Fortsæt til hovedindholdet
Fyens Stift
Om Fyens Stift

Om Fyens Stift

Fyens Stift i tal

Fyens Stift består af Fyn med omliggende øer.

I stiftet er der pr. 1. januar 2023 505.026 indbyggere fordelt på 234 sogne og 7 valgmenigheder. Der er 390.171 folkekirkemedlemmer.

Fyens Stift omfatter 10 provstier, 251 kirker, 163 menighedsråd og knap 200 præster, heraf 10 provster.

Læs mere om Folkekirkens tal her

Hvad er et stift?

Den Danske Folkekirke er opdelt i 10 stifter i Danmark og et i Grønland

Folkekirken på  Færøerne var indtil 2008 et stift i Den danske Folkekirke, men er nu selvstændig. Der er dog fortsat nære bånd og Færøernes biskop deltager ved folkekirkens bispemøder. 

Biskoppen og stiftsøvrigheden 
I hvert stift er biskoppen den øverste myndighed i kirkelige sager. Biskoppen er bl.a. ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet, og fører tilsyn med præsterne. Biskoppen har også ansvaret for administration af løn og godtgørelser til præsterne og for visse forhold vedrørende tjenesteboliger for præster.

Tilsyn og klageinstans
Biskoppen fører tilsyn med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg, og er på en række områder klageinstans i forhold til deres afgørelser. Biskoppen er også klageinstans i sager om medlemskab af folkekirken og om kirkers brug. Biskoppen har desuden ansvar for administrationen af Folkekirkens Lønservice (FLØS) og for de forhold vedrørende kirkefunktionærer, som stiftet skal inddrages i.  

I hvert stift er der et stiftsråd
Det er stiftsrådets formål at styrke folkekirkens liv og vækst, bl.a. ved at inddrage lægfolket i de generelle overvejelser på stiftsplan om kirke­livets udvikling og ved at fremme dialogen mellem stiftsøvrighed, provstiudvalg og repræsentanter for præster og menighedsråd om de fælles stiftsanliggender. 

Stiftsrådets sammensætning
Hvert stiftsråd består af biskoppen, domprovsten, en repræsentant for stiftets provster, tre repræsentanter for stiftets præster samt en menighedsrepræsentant fra hvert provsti. Stiftsrådet vælger sin formand og næstformand blandt de valgte menighedsrepræsentanter. Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv træffe beslutning om at udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet. 

Stiftsbidraget

Stiftsbidraget kan bruges til aktiviteter inden for følgende områder: 1) Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provster, 2) Formidling af kristendom, 3) Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter.