Reformationsjubilæum 2017
Fynske foredragsholdere

Hvem kan holde foredrag om reformationen?

Her er en liste over foredrag og foredragsholdere 

Sognepræst Lasse Rødsgaard Lauesen, Pårup

Sognepræst Lasse Rødsgaard Lauesen er uddannet cand.theol. fra Københavns universitet i 2006, med speciale i den Lutherske kirkes embedsopfattelse på reformationstiden. Har siden 2006 været sognepræst i Paarup Kirke på Fyn, samt orlogspræst ved flådestation Korsør. Har skrevet prisopgaven: Hans Tausens forhold til Martin Luther, samt bidraget til en række bøger om prædikenskrivning.

Kontakt:
Reventlowsvej 10, 5000 Odense C
Telefon: 23238441
E-mail: lrl@km.dk
Pris: (ca. 1 time + debat; kr. 3.000 kr. + transport)

Foredrag:

 • Hans Tausen den fynske Luther Foredrag om en af reformationens nøglepersoner, Hans Tausen der var født i Birkende på Fyn. I kraft af sit folkelige sprog og sin klare evangeliske holdning og uforfærdede optræden anses han for at være den danske reformations førstemand, "den danske Luther". Foredraget vil belyse Tausens afgørende betydning for reformationen og give et indblik i hverdagslivet i Danmark i 1500 tallet.

 • Reformationen på Fyn I 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op. Det fik store konsekvenser også for den danske kirke, der blev reformeret i 1536. Foredraget vil vise, hvordan de lutherske tanker fandt vej til Fyn, først ved at indtage købstæderne ved kysten for til sidst at få fat i det ærkekatolske Odense. Det vil samtidig tegne et levende billede af tiden og den teologi Reformationen bragte med til Fyn.

Skuespiller Agnethe Bjørn og organist Lisbeth Sylvest

Skuespiller Agnethe  Bjørn og teatret Katakombens 

Kontakt: 
Søstedvej 1,  Søsted,  5792 Årslev
tlf.: 21 45 76 34 
Pris: Pris: 4.000 kr. + transport
Varighed: 1 ½ time.

Dramatiseret foredrag: På en folkelig og fornøjelig måde fortæller to køkkenpiger ansat på Lutherhaus i Wittenberg om Martin Luther, hans hustru Katharina von Bora, familien og vennerne, samt Luthers ideer om reformationen.

Pigerne har lyttet ved dørene, når Luther holdt sine store middage, og de har kigget i studenternes referater af hans taler.

De er oplært i husholdning af Luthers stærke hustru, Frau Käthe, og sammen med publikum vil de synge flere af Luthers salmer.

Alt i alt en fortælling om Luther og reformationens opståen – og om hvordan den bredte sig til Danmark.

Provst Trille Brink Westergaard, Langeland

Trille B. Westergaard er provst i Langeland-Ærø Provsti og sognepræst i Sydlangeland i pastorat. Hun arbejder meget med kirkens tilpasning til forandringer i samfundet: Bosætning, bevægelighed, adfærdsmønstre. Anliggendet er klassisk reformatorisk: Hvordan forkynder vi evangeliet ind i vores  tid og virkelighed? 

Kontakt: 
Mobil: 20 46 36 44
Mail: tubw@km.dk
Honorar: Folkeuniversitets takst

Foredrag: 

Er det på tide med en NY reformation?

Professor emeritus Viggo Mortensen, Ærøskøbing

Viggo Mortensen var indtil 2012 professor i systematisk teologi ved Aarhus Universitet. Han beskæftiger sig fortsat med globaliseringen og pluralismens udfordring til kirken. Han var 1991-1999 leder af den teologiske studieafdeling i Det Lutherske Verdensforbund i Geneve. Han har dermed et indgående kendskab til den de forskellige kirkelige organisationer i Geneve og hele den verdensvide lutherske kirke.

Kontakt:
Viggo Mortensen. Gammelgaard 2, 5970 Ærøskøbing. Tel 86171121 el 26401642
Mail: vm@teo.au.dk
Honorar:  Efter aftale

Foredrag: 

 • Luther – og hvad der siden hændte?
  2017 er det 500 år siden Luther med sit opslag af en række teser satte gang i den lutherske reformation.  Jubilæet skal selvfølgelig fejres. Men hvad er der at fejre? Er der noget der gør danskerne stolte over at være lutheranere? Den lutherske reformation begynder i en universitetsprofessors og munks ængstede samvittighed. Ud af en protest mod og et opgør med nogle af den tids åndelige udskejelser vokser en række nye kirker, der afgørende præger også den politiske udvikling i Europa. Nu lever vi i en global og multireligiøs virkelighed. Hvad er lutherdommens muligheder i en fremtidig global kirke? Og hvad betyder det lutherske for os i Danmark?

