At være præst i Fyens Stift
Almindelige spørgsmål + svarene

Almindelige spørgsmål
- og svarene

Vi har bedt nogle elever fra pastoralseminariet fortælle, hvad de gerne vil vide, før de søger job. Læs spørgsmål og svar her. Hvis der er noget, du ikke finder svar på, så skriv til toje@km.dk

1. 

Hvordan forholder det sig med mentorordning, uddannelseskonsulentens hjælp og reduceret arbejdsbyrde under NY PRÆST-ordningen?

Svar: 

I forbindelse med ansættelsen sørger din provst for, at du får tilknyttet en mentor. Det kan være en præst i provstiet, der er særligt uddannet som vejleder, og/eller har erfaring fra tidligere mentorforløb. Hvis du er blevet ansat som funktionspræst (f.eks. sygehus- eller fængselspræst) vil du endvidere få tilknyttet en mentor med særligt kendskab inden for disse områder.

Uddannelseskonsulent Torkil Jensen indplacerer dig i en introduktionsplan, der indeholder de punkter, du skal igennem i dit introduktionsforløb. Vi bruger her i Fyens Stift den udvidede introduktionsplan.

Menighedsrådet får også et eksemplar af denne plan og kan her se, hvornår du skal på kursus og i det hele taget, hvordan du skal efteruddannes. Det fremgår heraf, at du ikke kan være præst på fuld tid i de første 20 måneder af din ansættelse, men der vil altid være brug for dialog omkring det, da introduktionsplanen i sig selv ikke lægger op til egentlige fridage o. lign. Hvis du får brug for det, vil såvel provst som uddannelseskonsulent være behjælpelig.

2. 

Hvad indebærer det af være et fristift? 

Svar: 

I perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020 har Fyens Stift fået status af fristift. Det betyder, at vi har fået lov til at lave en række forsøg med forenkling af arbejdsgange og en større grad af frihed omkring liturgi mv. Nogle af forsøgene, som for eksempel en lempeligere arbejdsgang omkring byggesager vil ikke have den store betydning for dig som ny præst, andre vil blandt andet kunne give dig mulighed for at prøve nogle liturgiske ændringer af i samarbejde med dit menighedsråd. Du kan finde den samlede liste over fristiftsforsøgene her:  https://www.fyensstift.dk/for-menighedsraadene/fristift-forsoeg-i-fyens-stift

3.

Kan førstegangsansøgere søge stillinger i løngruppe2?

Svar:

Som udgangspunkt skal man have gennemført efteruddannelsen. før der kan ske indplacering i løngruppe 2.

4.

Det biskoppelige tilsyn – hvordan med hjælp og vejledning, når det brænder på i eksempelvis teamsamarbejde mellem præster? 

Svar: 

Der er altid udfordringer i at fordele præstestillinger i forhold til at folk for eksempel flytter fra land til by. Der gøres i Fyens Stift store anstrengelser i samarbejde mellem biskop, provster og menighedsråd for at skabe så rimelige stillinger som muligt. Derefter holdes der øje med, hvordan det går. Der vil også i de fleste tilfælde, hvor præster skal arbejde sammen i teams være udarbejdet et regulativ, der forsøger at tage højde for områder, hvor der er risiko for, at det kan brænde på.

5.

Hvordan forebygges for eksempel udbrændthed blandt præster? 

Svar: 

Fyens Stift har i april 2018 vedtaget en trivselspolitik, der tager hånd om en lang række af de udfordringer, der kan tappe kræfterne. Det hedder om politikkens formål:

Formål
Formålet med trivselspolitikken er at skabe gode rammer for arbejdet med kirkens kerneopgaver via tydelighed om værdier, holdninger, kultur, politikker og konkrete værktøjer. Man kan læse om hele trivselspolitikken her:

https://www.fyensstift.dk/praester/trivselspolitik

6.

Forventninger til en ny præsts kerneopgaver og kirkelige profil?

Svar: 

Forud for alle stillingsopslag i Fyens Stift holder biskoppen et profilmøde med de involverede menighedsråd for at holde ønsker og visioner op mod muligheder. Dette gøres ikke mindst for at minimere frustrationer og misforståelser omkring forventninger og tydeliggørelse af sognenes retningspræg.

Hvis du har spørgsmål, så send dem til uddannelseskonsulent Torkil Jensen toje@km.dk - så lægger vi svarene ud her, så andre kan få glæde af dem.