Godkendte arbejder og ydede lån
Godkendte arbejder 2015

Godkendte arbejder
og ydede lån af stiftsmidler i 2015

12.01.15       

Fangel sogns Menighedsråd tilladelse til anskaffelse af brugt klokke fra nedlagte Absalons kirke, KBH, til Fangel kirke.

 

23.01.15       

Fåborg sogns Menighedsråd bevilling op til 2.000.000 kr. til køb og ombygning af ejendom til mandskabsfaciliteter for Fåborg kirkegårde.

 

26.01.15

Vindinge sogns Menighedsråd tilladelse til konservering og restaurering af historisk inventar i Vindinge kirke.

 

26.01.15

Allesø-Næsbyhoved Broby sognes Menighedsråd tilladelse til udbygning af orgel og istandsættelse af hvælv i tårnrum i Næsbyhoved Broby kirke.

 

03.02.15

Espe-Vantinge-Hillerslev sognes Menighedsråd tilladelse til nedrivning af kapelbygning på Hillerslev kirkegård.

 

06.02.15

Øster Hæsinge sogns Menighedsråd tilladelse til omsætning af stendige på østsiden af Øster Hæsinge kirkegård.

 

08.02.15

Nørre Lyndelse sogns Menighedsråd tilladelse til istandsættelse af udvendigt murværk, murankre m.m. i Nørre Lyndelse kirkes tårn samt bevilling af lån på op til 1.500.000 kr. til delvis finansiering af projektet.

 

10.02.15

Mesinge-Viby sognes Menighedsråd tilladelse til udskiftning af bagdør i Viby kirke.

 

19.02.15

Krogsbølle sogns Menighedsråd tilladelse til omlægning af tag på Krogsbølle kirkes kor og kapel.

 

24.02.15

Svendborg, Vor Frue sogns Menighedsråd tilladelse til forhøjelse af lån til istandsættelse af tårn og arbejdsmiljømæssige forbedringer i Vor Frue kirke. Lånet forhøjes med 150.000 kr. til et samlet lån på 800.000 kr.

 

28.02.15

Skovby-Ore-Guldbjerg sognes Menighedsråd tilladelse til istandsættelse af Ore kirkes tagværk m.m.

 

02.03.15

Dalby sogns Menighedsråd tilladelse til udskiftning af stabler ved tårnluger i Dalby kirkes tårn.

 

22.03.15

Føns-Ørslev-Udby-Husby sognes Menighedsråd bevilling af lån på op til 500.000 kr. til renovering af Føns præstegård i forbindelse med præsteskifte.

 

26.03.15

Højby sogns Menighedsråd tilladelse til oprensning af hvælvlommer i Højby kirkes tårn.

 

27.04.15

Davinde sogns Menighedsråd tilladelse til genetablering af dør mellem skib og kapel samt nyindretning af kapel i Davinde kirke.

 

27.04.15

Flødstrup-Ullerslev sognes Menighedsråd tilladelse til fornyelse af blytage og istandsættelse af tagværk på Flødstrup kirkes kor og apsis.

 

28.04.15

Nyborg sogns Menighedsråd tilladelse til montering af belysningsarmatur i Nyborg kirke.

 

28.04.15

Ærø Menighedsråd tilladelse til reparation af spærfod og udskiftning af taglægter på nordsiden af Bregninge kirkes kor.

 

28.04.15

Brylle sogns Menighedsråd tilladelse til ændring af Brylle kirkes varmeanlæg i forbindelse med konvertering fra naturgas til fjernvarme.

 

06.05.15

Jordløse-Håstrup sognes Menighedsråd tilladelse til udskiftning af naturgasfyr i Håstrup kirke.

 

13.05.15

Rynkeby-Revninge sognes Menighedsråd tilladelse til udbedring af råd- og svampeskader i Revninge kirkes tagværk.

 

13.05.15

Hårby sogns Menighedsråd tilladelse til omlægning af tag over Hårby kirkes nordre korsarm.

 

18.05.15

Strynø sogns Menighedsråd tilladelse til omlægning af teglgulve i Strynø kirke.

 

19.05.15

Verninge sogns Menighedsråd tilladelse til genopretning af sokkel og fundament samt andre udvendige arbejder ved Verninge kirke.

 

20.05.15

Diernæs sogns Menighedsråd tilladelse til istandsættelse af hvælvoversider i Diernæs kirke.

 

21.05.15

Lyø sogns Menighedsråd tilladelse til opførelse af ny graver- og toiletbygning på Lyø kirkegård samt renovering af varmeanlæg i Lyø kirke.