 • Luther Musik og Historie
  Programmet er tænkt som en appetitvækker i forbindelse med fejringen af Reformationsjubilæet i 2017. Det er udviklet af Karsten Hermansen, organist i Marstal kirke, og Viggo Mortensen, fhv. professor i systematisk teologi ved Aarhus Universitet.
  De har sammensat et program, der illustrerer Luthers og reformationens indflydelse på den europæiske musikkultur. Ud over musik af Buxtehude, Bach og Mendelssohn opføres også musik af nyere komponister som Jesper Madsen, Christian Præstholm, Bo Grønbech og Matthias Nagel.
  I tillæg til musikken vises der billeder samt fortælles om, hvad reformationen gik ud på. Derigennem får man et indtryk af personen Luther og hans virkningshistorie. Arrangementet ”Luther Musik og Historie”, kirkekoncert og fortælling, krydres også med fællessang af nogle af Luthers salmer.

Sognepræst Torkil Jensen, tovholder for reformationsjubilæet  i Fyens Stift 

Torkil Jensen er vokset op i en grundtvigsk valgmenighed på Sydfyn. Han har blandt andet arbejdet som højskolelærer i en periode og er såvel gennem sit arbejde som sognepræst som ved sit mangeårige virke som rejseleder og formand for Den grundtvigske Kirkehøjskole fortrolig med formidling af teologisk og samfundsrelevant stof.

Kontakt:

Torkil Jensen
Præstegårdsvej 11
V Åby, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 64 20
toje@km.dk
Honorar: kr. 3.000 + transport

Foredrag

 • Reformationsjubilæum forude!
  I 2017 fejres der reformationsjubilæum i ind- og udland. Gennem 15 år som rejseleder på rejser til de egne som Luther færdedes i, er Torkil Jensen blevet i stand til at formidle kendskabet til Martin Luther, hans tid, hans virke og hans betydning i dag på en såvel folkelig som indholdsmættet måde.

 • Der står kvinder bag alt – også Martin Luther!
  Foredraget giver et indblik i Martin Luthers liv og samtid gennem mødet med Katharina von Bora som han blev gift med i 1525. Hun var en stærk kvinde og andet havde nok heller ikke kunnet nytte noget. Vi møder også mange af de mennesker, Luther omgav sig med og som blev hans med- og modspillere. Et foredrag med liv!

Peter Ryom

Peter Ryom er musikforsker, dr. phil. og er internationalt kendt for sin komplette fortegnelse over Antonio Vivaldis værker. Har skrevet bøger om kirkemusikalske emner (bl.a. Kirkemusikleksikon, J. S. Bachs kirkekantater og Händels Messias) og har i flere år især beskæftiget sig med Reformationens betydning for musikken og Luthers forhold til tonekunsten (bl.a. i foredrag og i bogen Kirkens musik før og efter Reformationen).Peter Ryom

Kontakt:
Simmerbølle Kirkevej 1
5900 Rudkøbing
Tlf. 21248858
E-mail: peter.ryom@mail.tele.dk
Hjemmeside: www.musikmosaik.dk

Honorar
3.000 kroner. pr. foredrag, eventuelt plus transport.

Foredrag:

 • Gudstjenestens musik efter Reformationen
 • De evangeliske salmer og kirkemusikken
 • Den evangeliske forkyndelse i musik

Alle foredrag ledsages af musikeksempler. Varighed: ca. 90 minutter plus pause.

Pia Fris Laneth (selvportræt)

Pia Fris Laneth er forfatter, journalist, foredragsholder.

Kontakt:
E-mail: piafrislaneth@gmail.com
Mobil: 22464339
Hjemmeside: www.piafrislaneth.dk
Honorar: 8.500 og dertil kommer kørsel (statens takst) og broafgift.

Foredrag:


Claus Jensen

Claus Jensener pensioneret lektor, tidligere ansat ved Hasseris Gymnasium i Aalborg, og har mangeårig erfaring som foredragsholder og kursusarrangør i ind- og udland.

Kontakt: http://www.sogneaften.dk/

Honorar: 4.000 kr. plus transport 

Foredrag: Martin Luther og reformationen i kunstens spejl 

Foredraget er et billedforedrag, som i ord og billeder viser, hvordan centrale dele af Luthers liv og lære kommer til udtryk i reformatoriske hovedværker malet af Lucas Cranach, far og søn, og af andre. Blandt andet omtales de nyrestaurerede reformationsaltertavler i Wittenberg og i Weimar indgående, og indretningen af det lutherske kirkerum belyses, idet der trækkes tråde til reformationskunst og -arkitektur i Danmark.

