Godkendte arbejder og ydede lån
Godkendte arbejder 2014

Godkendte arbejder og ydede lån af stiftsmidler i 2014

J a n u a r 

10.01: Stenløse sogns Menighedsråd tilladelse til indvendig istandsættelse af Stenløse kirke, ny alterudsmykning og ændring af ankomstforhold ved våbenhus

10.01: Brylle sogns Menighedsråd tilladelse til udbedring af stormskade på kirkens teglstenstag. 

10.01: Avernakø sogns Menighedsråd tilladelse til indvendig istandsættelse af Avernakø kirke. 

23.01: Diernæs sogns Menighedsråd tilladelse til genopretning af en del af stendiget på nordsiden af Diernæs kirkegård. 

27.01: Skydebjerg sogns Menighedsråd tilladelse til samt bevilling af et lån på op til 500.000 kr. til ombygning af graverhus, opførelse af nyt redskabshus samt udskiftning af gavl i kapelbygning på Skydebjerg kirkegård.

F e b r u a r 

21.02: Ærø Menighedsråd tilladelse til istandsættelse af Marstal kirkes altertavle. 

27.02: Fåborg Menighedsråd tilladelse til udlægning af nyt plankegulv i sakristiet i Helligåndskirken i Fåborg oven på det eksisterende gulv, lagt af gravsten. 

27.02: Bogense sogns Menighedsråd godkendelse af forslag til renovering af Bogense kirkes tagværk og  tilsagn om bevilling af lån i nødvendigt omfang efter provstiudvalgets nærmere indstilling.

M a r t s

06.03: Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse sognes Menighedsråd godkendelse af forslag til indvendig istandsættelse af Vester Hæsinge kirke og udskiftning af kirkens varmeanlæg. Tilsagn om bevilling af lån i nødvendigt omfang efter provstiudvalgets nærmere indstilling. 

07.03: Kerteminde-Drigstrup sognes Menighedsråd godkendelse af ændringsforslag for 4 søjler i hovedskibet i Kerteminde kirke i forbindelse med indvendig istandsættelse af kirken. 

14.03: Middelfart sogns Menighedsråd godkendelse af forslag til overdækningsmetode i forbindelse med renovering af Middelfart kirkes tagværk. 

20.03: Stenløse sogns Menighedsråd godkendelse af forslag til nyt varmeanlæg i Stenløse kirke i forbindelse med indvendig istandsættelse af kirken. 

21.03: Rønninge sogns Menighedsråd bevilling af lån på op til 1.800.000 kr. til delvis finansiering af istandsættelse af Rønninge præstegård. 

28.03: Nr. Lyndelse sogns Menighedsråd tilladelse til udførelse af supplerende arbejder i tilknytning til detailprojekteringen af udvendige arbejder, murankre m.v. ved Nr. Lyndelse kirke. 

28.03: Korup sogns Menighedsråd tilladelse til istandsættelse af 2 vinduer i Korup kirke. 

A p r i l

01.04: Sdr. Nærå sogns Menighedsråd tilladelse til opsætning af forsatsruder i Sdr. Nærå kirke. 

03.04: Lindelse-Tryggelev-Fodslette sognes Menighedsråd tilladelse til ophængning af nyt alterbillede i Tryggelev kirke. 

07.04: Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd tilladelse til ny taglægning over skib, kor og våbenhus ved Føns kirke. 

14.04: Kerteminde-Drigstrup sognes Menighedsråd bevilges et lån på op til 5.500.000 kr. til delvis finansiering af indvendig istandsættelse af Kerteminde kirke.

30.04: Vejlby-Strib-Røjleskov sognes Menighedsråd tilladelse til udskiftning af Vejlby kirkes gaskedel. 

M a j

01.05: Padesø sogns Menighedsråd tilladelse til istandsættelse af Padesø kirkes altertavle. 

02.05: Ærø Menighedsråd tilladelse til i forbindelse med automatisering af Søby kirkes to klokker at etablere elektrisk dørlås og dørpumpe ved dør til våbenhus samt installere elektrisk urværk ved kirkens tårnur. 

02.05: Ærø Menighedsråd tilladelse til i forbindelse med automatisering af Bregninge kirkes to klokker at etablere elektrisk dørlås og dørpumpe ved dør til våbenhus samt installere elektrisk visermotor ved kirkens tårnur. 

