i eg. Som følge af alterbordets højde udføres trægulvet hævet som i dag. Nyt alterbillede foreslås ophængt som prøve. Evt. ekstraomkostninger forventes at kunne afholdes inden for de afsatte midler under uforudseelige omkostninger. Stiftsøvrigheden godkender ændringsforslaget. (132836/13)

16.12: Vor Frue sogns Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til udbedring stormskade på tagbeklædningen på Vor Frue kirke (forsikringssag). Stiftsøvrigheden meddeler tilladelse som ansøgt. (130610/13)

17.12: Stubberup Menighedsråd har ansøgt om tilladelse til at etablere automatisk døropluk på døren i Stubberup Kirkes våbenhus. Efter konsulenthøring meddeler Stiftsøvrigheden tilladelse som ansøgt. 

18.12: Stiftsøvrigheden har godkendt forslag til ombygning og udvidelse af orglet i Sct. Nicolai kirke i Svendborg og givet tilsagn om lånefinansiering efter nærmere indstilling fra provstiudvalget, jf. afgørelse 10.11.11. Den samlede udgift er anslået til 5.900.000 kr. som foreslås finansieret ved et lån i stiftsmidlerne på 2.500.000 kr. og en opsparing på 1.064.695 kr. Rådet har opnået tilsagn om fondsstøtte på i alt 2.405.000 kr. Stiftsrådet bevilger et lån op til det ansøgte beløb. (135782/13)

19.12: Kølstrup Menighedsråds har ansøgt om tilladelse til at udskifte fyret ved Kølstrup Kirke samt følgearbejder på kirkegården foranlediget af udskiftning af varmerør. Efter konsulenthøring meddeler Stiftsøvrigheden tilladelse som ansøgt på vilkår, at finansieringsplan godkendes af provstiudvalget inden arbejdet igangsættes.

20.12: Med henblik på finansiering af 2. etape har Nr. Nærå Menighedsråd ansøgt om forhøjelse af stiftsmiddellån af 15.05.12 bevilget til finansiering af 1. etape af en renovering af Nr. Nærå præstegård. Projektets 2. etape er godkendt af provstiudvalget, som indstiller, at lånet forhøjes med 900.000 kr. til et samlet lån på 2.100.000 kr. Stiftsrådet forhøjer lånet som ansøgt. (136839/13)