Godkendte arbejder og ydede lån
Godkendte arbejder 2016

Godkendte arbejder 
og ydede lån af stiftsmidler i 2016

Januar

05.01.16       

Sdr. Broby sogns Menighedsråd tilladelse til arbejder i tårn, renovering af hvælv m.v., i Sdr. Broby kirke.

11.01.16

Ringe sogns Menighedsråd tilladelse til opsætning af ny låge i indgangsparti til Ringe kirkegård.

19.01.16

Ørbæk sogns Menighedsråd tilladelse til indvendig istandsættelse af Ørbæk kirke og udskiftning af varmeanlæg.

19.01.16

Lindelse-Tryggelev-Fodslette sognes Menighedsråd tilladelse til terrænregulering og renovering af adgangsvej på Lindelse kirkegård.

25.01.16

Ansgars sogns Menighedsråd tilladelse til indvendig istandsættelse af Ansgars kirke 

Februar

02.02.16

Nyborg-Hjulby sognes Menighedsråd tilladelse til opstilling af ny klokkestabel på Nyborg gl. kirkegård.

08.02.16

Sønder Højrup sogns Menighedsråd tilladelse til restaurering af altertavlemaleri i Sdr. Højrup kirke.

24.02.16

Ærø Menighedsråd godkendelse af forslag til istandsættelse af kirkegårdsmur ved Rise kirke. 

Marts

03.03.16

Skt. Knuds sogns Menighedsråd bevilling af lån i stiftsmidlerne på op til 5.100.000 kr. til køb tjenestebolig for præst.

03.03.16

Vester Åby-Åstrup sognes Menighedsråd tilladelse til omsætning af det vestlige kirkegårdsdige ved Åstrup kirke.

14.03.16

Orte sogns Menighedsråd tilladelse til udtagning og flytning af bænk til tårnrum for etablering af børnehjørne.

22.03.16

Bogense sogns Menighedsråd tilladelse til opførelse af toiletbygning i kirkegårdsmur. 

April

06.04.16

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup sognes Menighedsråd tilladelse til renovering af Bøstrup kirkes orgel.

06.04.16

Søndersø sogns Menighedsråd tilladelse til anskaffelse af ny klokke og forstærkning af bjælkelag i tårnrum.

20.04.16

Sdr. Nærå sogns Menighedsråd tilladelse til reparation af to spærfag i tagstol over Sdr. Nærå kirkes våbenhus. 

Maj

09.05.16

Stenløse sogns Menighedsråd tilladelse til restaurering af kalkmalerier i Stenløse kirke.

11.05.16

Thurø sogns Menighedsråd tilladelse til prøvestaffering af ét relief forud for nystaffering af Thurø kirkes middelalderlige fløjaltertavle.

11.05.16

Odense Skt. Knuds sogns Menighedsråd tilladelse til asbestsanering og renovering af varmerørsinstallation i Odens Domkirke.

12.05.16

Middelfart sogns Menighedsråd tilladelse til anlægsarbejder på Søndre kirkegård i forbindelse med Projekt Klimaby.

13.05.16

Stubberup sogns Menighedsråd tilladelse til ændring af indgangsparti og renovering af adgangsforhold til Stubberup kirke.

17.05.16

Avernakø sogns Menighedsråd tilladelse til udtagning og salg af 4 kirkebænke.

17.05.16

Kølstrup sogns Menighedsråd tilladelse til omsætning af det sydlige kirkegårdsdige ved Kølstrup kirke.

17.05.16

Dalby sogns Menighedsråd tilladelse til restaurering af tre gravsten i Dalby kirkes våbenhus.

17.05.16

Lindelse-Tryggelev-Fodslette sognes Menighedsråd bevilling af lån i stiftsmidlerne på op til 400.000 kr. til delvis dækning af udgifterne til ombygning af staldbygning til graverfaciliteter ved Lindelse kirke.

27.05.16

Sdr. Højrup sogns Menighedsråd tilladelse til udtagning af to kirkebænke med henblik på at skabe plads til et nyanskaffet brugt elektronisk orgel i Sdr. Højrup kirke. 

Juni

01.06.16

Norup sogns Menighedsråd tilladelse til flytning af døbefont i Hasmark kirke.

07.06.16

Hårby sogns Menighedsråd tilladelse til ophængning af kisteplader i Hårby kirkes våbenhus.

13.06.16

Odense Vor Frue sogns Menighedsråd tilladelse til etablering af parkeringsplads ved Vor Frue kirke.

13.06.16

Aunslev-Bogense sognes Menighedsråd godkendelse af valg af tagsten til oplægning på Aunslev kirke.