 

19.06.15

Vejlby-Strib-Røjleskov sognes Menighedsråd tilladelse til udskiftning af vinduer i Strib kirke samt bevilling af lån på op til 597.000 kr. til finansiering af projektet.

 

19.06.15

Lindelse-Tryggelev-Fodslette sognes Menighedsråd godkendelse af maleri som permanent alterudsmykning.

 

24.06.15

Egense sogns Menighedsråd tilladelse til istandsættelse af skibsmodel i Egense kirke.

 

25.06.15

Drejø sogns Menighedsråd tilladelse til udskiftning af skifertag på Skarø kirke samt bevilling af lån på op til 300.000 kr. til finansiering af projektet.

 

30.06.15

Rudkøbing-Simmerbølle sognes Menighedsråd tilladelse til tilkobling af varmeanlæg i Simmerbølle kirke til fjernvarmesyningen som 1. etape af komplet fornyelse af anlægget.

 

30.06.15

Gamtofte sogns Menighedsråd tilladelse til udvendig istandsættelse af Gamtofte kirke.

 

01.07.15

Ørbæk sogns Menighedsråd tilladelse til forundersøgelse og registrering af kalkmalerier for ud for indvendig istandsættelse af Ørbæk kirke.

 

02.07.15

Føns-Ørslev-Udby-Husby sognes Menighedsråd tilladelse til istandsættelse af sokkel og etablering af omfangsdræn m.m. ved Husby kirkes nordre sideskib.

 

03.07.15

Ørbæk sogns Menighedsråd tilladelse til prøveafdækning af overkalket kalkmaleri i Ørbæk kirke.

 

06.07.15

Brahetrolleborg sogns Menighedsråd tilladelse til omlægning af tagfladerne på Brahetrolleborg kirke samt bevilling af lån på op til 4.500.000 kr. til delvis finansiering af projektet, der samtidig omfatter en forsikringsdækket stormskade på taget.

 

22.07.15

Tved sogns Menighedsråd bevilling af lån på op til 650.000 kr. til udskiftning af vinduer i Tved præstegård.

 

19.08.15

Aunslev-Bovense sognes Menighedsråd tilladelse til istandsættelse og sikring af tagkonstruktion, omlægning af tagflader m.m. på Bovense kirke samt bevilling af lån på op til 2.104.075 kr. til delvis finansiering af projektet.

 

20.08.15

Hou-Stoense-Snøde sognes Menighedsråd tilladelse til konstruktive forankringer af murværk i sakristi i Snøde kirke.

 

20.08.15

Vester Åby-Åstrup sognes Menighedsråd tilladelse til reparation af udvendigt murværk i tårnets vestmur i Åstrup kirke.

 

26.08.15

Ærø Menighedsråd tilladelse til reparation af Tranderup kirkegårdsmur.

 

31.08.15

Lindelse-Tryggelev-Fodslette sognes Menighedsråd tilladelse til omsætning af stendige på Tryggelev kirkegårds nordøstlige side.

 

31.08.15

Ørsted-Søllested-Vedtofte sognes Menighedsråd tilladelse til opsætning af gelænder ved trappe til prædikestol og trappe til orgel i Ørsted kirke.

 

01.09.15

Brahetrolleborg sogns Menighedsråd delafgørelse med godkendelse af forslag til tagfodsløsninger m.m. i forbindelse med tagistandsættelse på Brahetrolleborg kirke.

 

02.09.15

Refsvindinge sogns Menighedsråd tilladelse til udskiftning af varmeanlæg i Refsvindinge kirke.

 

02.09.15

Ejby sogns Menighedsråd tilladelse til udvidelse af Ejby kirkes parkeringsplads.

 

03.09.15

Stenstrup-Lunde sognes Menighedsråd bevilling af lån på op til 300.000 kr. til istandsættelsesarbejder som følge af skimmesvampeangreb i Stenstrup og Lunde kirker.

 

21.09.15

Tommerup sogns Menighedsråd tilladelse til udskiftning af skotrender på Tommerup kirke.

 

22.09.15

Dalby sogns Menighedsråd tilladelse til istandsættelse af jernbeslået egetræsdør mellem våbenhus og skib i Dalby kirke.

 

22.09.15

Hårby sogns Menighedsråd tilladelse til ekstraarbejder i forbindelse med omlægning af tag over Hårby kirkes nordre korsarm (godkendt 13.05.15).

 

22.09.15

Stenstrup-Lunde sognes Menighedsråd godkendelse af udført istandsættelse af indvendigt murværk i våbenhuset i Stenstrup kirke.

 

23.09.15

Davinde sogns Menighedsråd tilladelse til istandsættelse af indvendigt murværk i tårnrummet i Davinde kirke.