02.05: Ærø Menighedsråd tilladelse til i forbindelse med automatisering af Tranderup kirkes yngste klokke at etablere elektrisk dørlås og dørpumpe ved dør til våbenhus samt to lugeåbnere i tårn og til at installere elektrisk optræk af urværk i kirkens tårnur.

02.05: Ærø Menighedsråd tilladelse til i forbindelse med automatisering af Ærøskøbing kirkes to klokker at etablere elektrisk dørlås og dørpumpe ved dør til våbenhus og installere elektrisk urværk ved kirkens tårnur. 

06.05: Nyborg-Hjulby sognes Menighedsråd godkendelse af forslag til opførelse af en klokkestabel på Nyborg kirkegård. 

06.05: Verninge Menighedsråd tilladelse til at foretage prøveudgravninger ved Verninge kirkes sokkel med henblik på evt. genopretning af sokkelsten/fundament. 

08.05: Årslev sogns Menighedsråd tilladelse til fjernelse af isoleringsmateriale m.m. fra hvælvoversider i Årslev kirke. 

16.05: Stenløse sogns Menighedsråd tilladelse til genåbning af tilmuret østvindue i Stenløse kirkes kor i forbindelse med indvendig istandsættelse af kirken. 

19.05: Padesø sogns Menighedsråd tilladelse til at købe et brugt orgel fra Helsinge Kirke samt at kassere kirkens nuværende orgel. 

20.05: Munkebo sogns Menighedsråd tilladelse til omsætning af en del af Munkebo kirkegårds nordlige stendige.

22.05: Skellerup-Ellinge sognes Menighedsråd tilladelse til etablering af brønd, nedgravning af rør over kirkegården og udskiftning af eksisterende pumpe i kælder under Skellerup kirke. 

27.05: Rolfsted sogns Menighedsråd tilladelse til omsætning af en del af det sydlige kirkegårdsdige ved Rolfsted kirke.

J u n i

16.06: Gestelev sogns Menighedsråd godkendelse af forslag til udvendig kalkning af Gestelev kirke og indgreb mod kirkens opfugtning. 

17.06: Fredens sogns Menighedsråd bevilling af et lån på op til 400.000 kr. til finansiering af energirenovering af præsteboligen Glarmestervej 6, Svendborg. 

23.06: Gudme-Brudager sognes Menighedsråd tilladelse til eftergang og reparation af murankre i tårn m.v. i tilslutning til den afsluttede indvendige istandsættelse af Gudme kirke.

J u l i

01.07: Svendborg, Vor Frue sogns Menighedsråd tilladelse til samt bevilling af et lån op til 550.000 kr. til reparation af revner i Vor Frue kirkes murværk, udbedring af rådskade i bjælke i tårn m.v. 

15.07: Langå-Øksendrup-Svindinge sognes Menighedsråd tilladelse til samt bevilling af et lån op til 1.100.000 kr. til delvis finansiering af istandsættelse af indvendigt murværk i Svindinge kirkes tårnfag. 

22.07: Munkebo sogns Menighedsråd tilladelse til etablering af aftageligt bundstykke i Munkebo kirkes yderdør. 

A u g u s t

18.08: Føns-Ørslev-Udby-Husby sognes Menighedsråd tilladelse til etablering af afløbsrender for kondensvand ved 11 vinduer i Husby kirke. 

22.08: Nyborg-Hjulby sognes Menighedsråd tilladelse til udsmykning af østvindue i Nyborg kirke med glasmosaik, udført af kunstneren Maja Lisa Engelhardt. 

25.08: Espe-Vantinge-Hillerslev sognes Menighedsråd tilladelse til isolering af krybekælder under Hillerslev kirke. 

25.08: Munkebo sogns Menighedsråd tilladelse til at overgå fra naturgas til fjernvarmeforsyning i Munkebo kirke. 

26.08: Sanderum sogns Menighedsråd godkendelse af ændret projekt til afhjælpning af opstigende grundfugt i Sanderum kirke. 

26.08: Fjelsted-Harndrup sognes Menighedsråd har ansøgt om godkendelse af forslag til renovering af stendige og sikring af skråning ved Harndrup kirke. 

S e p t e m b e r

01.09: Flødstrup-Ullerslev sognes Menighedsråd tilladelse til omstøbning af blytag på kor og apsis på Flødstrup kirke. 

03.09: Bjerreby-Landet sognes Menighedsråd bevilling af et lån i stiftsmidlerne på 500.000 kr. til varmeanlæg i Bjerreby præstegård og diverse følgearbejder. 

