Fortsæt til hovedindholdet
Fyens Stiftsråd
Fyens Stiftsråds forretningsorden 2021-2025

Forretningsorden for stiftsrådet for Fyens Stift 

(2021 - 2025)

§ 1. Stiftsrådet er nedsat i henhold til Lov om Folkekirkens økonomi, kapitel 5.a.om stiftsråd.

Formandskab

§ 2. Stiftsrådets formand leder møderne og afstemningerne. Ved formandens forfald ledes møderne af næstformanden.

Stk. 2. Rådets formandskab består af formand, næstformand og biskop

Stk. 3. Valget af formand og næstformand har gyldighed for et år ad gangen.

Møder

§ 3. Stiftsrådet afholder som udgangspunkt 4 ordinære møder årligt og minimum et temamøde årligt. Møderne forberedes i formandskabet. Stiftsrådet kan beslutte at afholde flere møder.

Stk. 2. De 4 årlige ordinære møder fastsættes for ét år ad gangen. Temamøder fastsættes ad hoc.

Stk. 3. Møderne er offentlige, men stiftsrådet kan dog bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre.

Stk. 4. Stiftsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 5. Stiftsrådet træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Der henvises til retningslinjer fra Lov om menighedsråd.

Stk. 6. Stedfortrædere indkaldes, når et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode på mindst 2 måneder. Stedfortræder indkaldes ved forfald til det konstituerende møde og til møde, hvor budget, regnskab og udskrivningsprocent behandles. Stiftsadministrationen indkalder og fremsender materiale til indkaldte stedfortrædere.

Stk. 7. Stiftsrådet kan vælge at indkalde eksterne deltagere til stiftsrådets møder f.eks. oplægsholdere, stiftsudvalg eller eksterne interessenter.

Dagsorden og beslutningsprotokol for møderne

§ 4.  Stiftsadministrationen varetager sekretariatsfunktionen for stiftsrådet.

Stk. 2. Formandskabet udarbejder en dagsorden forud for hvert møde, og sørger for, at den er mødedeltagerne i hænde senest 8 dage forud for mødet.

Stk. 3. Alle medlemmer af stiftsrådet har ret til at få sat punkter til behandling på dagsorden. Det er formanden, der bestemmer, i hvilken rækkefølge punkterne skal behandles.

Stk. 4. Biskoppen er forretningsfører for stiftsrådet, og kan således afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Sådanne afgørelser forelægges stiftsrådet til efterretning på næste møde.

Stk.5. Stiftsrådet kan i øvrigt bemyndige biskoppen til at ekspedere en konkret sag eller bestemte arter af sager efter rådets nærmere vedtagelse.

Stk.6. Stiftsrådets beslutninger føres til protokol og underskrives ved mødets afslutning af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sit særstandpunkt tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til en anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen.

Stk. 7. Stiftsadministrationen sørger for, at protokollen bliver lagt på stiftets hjemmeside senest en uge efter mødets afholdelse. 


Opgaver og kompetencer

§ 5. Stiftsrådet fastlægger udskrivningsprocenten for det bindende stiftsbidrag og disponerer over beløbets anvendelse på forskellige kirkelige aktiviteter på stiftsniveau.

Stk. 2. Stiftsrådet behandler indkomne ansøgninger løbende.

Stk. 3. Stiftsrådet varetager forvaltningen af stiftsmidlerne.

Stk. 4. Stiftsrådet rådgiver biskoppen om kirkelige forhold af betydning for stiftet som helhed, herunder kirkelige fællesopgaver og strukturforhold. Rådet kan ikke behandle spørgsmål vedrørende det gejstlige tilsyn med enkelte præster og menigheder.

Stk. 5. Stiftsrådet kan på eget initiativ tage sager af betydning for stiftet op til en fælles drøftelse på stiftsrådsmøderne.

Stk. 6. Stiftsrådet fastlægger stiftets udvalgsstruktur og nedsætter udvalg.

Stk. 7. Stiftsrådet vælger en repræsentant for et år ad gangen til at deltage i de af budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden indkaldte budgetsamråd.

Stk. 8. Stiftsrådet vælger for valgperioden en repræsentant til det mellemkirkelige råd.

Stk. 9. Stiftsrådet vælger for valgperioden en læg repræsentant samt en læg suppleant til bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning.

Stk. 10. Stiftsrådets medlemmer varetager løbende tilbagemelding til deres respektive baglande via budgetsamråd, provstemoder og fora for præster.

Forvaltning

§ 6.  Stiftsrådet træffer beslutning om forvaltningspraksis inden for stiftsrådets kompetence, herunder forvaltningspraksis for udmøntning af stiftsbidraget og administrationen af stiftsmidlerne.

Stk. 2. Stiftsadministrationen bistår stiftsrådet med varetagelsen af stiftsrådets opgaver efter nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Stiftsadministrationen varetager administration af regnskab og aflæggelse af årsrapport for det bindende stiftsbidrag.

Stk. 4. Stiftsrådet er i sin forvaltningsvirksomhed underlagt forvaltningslovens almindelige regler om habilitet.

Forretningsordenens offentliggørelse

§ 9. Stiftsrådet offentliggør forretningsordenen på stiftets hjemmeside.

Forretningsordenen blev godkendt på stiftsrådets møde den 25. januar 2022.

Hent forretningordenen som PDF-fil