Fortsæt til hovedindholdet
Samarbejder i Fyens Stift
Samarbejde mellem provstiudvalgene i Fyens Stift vedrørende el-ladestandereandere

Samarbejdsaftale mellem provstiudvalgene i Fyens Stift

Samarbejde mellem provstiudvalgene i Fyens stift om indkøb af rådgivning med henblik på udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførsel af udbud samt bygherrerådgivning i processen til overholdelse af ladestanderbekendtgørelsens krav pr. 1. januar 2025 for folkekirkens bygninger i Fyens stift.

Print eller læs samarbejdsaftalen som pdf fil her

(aftalen er underskrevet af alle provstier)

Aftalens parter og aftalens grundlag

§ 1 Denne aftale indgås mellem provstiudvalgene i Fyens stift, bestående af Odense Skt. Knuds provsti, Hjallese provsti, Kerteminde-Nyborg provsti, Bogense provsti, Middelfart provsti, Assens Provsti, Fåborg Provsti, Svendborg provsti, Midtfyn provsti og Langeland- Ærø provsti.

Stk. 2. Grundlaget for denne aftale er § 43a i Lov om menighedsråd og § 5, stk. 6-7 og § 17g, stk. 4 i Lov om folkekirkens økonomi.

Opgaver omfattet af samarbejdet

§ 2 Samarbejdet omfatter indkøb af rådgivningsydelser omfattende et fælles udbudsmateriale og gennemførsel af udbud samt bygherrerådgivning i processen med bl.a.:

• Projektledelse af processen.

• Rådgivning i beslutningsprocessen om fordele og ulemper ved de forskellige setups

• Overblik over antallet af ladestandere, der skal opsættes, på baggrund af konkret vurdering af den enkelte bygning, herunder kommerciel værdi

• Plan for etapevis udrulning af installation af ladestandere, så Ladestanderbekendtgørelsens krav overholdes pr. 1. januar 2025.

• Udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførsel af udbud blandt ladeoperatører

(bygherrerådgivning i processen).

• Ansøgning(er) om dispensation fra evt. fredningsbestemmelser.

• Informationsmateriale og/eller informationsmøder med menighedsråd.

Samarbejdet finansiering

§ 3 Samarbejdet finansieres ved at de deltagende provstiudvalg indbetaler 40.000 kr til Middelfart provstiudvalg, dog således at Langeland-Ærø provsti kun bidrager med et beløb på 40.000 kr. 

Stk 2 Projektets regnskab er et biregnskab under Middelfart provstiudvalgskasse.

Stk 3 Regnskabet godkendes af de deltagende provstiudvalg og revideres af provstirevisionen  

Stk 4. En udvidelse af den økonomiske ramme kan kun ske ved enighed blandt parterne

Styring og sekretariat

§ 4

Projektet styres af provsten for Middelfart provsti

Tilsyn

§ 5 Tilsyn føres af stiftsøvrigheden

Tvister

§ 6 Enhver tvist om forståelse eller fortolkning af denne vedtægt kan afgøres af Stiftsøvrigheden.. Stiftsøvrighedens afgørelse kan indbringes for kirkeministeriet.

Ophævelse

§ 7 Aftalens parter kan udtræde med 12 måneders varsel.

Stk. 2. En udtrædende part har ikke krav på tilbagebetaling af indskud.

Stk 3.Samarbejdet ophæves når udbuddet er gennemført.

Stk 4. Eventuelle overskydende midler ved ophævelsen fordeles ligeligt mellem parterne

Ikrafttræden

§ 8. Den vedtægt træder i kraft den 01.01.2022.

§ 9 Denne vedtægt offentliggøres på Fyens Stifts hjemmeside kmfyn@km.dk og på de deltagene provstiers hjemmeside 

Deltager underskrifter

Odense Skt. Knuds provsti, Hjallese Provsti, Kerteminde-Nyborg Provsti,  Bogense Provsti, Middelfart Provsti, Assens provsti, Midtfyn Provsti, Svendborg Provsti, Langeland-Ærø Provsti

(aftalen er underskkrevet af alle provstier)