15.09: Tanderup sogns Menighedsråd tilladelse til udskiftning af varmeanlæg og indvendig kalkning i Tanderup kirke. 

15.09: Dreslette sogns Menighedsråd tilladelse til konvertering af Dreslette kirkes varmeanlæg fra naturgas til fjernevarme og i den anledning at etablere rørføring over kirkegården. 

22.09: Egense sogns Menighedsråd tilladelse til indvendig istandsættelse af Egense kirke og bevilling af lån op til 9.000.000 kr. til delvis finansiering af projektet.

24.09: Bågø sogns Menighedsråd tilladelse til udvendig istandsættelse af Bågø kirkes murværk samt indvendig kalkning af kirken. 

O k t o b e r

06.10: Svanninge sogns Menighedsråd, tilladelse til udskiftning af ca. 100 facadesten i gavl på Svanninge kirkes sydlige korsarm.

13.10: Stenløse sogns Menighedsråd, tilladelse til sikring af korbue i forbindelse med igangværende indvendig istandsættelse.

23.10: Kerteminde-Drigstrup sognes Menighedsråd bevilling af lån på op til 1.000.000 kr. til renovering af præstebolig i forbindelse med præsteskifte. 

27.10: Jordløse-Håstrup sogne Menighedsråd tilladelse til renovering og udvidelse af Håstrup kirkes orgel. 

27.10: Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup sognes Menighedsråd tilladelse til istandsættelse af prædikestol og lydhimmel i Ulbølle kirke. 

28.10: Vester Åby-Åstrup sognes Menighedsråd tilladelse til ombygning og udvidelse af orgel samt forstærkning af orgelpulpitur i Vester Åby kirke. 

28.10: Stenløse sogns Menighedsråd, tilladelse til indbygning af orgelteknik i gulv i Stenløse kirke i forbindelse med igangværende istandsættelse af kirken. 

N o v e m b e r 

10.11: Tanderup sogns Menighedsråd, tilladelse til istandsættelse og sikring af kirkens historiske inventar i forbindelse med indvendig istandsættelse af kirken. 

11.11: Agedrup sogns Menighedsråd, tilladelse til istandsættelse af hærværksskader på Agedrup kirkes dør og pengeblok samt udbedring af skader efter bollebilleangreb på inventardelene.

17.11: Rynkeby-Revninge sognes Menighedsråd tilladelse til restaurering af kalkmalet indvielseskors i Rynkeby kirke.

18.11: Bjerreby-Landet sognes Menighedsråd tilladelse til nedlæggelse af nyere stendige på en kirkegårdsudvidelse fra sidst 1960-erne ved Bjerreby kirkegård.

20.11: Føns-Ørslev-Udby-Husby sognes Menighedsråd tilladelse til ændring af projekt (ændret valg af tagsten) i forbindelse med tagomlægning på Føns kirke. 

28.11: Rudkøbing-Simmerbølle sognes Menighedsråd tilladelse til forhøjelse af lånebevilling til køb og renovering af Rudkøbing gl. rådhus til brug for indretning af kontor- og mødelokalefaciliteter for kirkelige myndigheder i Langeland provsti. Lånet forhøjes op til et samlet lån på op til 10.000.000 kr.

D e c e m b e r

01.12: Brahetrolleborg, Krarup og Ø. Hæsinge sognes menighedsråd bevilling af lån på op til 900.000 kr. til renovering af præstebolig. 

01.12: Stenløse sogns Menighedsråd godkendelse af forslag til isætning af nyt vindue i genåbnet østvindue i Stenløse kirke.

02.12: Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev sognes Menighedsråd godkendelse af forslag til nyt varmeanlæg i Skrøbelev kirke og bevilling af et lån op til 1.500.000 kr. til finansiering af projektet.

03.12: Padesø sogns Menighedsråd godkendelse af forslag til ombygning og opstilling af brugt orgel i Padesø kirke.

04.12: Skamby sogns Menighedsråd tilladelse til reparation, evt. udskiftning, af låger i kirkegårdsportal til Skamby kirkegård. 

04.12: Fåborg sogns Menighedsråd tilladelse til færdiggørelse af istandsættelse af gulv i sakristi i Helligåndskirken i Fåborg.

05.12: Svendborg, Vor Frue sogns Menighedsråd tilladelse udvidelse af lånebevilling til udbedring af revner i Vor Frue kirke samt rådskader i bjælke i kirkens tårn.

10.12: Ærø Menighedsråd tilladelse til restaurering af tømmer i Søby kirkes tårn og spir.