Foredraget vil være specielt velegnet i sogne, hvor det overvejes at arrangere en I Luthers fodspor-rejse til Wittenberg og omegn.

Jens Rasmussen

Jens Rasmussen er kirkehistoriker med speciale i det 18-20. århundrede. Han har skrevet en del bøger og artikler om perioden. Var først sognepræst i Bolbro (Odense), dernæst i Vester Aaby-Aastrup, og de senere år hospitalspræst på Odense Universitetshospital. Er medredaktør af Kirkehistoriske Samlinger og deltager i en arbejdsgruppe under Fyens Stift vedrørende udstillingen om præstegårdskultur, som i 2017 skal foregå i Den fynske Landsby, Odense. 

Kontakt:

Jens Rasmussen, Fhv. hospitalspræst, ph.d.,

Jakob Knudsens Vej 15,

5210, Odense NV.

Tlf. 66191720/23284328.

E-mail: jensrasmussen.odense@gmail.com.

Hjemmeside: jens-rasmussen-odense.dk

Pris: 3000 kr. plus transport pr. foredrag (tager ca. 1 time)

Foredrag:

”Den lutherske biskop: Jacob Madsens visitatsrejser på Fyn”

Jacob Madsen var den tredje evangelisk-lutherske biskop i Fyens Stift. Ud fra hans visitatsbog i årene 1588-1604 kan enhver få historisk inspiration til væsentlige sider af nutidens kirkeliv. Der findes rigtig mange notater om altertavler, prædikestole, døbefonte, sidealtre, degnestole osv, ligesom de eksisterende skitsetegninger af så godt som alle besøgte fynske kirker er oplysende. Foredraget har fokus på, at give en karakteristik af den fynske lutherske biskops tilsynspligt, som peger frem mod nutidens bispeembede.

”Den lutherske præstegårdskultur på Fyn siden Reformationen”

Livet i præstegården var præget af familien. Ægteskabet blev sat højt af Martin Luther – og denne holdning har siden været afgørende for præstestandens familieliv. Præsten fik mange besøg i præstegården fra beboere i sognet. I 1800-tallet drejede besøgene sig også om praktiske formål (skole- og fattigforhold), hvilket folkeliggjorde præstegården. Studereværelset ændrede i flere henseender karakter til præstekontor. Mange fynske præsteembeders tyngende gæld betød hårde vilkår for præstefamilier. I dette foredrag beskrives fortidens fynske præster og deres præstegårdsliv.

”De første fynske grundtvigske præster: Vækkelser og Luther!”

Foredraget beskriver de grundtvigske rødder på Fyn, som har givet stærke nedslag i vor tids fynske kirkeliv. Det grundtvigsk vakte miljø på Fyn var præget af kendte præster, hvoraf flere udmærkede sig ved deres Luther-interesse. Populær læsning hos de vakte var Luthers prædikener. En af disse Luther-udgaver var redigeret af Vilh. Birkedal (Ryslinge). Luthers prædikener blev flittigt brugt, og de påvirkede de første grundtvigske præsters forkyndelse af evangeliets frihed for syndere, en forkyndelse der også fik konsekvenser for ønsket om frihed til dannelse af frie menigheds- og skolefællesskaber.

”Kulturcentre og medier i fortidens lutherske fælleskultur”

Formidling af nyheder og oplysning om religion og samfund har til alle tider været vigtig. I nutidens kirkeliv bygger vi på fortidens formidlingscentre, der repræsenterede den lutherske fælleskultur. Det gælder præstegård, kirke og skole. Grundlaget for den lutherske formidling i Danmark efter reformationen blev præstegårdens åndelige og praktiske virke samt kirkens forkyndelse og liturgi. Formidlingen skete i det talte ord og i den skriftlige formulering. Skolen blev også et lokalt center, som var tæt knyttet til den lutherske kirke. Dertil kom de af præsten oprettede private lånebiblioteker til brug for sognets beboere. Offentlige biblioteker opstod først mod slutningen af det 19. århundrede på landet og i byen. Fortidens kirkelige formidling kan inspirere i dag.

