Godkendte arbejder og ydede lån
Godkendte arbejder 2018

Godkendte arbejder og ydede lån af stiftsmidler i 2018 – Fyens Stift

Januar

05.01.18

Vejlby-Strib-Røjleskov Menighedsråd; tilladelse til at genbemale knæfald, stoleværk og altertavlerammeværk i Strib Kirke.

22.01.18

Fraugde Menighedsråd; tilladelse til jordfæstelse af kister fra krypten i Fraugde Kirke.

23.01.18

Paarup Menighedsråd; tilladelse til etablering af afvanding af taget på Paarup Kirkes sideskib.

30.01.18
Agedrup Menighedsråd; tilladelse til fjernelse af isolering på loftet i Agedrup Kirke.

Februar

08.02.18

Mesinge-Viby Menighedsråd; tilladelse til udskiftning af tag på Viby Kirkes skib, våbenhus og tårn samt restaurering af bindingsværk i tårn. Bevillig af lån i stiftsmidlerne på op til 3.500.000 kr. til delvis finansiering af projektet.

12.02.18

Vejle Menighedsråd; tilladelse til etablering af ny spildevandsledning fra graverhuset til fortorvet på Vejle Kirkegård.

12.02.18

Rønninge Menighedsråd; optagning og fjernelse af trin og gulv i våbenhuset i Rønninge Kirke.

21.02.18
Søndersø Menighedsråd; tilladelse til opførelse af maskinhus på kirkegården ved Søndersø Kirke.

28.02.18
Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Menighedsråd; lån i stiftsmidlerne på op til. 4.400.000 kr. bevilget i juni 2017 forhøjet op til 4.760.000 kr. pga. forøgede forventede udgifter efter afholdt licitation.

Marts

-

April

13.04.18

Aunslev-Bovense-Hjulby Menighedsråd; tilladelse til udtagning af tre kirkebænke i Hjulby Kirke i forbindelse med opsætning af brugt, flytbart orgel.

20.04.18

Vejlby-Strib-Røjleskov Menighedsråd; tilladelse til at renovere og ombygge kapelbygningen ved Røjleskov Kirke.

24.04.18

Ryslinge Menighedsråd; principtilladelse til udskiftning af taget på Ryslinge Kirkes skib og tårn.

Maj

01.05.18

Mesinge-Viby Menighedsråd; tilladelse til indgreb i murværk i forbindelse med installation af lydanlæg i Mesinge Kirke.

03.05.18

Skt. Knuds Menighedsråd – tilladelse til etablering af et klokkenistrum i Skt. Knuds Kirke.

 

Juni

07.06.18
Flødstrup-Ullerslev Menighedsråd; bevilget lån i stiftsmidlerne på op til kr.2.035.000,00 til delvis finansiering af projekt vedrørende udskiftning af tage på ”Dalgård”, Odensevej 13, 5540 Ullerslev.

Juli

11.07.18

Rolfsted Menighedsråd; tilladelse til fremføring af fjernvarmeledning på kirkegården samt ændring af varmekilden for Rolfsted Kirke.

31.07.18

Svanninge Menighedsråd; lån i stiftsmidlerne bevilget med op til kr. 5.800.000. Endvidere tilsagn om frigivelse af indestående salgssum stor kr. 506.000. Alt til finansiering af tidligere godkendt istandsættelse af Svanninge Kirke.

August

09.08.18
Orte Menighedsråd; tilladelse til renovering af orglet i Orte Kirke.

16.08.18
Middelfart Menighedsråd; tilladelse til forundersøgelser af alterbordet i Middelfart Kirke til brug for projektering af indvendig istandsættelse af kirken.

September

04.09.18
Sdr. Broby Menighedsråd; lån i stiftsmidlerne bevilget med op til 1.250.000 kr. til tidligere godkendt istandsættelse af Sdr. Broby Kirke.

05.09.18

Ringe Menighedsråd; tilladelse til projekt vedrørende afhjælpning af revnedannelser i hvælv og murværk i Ringe Kirkes nordre kapel (nordre korsarm).

12.09.18

Vester Åby-Åstrup Menighedsråd; tilladelse til nyindretning af søndre korsarm i Vester Åby Kirke. Til brug for projektet blev der samtidig meddelt tilsagn om frigivelse af indtil 50.000 kr. af salgssummen hidrørende fra salg af ejendommen Lindegården.

18.09.18

Rørup Menighedsråd; tilladelse til restaurering af tårn og spir på Rørup Kirke.

21.09.18
Skt. Knuds Menighedsråd; tilladelse til istandsættelse af tårnet ved Skt. Knuds Kirke.

24.09.18

Skamby Menighedsråd; tilladelse til ekstraarbejder ved blytag og spærkonstruktion i forbindelse med et tidligere godkendt projekt for omlægning af blytækkede tagflader og istandsættelse af tagværk på Skamby Kirke.

25.09.18
Gamborg Menighedsråd tilladelse til restaurering af altertavlen samt to præstemalerier i Gamborg Kirke.

28.09.18
Faaborg Menighedsråd; tilladelse til opsætning af nyt lydanlæg i Faaborg Kirke.

Oktober

09.10.18
Faaborg Menighedsråd; tilladelse til udvidelse af parkeringsplads ved Faaborg Kirke.

25.10.18

Ærø Menighedsråd; tilladelse til istandsættelse af klokkestol i Rise Kirke.

30.10.18
Sankt Hans Menighedsråd; tilladelse til foranstalte yderligere undersøgelser/tiltag i kirkebygningen og kirkens inventar vedrørende skimmelsvampeforekomst.

November

21.11.18

Refsvindinge Menighedsråd; tilladelse til montering af lån på kirkedør.

30.11.18
Fraugde Menighedsråd; tilladelse til rejsning af gravsten i kapellet ved Fraugde Kirke.

30.11.18
Sankt Hans Menighedsråd; tilladelse til etablering af børne- og korøverum på kirkens pulpitur.

December

-