Stiftsrådet
Fyens Stiftsråd

Fyens Stiftsråd

Stiftsrådets opgaver falder i 4 dele:
 

  • Rådet kan igangsætte kirkelige aktiviteter, kommunikation og udviklingsopgaver i stiftet som helhed. Aktiviteterne finansieres via udskrivning af det bindende stiftsbidrag, som maksimalt kan udgøre 1% af den lokale ligning.

     
  • Rådet bestyrer på vegne af menighedsrådene hovedparten af kirkernes og præsteembedernes kapitaler. I den forbindelse fastlægger stiftsrådet stiftets udlånspolitik ligesom administration af ind- og udlån og placering af kapital, som ikke er udlånt ligger i rådets  regi.

     
  • Rådet nedsætter efter forhandling en række udvalg. I Fyens stift har der valgperioden 2009-13 været nedsat et kommunikationsudvalg og et religionspædagogisk udvalg. Rådet skal varetage det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau.

     
  • Rådet er en væsentlig sparringspartner og støtte for biskoppen i forhold til  initiativer vedr.  det lokale kirkelige liv og i forbindelse med overordnede strukturmæssige drøftelser i stiftet.

 

Stiftsrådet for Fyens Stift består af 17 medlemmer. Biskoppen og domprovsten er fødte medlemmer. Fra hvert provsti udpeges en menighedsrepræsentant til rådet. Derudover vælges 1 provst og 3 sognepræster blandt stiftets provster og præster. 

Stiftskontoret varetager sekretariatsfunktionen. Stiftets medarbejdere deltager i møderne uden stemmeret. 

Stiftsrådet afholder 4 ordinære møder om året. Derudover afholder stiftsrådet temadage og er sammen med biskoppen vært ved stiftsdagen.

Stiftsrådene, som blev lovfæstede i 2009, træder i stedet for stiftsudvalg vedrørende økonomi, som blev indført i  1986, og stiftsudvalg vedrørende mellemkirkeligt arbejde, som blev indført i 1989.  

Læs Fyens Stiftsråds forretningsorden for 2017-2021 her