Rasmus Agertoft 

Rasmus Agertoft er cand.mag. i litteraturvidenskab og historisk konsulent i Rundetaarn. I artikler, foldere, foredrag og rundvisninger undersøger, formidler og forklarer han, hvordan kirkeinventar hænger sammen med såvel kirkehistorie som samfund, ikke mindst på tværs af reformationen. Han interesserer sig desuden for den danske adel og dens gravminder, som han har behandlet i artiklen »Resten er historie. 1500-tallets adelige gravsten som biografi« i Personalhistorisk Tidsskrift 2015. Rasmus Agertoft bor i Vindinge lidt uden for Nyborg.

Kontakt: 
Rasmus Agertoft på r@smusagertoft.dk eller 40 59 90 95

Pris: 4000 kroner inkl. transport på Fyn

Foredrag: 

Seks myter om den danske reformation

Den danske reformation i 1536 har så mange år på bagen, at man kunne tro, dens begivenheder og betydning stod lige så klart som den evangeliets lyse dag, reformatorerne priste. I stedet ser det ud til, at årene har sløret bevidstheden om, hvad reformationen egentlig indebar på en række væsentlige områder i og uden for kirken. I anledning af Reformationsjubilæet 2017 kaster Rasmus Agertoft, der er cand.mag. og historisk konsulent, et kritisk og veloplagt lys på seks af de mest fremherskende myter om reformationen, gavmildt krydret med eksempler fra fynske kirker.

Varighed: 1 time plus spørgsmål

Teknik: Projektor og lærred kræves

Birgitte Bech

Birgitte Bech, er cand. theol. & mag. og har de sidste år holdt mange kirkeekskursioner og foredrag om gammel og ny dansk kirkekunst, senest med fokus på reformationen i Danmark.

Kontakt: 

Birgitte Bech, Erantisvej 9, 4600 Køge 

Tlf. 3125 1289

E-mail. Birgittebech@mail.dk

Pris: 2.500 kr. + transport

Varighed 90 min. Der skal være computer og projektor på stedet

Foredrag: 

Den lutherske arv - og kunstnernes dagsorden. Et billedforedrag.

Med en righoldig billedvisning præsenterer jeg forløbet af den danske reformation og dens spor i vore kirkerum. Luther var moderat i sit syn på kirkekunst, og reformationen medførte ingen billedstorm, men den satte dog gennemgribende spor i form af prædikestole, stole, dåbsfade og altertavler med nadver, kors og ikke mindst tekstfelter (katekismustavler). Dertil kom samfundsspidsernes egne epitafier på helgenbilleders tidligere plads. Somme tider holdt man dog hånden over de smukkeste helgentavler ved at give dem en advarende inskription!

Luthers vægt på katekismuslæsning bidrog til at gøre det danske folk til et relativt vellæsende og måske rettroende folk, men kunstnerisk set blev det lutherske fokus igennem århundreder en spændetrøje:

Da dansk kunst rigtigt udviklede sig i guldalderen, søgte kunstnerne til katolske lande for at lære. Det er interessant at betragte danske kunstneres anstrengelser for at balancere den italienske inspiration med den evangeliske norm.

Afslutningsvis trækker jeg linjen op til nutiden for at vise, hvordan kirkekunstnere i dag forvalter eller modgår den lutherske arv, hvor de fx på forskellig måde omgår eller fornyer det centrale, men slidte korsmotiv.

Esther Rützou står bag 'Faaborg Fortællescene', hvor hun sommeren igennem fortæller om personer og begivenheder, der har haft betydning for Faaborgegnen. Disse forestillinger trækker et stort publikum fra hele landet.

Kontakt:

Esther Rützou tlf.30241958- esther.rutzou@gmail.com

Pris: 4000 kr

Varighed: 60 min

Foredrag:

Katekismuskuppet  - da reformationen ramte Fyn

Mens Rigsrådet nøler med at udnævne en ny konge, og 'Grevens Fejde' raser over landet, står hjælpepræsten Sadolin i Odense og holder fast i de religiøse tøjler. Han er overbevist Lutheraner og en sand stridsmand for Vorherre. Våbnet i striden er en bog: Luthers katekismus!

Fortælle-forestillingen 'Katekismuskuppet' trækker linjer fra Luthers liv og lære til den helt lokale reformation på Fyn.

Reformationen er både et religiøst og et politisk opgør. Handelsinteresser og religiøse overbevisninger blandes med ønsket om magt og ære.

Midt i denne vrimmel af krigeriske gejstlige og kampklare kongsemner står fortælleren, Esther Rützou, og holder fast i de historiske tråde. Beretningen om reformationen på Fyn serveres med et humoristisk glimt, og med stor historisk indsigt, så det vanskelige stof bliver levende og konkret.