Fortsæt til hovedindholdet
De 10 fynske provstier
Langeland-Ærø Provsti

Hans Henrik Merrild, provst i Langeland-Ærø Provsti

Langeland-Ærø Provsti 

Har provstiet et særligt teologisk retningspræg?

Nej. Temmelig homogent. Alle er vel lidt af ”grundtvigsk aftapning” i forskellig grad. 

Hvorfor skal man søge stilling i dit provsti?

Vi er langt fremme med nye samarbejdsformer. Der er solidt samarbejde mellem menighedsråd og præster – og med kommune, foreningsliv, kunstnere og mange andre.

Samarbejde er et nøgleord i provstiet.

Provstiet er med i SYMF – Syd- og Midtfyns skole-kirke-samarbejde og har et tæt samarbejde med alle skolerne.

Kirke og kristendom er en god selvfølge i provstiet. Medlemstallet er højt, dåbs- og konfirmationsprocenten mv. endnu højere.

Langeland-Ærø er et umanerligt smukt naturområde med mildt og solrigt klima.

Der er særdeles smukke, gamle bymiljøer – og ikke kun i Ærøskøbing og Rudkøbing.

Der er et aktivt kunstnerisk-kreativt segment på begge øer, nærhed, dejlig særegen ø-mentalitet på alle øerne og en udpræget humoristisk sans. 

Hvordan er samarbejdsformen i provstiet f. eks. med hensyn til ferieplanlægning osv.?

Der arbejdes i teams med en høj grad af selvstændig styring. Vi har en lang og velfungerende aftale-tradition.

Provstiet har to ”stor”-pastorater: Nordlangeland med 6 kirker, 2 MR og 2 præster samt Ærø med 7 kirker, 1 MR og 4 præster.

Desuden samarbejdes virkelig meget på tværs af pastoraterne – om konfirmander og juniorkonfirmander, kor, kirkefunktionærer, fælles arrangementer. Der er fælles kirkeblad for henholdsvis Langeland og Ærø. Sognehuset i Rudkøbing kan bruges af alle præster/MR. 

Hvilke konventer findes der i provstiet?

Et årligt provstikonvent samt et årligt langt provstikredsmøde, hvor alle præster er med. Ellers mødes præsterne på de to øer som udgangspunkt ikke. Transporttiden t/r er min. 5 timer.

Til gengæld er der et tæt samarbejde mellem de 4 præster på Ærø og de 8 på Langeland. 

Hvordan fastholdes fagligheden blandt provstiets præster?

På konventer og provstikredsmøder. Ved respekt for behovet for at dygtiggøre sig gennem kurser og andet. Forskellige samarbejds-/aflastningsaftaler kan aflaste den enkelte præst i perioder, så der bliver tid til fordybelse. 

Er der planer om ændringer i samarbejdsformer – f.eks. oprettelse af teams?

Vi er som sagt langt fremme med samarbejdsformer, herunder at arbejde i teams. Vi er gode til at nedsætte diverse ad hoc udvalg, når vi har fælles projekter. 

Hvordan er den demografiske udvikling?

Provstiet hører til ”udkants-Danmark”. Gennemsnitsalderen er høj og befolkningstallet daler – især i landområderne. Det udbredte samarbejde giver en høj grad af tilpasnings-duelighed og fleksibilitet. Det betyder, at provstiet ikke er præget af afmatning, men tværtimod af evnen til hurtigt at omstille og tilpasse sig i takt med ændrede vilkår. 

Har du kendskab til kommunale strukturændringer f.eks. i skolestrukturen?

Der var en større strukturændringer omkring 2010.  De to ”små” folkeskoler, der gør til og med 6. klasse (nord og syd) har faldende elevtal. En fremtidig nedlæggelse kan ikke udelukkes, men bremses af, at det vil medføre meget lang transport for de mindste elever. 

Hvad vil du selv tilføje som vigtig viden om dit provsti?

Vi er rige på kulturarv, enestående kirker og præstegårde, frivillighed, engagement, stor tillid til kirke og præst. Men vi er ikke rige på penge. Det sætter nogle begrænsninger for præsters og MRs udfoldelsesmuligheder – men fremmer kreativitet og frivillighed.