 

25.09.15

Drejø sogns Menighedsråd tilladelse til forhøjelse af lån til udskiftning af skifertag på Skarø kirke som følge af særlige udførelseskrav. Lånebevilling af 25.06.15 udvides med 60.000 kr. til et samlet lån på op til 360.000 kr.

 

25.09.15

Rynkeby-Revninge sogne Menighedsråd bevilling af lån på op til 1.000.000 kr. til istandsættelse af Rynkeby præstegård.

 

02.10.15

Refsvindinge sogns Menighedsråd tilladelse til konservatormæssig behandling af historisk inventar i Refsvindinge kirke.

 

05.10.15

Rynkeby-Revninge sognes Menighedsråd tilladelse til gravearbejder for etablering af belysning på Rynkeby kirkegård.

 

05.10.15

Rynkeby-Revninge sognes Menighedsråd tilladelse til gravearbejder for etablering af belysning på Revninge kirkegård

  

05.10.15

Odense, Skt. Hans sognes Menighedsråd tilladelse til opsætning af fladskærme i Skt. Hans kirke.

 

05.10.15

Fåborg sogns Menighedsråd tilladelse til ændring af varmeanlæg i Helligåndskirken i Fåborg.

 

07.10.15

Kerteminde-Drigstrup sogns Menighedsråd tilladelse til flytning af klokke og opsætning af gitter og belysning i glamhul i Kerteminde kirke.

 

08.10.15

Vejlby-Strib-Røjleskov sognes Menighedsråd bevilling af lån på op til 1.000.000 kr. til opførelse af ny præstebolig i Strib.

 

21.10.15

Skellerup-Ellinge sognes Menighedsråd bevilling af lån på op til 1.250.000 kr. til istandsættelse af Skellerup præstegård.

 

22.10.15

Allesø-Næsbyhoved Broby sognes Menighedsråd godkendelse af ændret farvesætning af udbygget orgel i Næsbyhoved Broby kirke.

 

22.10.15

Vester Åby-Åstrup sognes Menighedsråd tilladelse til reparation af udvendigt murværk i tårnets østmur i Åstrup kirke.

 

23.10.15

Hesselager sogns Menighedsråd tilladelse til opbygning af ny teglstensgulv i Hesselager kirkes vestkapel.

 

28.10.15

Hou-Stoense–Snøde sognes Menighedsråd tilladelse til ekstraarbejder i forbindelse med reparation med konstruktive forankringer af murværk i sakristi i Snøde kirke.

 

30.10.15

Nørre Broby sogns Menighedsråd tilladelse til renovering af fredet præstegård samt bevilling af lån på op til 4.000.000 kr. til delvis finansiering af projektet.

 

02.11.15

Rynkeby-Revninge sogns Menighedsråd tilladelse til etablering af elektronisk dørlås på våbenhusdør i Rynkeby kirke.

 

16.11.15

Bågø sogns Menighedsråd tilladelse til renovering af vægpaneler på sydmuren i Bågø kirke.

 

16.11.15

Nørre Søby-Heden sognes Menighedsråd tilladelse til omsætning af det sydlige kirkegårdsdige ved Heden kirke.

 

26.11.15

Vigerslev sogns Menighedsråd tilladelse til udskiftning af indgangsdør til Vigerslev kirke.

 

30.11.15

Kerteminde-Drigstrup sogns Menighedsråd tilladelse til udskiftning af utætte fjernvarmerør til Drigstrup kirke samt indføring og tilkobling af rør inde i kirken.

 

03.12.15

Kerteminde-Drigstrup sogns Menighedsråd bevilling af lån på op til 4.400.000 kr. til finansiering af køb, renovering og indretning af ejendom i Kerteminde.

 

04.12.15

Årslev sogns Menighedsråd tilladelse til terrænregulering på Årslev kirke for etablering af ny adgangssti til kirken.

 

07.12.15

Skårup sogns Menighedsråd tilladelse til opsætning af lysbue i koret i Skårup kirke.

 

20.12.15

Paarup sogns Menighedsråd tilladelse til indvendig istandsættelse af Paarup kirke.

 

21.12.15

Ansgars sogns Menighedsråd tilladelse til istandsættelse af tårnur.

 

28.12.15

Kerte sogns Menighedsråd bevilling af midlertidigt lån på op til 1.000.000 kr. til istandsættelse af brand- og sodskader efter ildspåsættelse. Skaderne er omfattet af Folkekirkens Selvforsikringsordning, hvor udbetaling af erstatning sker på grundlag af endelig skadesopgørelse. 

Se pdf med godkendte arbejder og ydede lån her fil her