Fortsæt til hovedindholdet
De 10 fynske provstier
Svendborg Provsti

Bente Holdgaard , Provst i Svendborg Provsti

Svendborg Provsti

Har provstiet et særligt teologisk retningspræg?

Der er en bred vifte af teologiske holdninger og meget forskellige præster, men nok et overvejende grundtvigsk præg. Der er også en grundtvigsk valgmenighed.

Hvorfor skal man søge stilling i dit provsti?

Man går ind i et godt og respektfuldt kollegialt fællesskab med fagligt dygtige præster og engagerede menighedsråd. Provstiet er en blanding af både land- og bysogne med den dynamik det giver. Der er der en stor lokal velvilje overfor Folkekirken.

Svendborg er en levende by med både uddannelsesinstitutioner og et rigt kulturliv. Der er flere store idræts- og musikefterskoler i området, som er med til at sætte deres lokale præg. Derudover giver naturen på det smukke Sydfyn mange muligheder for et aktivt friluftsliv både til lands og til vands.

Hvordan er samarbejdsformen i provstiet f. eks. med hensyn til ferieplanlægning osv.?

Præsterne planlægger selv deres ferie i mindre lokale teams

Hvilke konventer findes der i provstiet?

Der er fire årlige tjenstlige kollegamøder, hvor provsten informerer om diverse sager og emner. På kollegamødet tager præsterne også i fællesskab stilling til emner af betydning for os alle.

Der er en årlig temadag, det kan f.eks. være om arbejdsmiljø.

Der er også en mangeårig tradition for et sensommerkonvent med andagt, foredrag og spisning, hvortil også emeriti er indbudt.

Hvordan fastholdes fagligheden blandt provstiets præster?

Alle præster anbefales en uges efteruddannelse på FUV i løbet af året.

Alle præster tager derudover afsted hvert år i to dage på en fælles ekskursion, hvor målet er dels at tale teologi og få nye faglige inputs, samt dels at styrke det kollegiale fællesskab blandt præsterne.

Er der planer om ændringer i samarbejdsformer – f.eks. oprettelse af teams?

Der er to ferieteams i henholdsvis Gl. Gudme kommune og i Gl. Egebjerg kommune, der arbejder med en lettere udvidet variant i forhold til den faste ferieafløsning mellem sogne; bl.a. giver de hinanden ekstra prædikenfrie weekender og samarbejder om 2. helligdage.

Hvordan er den demografiske udvikling?

Den er stabil, men befolkningstallet forventes at være svagt stigende hen over nogle år

Har du kendskab til kommunale strukturændringer f.eks. i skolestrukturen?

Nej, ikke så vidt vides

Hvad vil du selv tilføje som vigtig viden om dit provsti?

Der er mange spændende projekter på tværs af provstiet, hvor præsterne kan involvere sig: Et årligt salmesangsprojekt, Skole for Kirke og Teologi med foredrag og studiekredse, en sorggruppe som provstiets præster på skift står for. Der er også en meget velfungerende skole-kirketjeneste (SYMF) i samarbejde med tre andre provstier. 

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Svendborg er et succesfyldt nyere projekt, hvor der også er præster i bestyrelsen og hvor der samarbejdes bredt med andre interessenter i kommunen. Der er hospice med en præst tilknyttet. Ligeledes er der en arresthuspræst ansat samt en præst i Kirkens Korshærs varmestue.