Fortsæt til hovedindholdet
De 10 fynske provstier
Midtfyn Provsti

Inge Dalsgaard Jensen, provst i Midtfyn Provsti

Midtfyn Provsti

Har provstiet et særligt teologisk retningspræg?

Generelt ”Midt i det kirkelige landskab” med præg af det grundtvigske. Der er 2 valgmenigheder og en frimenighed i provstiet. I provstiet ligger også fængslet Søbysøgård og Ringe statsfængsel, som nu er opbevaringssted for udvisningsdømte kriminelle.

Hvorfor skal man søge stilling i dit provsti?

Der er stor velvilje mod kirken, menighedsrådene vil gøre det godt for deres præst, overkommelige embeder, gode kolleger, der er villige til samarbejde og som har det godt sammen.

Flere fælles arrangementer såsom fælles provstifriluftsgudstjeneste 2. pinsedag, konfirmandrollespil for samtlige 7. klasser i provstiet, og hvor alle præster deltager er i øjeblikket på pause. Der har været et nu afsluttet salmesangsprojekt.

Alle sogne er tilknyttet kordegnen i Ringe, som i det daglige tager sig af DNK, præsterne har det overordnede ansvar.

Hvordan er samarbejdsformen i provstiet f. eks. med hensyn til ferieplanlægning osv.?

Provstiet er inddelt i 3 byttegrupper, hvor præsterne indbyrdes planlægger og aftaler ferie/frihed. Nogle præster arbejder endvidere sammen på tværs af byttegrupperne om eks. konfirmander, demensgudstjenester, foredragsaftner.

Hvilke konventer findes der i provstiet?

3-4 årlige provstikonventer, et middagskonvent med foredrag, oftest ved en af præsterne. En studietur ca. hvert 4. år fælles med præsterne i Fåborg provsti.

Hvordan fastholdes fagligheden blandt provstiets præster?

En provstistudiekreds ligger pt. i dvale. Præsterne bevilliges en årlig studieuge, og ønske om kurser under FUV eller andetsteds. Kurser og ønske om efteruddannelse støttes i provstiet.

Er der planer om ændringer i samarbejdsformer – f.eks. oprettelse af teams?

Byttegrupperne fungerer som uformelle teams. Vi arbejder på at få det mere formaliseret, bl.a. med muligheden for at arbejde sammen om flere frisøndage og for at bistå hinanden i det daglige.

Hvordan er den demografiske udvikling?

Der er stor tilflytning især i Sdr. Nærå, Årslev, Nr. Lyndelse og Ringe, i det hele taget i den nordlige del af provstiet, hvorfor der her er mange yngre familier med børn. Et område, hvor der ikke er langt til motorvej, og der går tog fra Odense til Svendborg. Og i det hele taget et smukt landskab, retableret efter mange års grusgravning.

På flere af plejehjemmene er der demensafdeling, hvor en præst i provstiet afholder demensgudstjenester.

Har du kendskab til kommunale strukturændringer f.eks. i skolestrukturen?

Ikke udover det, der skete ved kommunalreformen, med 3 centralskoler. Det giver lidt udfordring med placering af konfirmander, herunder ganske store hold. Skolerne afgiver 7. klasse en morgen om ugen til konfirmandforberedelse.

Hvad vil du selv tilføje som vigtig viden om dit provsti?

Et godt, harmonisk provsti, hvor der er mulighed for at prøve kræfter med forskelligt. Der er et godt kollegaskab og god samarbejdsvilje.

Provstiet er gået sammen med 3 andre provstier om et meget velfungerende kirke/skole- projekt (SYMF), hvor en stor del af provstiets skoler gør brug af projekterne.

Kirkegangen veksler i de forskellige sogne, hvilket også bør ses i sammenhæng med flere ganske små sogne.

Klik på billedet og læs om at være præst på Midtfyn