Fortsæt til hovedindholdet
For menighedsrådene
Hvad er et provstiudvalg?

Hvad er et provstiudvalg?

Provstiudvalget er en forvaltningsinstans i folkekirken og består af provsten og en række læge medlemmer, som er valgt af provstiets menighedsråd

Provstiudvalget har til ansvar at holde styr på menighedsrådenes økonomi og administration. Udvalget skal ud fra menighedsrådets budgetter fordele kirkeskatten, der opkræves i de forskellige sogne.

Provstiudvalgets kompetencer
Provstiudvalgets beslutninger træffes i provstiudvalgets møder. Provstiudvalgets formand leder provstiudvalgets møder og afstemninger. Provsten er forretningsfører for provstiudvalget. 
 
Provstiudvalgets opgaver
Provstiudvalget fastsætter efter budgetsamrådet rammebevilling for kirkekassens driftsudgifter og bevilling for kirkekassens anlægsudgifter. Provstiudvalget påser, at kirke- og præstegårdskassernes budget er i overensstemmelse med de fastsatte rammer og bevillinger. Er dette ikke tilfældet korrigerer provstiudvalget budgettet.

Provstiudvalget udøver legalitetskontrol af kirke- og præstegårdskassernes budget.
Provstiudvalget vælger uden for sin midte en bygningskyndig til sammen med provsten at foretage syn over kirke og kirkegård, præsteboliger og anden fast ejendom, der bestyres af menighedsrådet på kirkens eller præsteembedets vegne.

Provstiudvalget skal afgive erklæring i følgende sager:
Sager om køb, salg, opførelse, nedrivning, istandsættelse eller ombygning af fast ejendom, som efter de gældende regler skal forelægges biskoppen eller Kirkeministeriet til godkendelse. 
Øvrige sager af væsentlig økonomisk betydning for de kirkelige kasser. 

Kirkeministeriet og biskoppen kan indhente udtalelse fra provstiudvalget i andre sager. For så vidt angår stiftsmiddellån, kan stiftsudvalget vedrørende økonomi indhente udtalelse fra provstiudvalget.

Provstiudvalget fører tilsyn med, at der udfærdiges regulativer for ansatte funktionærer ved kirker og kirkegårde, og skal herunder påse, at menighedsrådenes aftaler om kirkebetjeningens ansættelsesforhold er i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat af Kirkeministeriet.

Provstiudvalget kan antage kontormedhjælp (provstisekretær) efter de af Kirkeministeriet til enhver tid fastsatte bestemmelser herom.
Provstiudvalgets afgørelse om størrelsen af hver enkelt kirke- og præstegårdskasses rammebevillinger er endelig. I øvrigt kan provstiudvalgets afgørelser i medfør af bekendtgørelsen påklages til biskoppen.