13.06.16

Aunslev-Bogense sognes Menighedsråd godkendelse af valg af tagsten til oplægning på Bovense kirke.

13.06.16

Ørbæk sogns Menighedsråd godkendelse af forslag til istandsættelse af kalkmalerier og historisk inventar i Ørbæk kirke.

20.06.16

Kerte sogns Menighedsråd godkendelse af forslag til afrensning og udbedring af sodskader på Kerte kirkes historiske inventar efter påsat brand.

27.06.16

Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup sognes Menighedsråd tilladelse til renovering af trappe og underliggende drænrør på Ulbølle kirkegård. 

Juli

06.07.16

Skamby sogns Menighedsråd tilladelse til omlægning af blytækkede tagflader og istandsættelse af tagværk på Skamby kirke

21.07.16

Fraugde sogns Menighedsråd tilladelse til indvendig istandsættelse med nyt varmeanlæg og opspænding af hvælv i Fraugde kirke.  

August

24.08.16

Brudager sogns Menighedsråd tilladelse til restaurering af tagværk på Brudager kirke og bevilling af lån i stiftsmidlerne på op til 1.000.000 kr. til fuld finansiering af projektet.

29.08.16

Ørbæk sogns Menighedsråd tilladelse til restaurering af Ørbæk kirkes orgel. 

September

01.09.16

Bogense sogns Menighedsråd bevilling af et likviditetslån på op til 1.900.000 kr. indtil det bevilgede statstilskud fra kirkeistandsættelsesordningen på 1.977.500 kr. kommer til udbetaling.

02.09.16

Hesselager sogns Menighedsråd tilladelse til restaurering af tre malerier og et epitafium.

05.09.16

Hou-Stoense-Snøde sognes Menighedsråd tilladelse til indvendig istandsættelse med fornyelse af varmeanlæg i Hou kirke og bevilling af lån i stiftsmidlerne på op til 2.000.000 kr. til delvis finansiering af projektet.

14.09.16

Faaborg sogns Menighedsråd tilladelse til etablering af ny udvendig adgangsrampe til Faaborg kirke.

19.09.16

Skovby-Ore-Guldbjerg sognes Menighedsråd bevilling af et likviditetslån på op til 742.165 kr. indtil det bevilgede statstilskud fra kirkeistandsættelsesordningen på 1.291.580 kr. kommer til udbetaling.

21.09.16

Broholm sogns Menighedsråd tilladelse til konservering af Broholm kirkes døbefont.

22.09.16

Svanninge sogns Menighedsråd tilladelse til nedtagning af pulpitur i søndre korsarm og prøvelasering af to stolestader i Svanninge kirke. 

Oktober

04.10.16

Ollerup sogns Menighedsråd bevilling af lån i stiftsmidlerne på op til 2.250.000 kr. til opførelse af menighedshus med graverkontor m.m. ved Ollerup kirke.

05.10.16

Sankt Knuds sogns Menighedsråd tilladelse til kikkertundersøgelse af tre nicher i øst-muren bag alteret i Sankt Knuds kirke.

26.10.16

Brahetrolleborg sogns Menighedsråd tilladelse til etablering af supplerende, vandbåren varmeanlæg, tilsluttet Brahetrolleborg Slots halmfyr.  

November

07.11.16

Espe-Hillerslev-Vantinge sognes Menighedsråd tilladelse til reparation og sikring af murværk i gavl på Espe kirkes våbenhus.

08.11.16

Paarup sogns Menighedsråd tilladelse til etablering af ny varmeanlæg i Paarup kirke i forbindelse med indvendig istandsættelse af kirken (godkendt 15.12.15)

08.11.16

Flødstrup-Ullerslev sognes Menighedsråd tilladelse til udskiftning af vindue i sydsiden af Flødstrup kirkes tårn.

22.11.16

Turup sogns Menighedsråd tilladelse til omlægning af tagflade og sikring af trappeopgangsbygning ved Turup kirke.

24.11.16

Rønninge sogns Menighedsråd tilladelse til sikringsarbejder m.v. ved klokke og klokkestol i Rønninge kirke.

24.11.16

Norup sogns Menighedsråd tilladelse til nymaling af stolestader i Hasmark kirke. 

December

02.12.16

Rudkøbing-Simmerbølle sognes Menighedsråd tilladelse til forhøjelse af lån til køb og renovering af Rudkøbing gl. rådhus med 3.500.000 kr. til et samlet lån på op til 13.500.000 kr.

14.12.16

Øster Hæsinge sogns Menighedsråd tilladelse til omsætning af dele af kirkegårdsdiget ved Øster Hæsinge kirke.